Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-RZEZB-OG Kod Erasmus / ISCED: 07.1 / (0539) Fizyka (inne)
Nazwa przedmiotu: Rzeźba terenu a człowiek w środowiskach ekstremalnych
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu geografii

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wpływ rzeźby terenu na rozwój gospodarczy regionu. Rzeźba jako czynnik negatywny i pozytywny. Możliwość rozwoju gospodarczego w obszarach środowisk ekstremalnych

Pełny opis:

Charakterystyka wybranych typów rzeźby terenu w środowiskach ekstremalnych. Rzeźba a funkcjonowanie człowieka. Dominujące czynniki rzeźbotwórcze wpływające na rozwój gospodarczy w obszarach o rzeźbie: górskiej, fluwialnej, eolicznej, litoralnej, obszarów polarnych itp. Zdarzenia katastrofalne, ich częstotliwość, zasięg i możliwe zagrożenia dla działalności człowieka. Znaczenie rzeźby dla rozwoju osadnictwa, transportu, przemysłu, turystyki w środowiskach ekstremalnych. Opłacalność inwestycji w środowiskach ekstremalnych. Zagrożenia związane z ukształtowaniem terenu. Czy rzeźba jest zawsze czynnikiem negatywnym? Rzeźba środowisk ekstremalnych jako walor turystyczny. Przykłady z Polski i ze świata lokalnych uwarunkowań rzeźbotwórczych stymulujących lub ograniczających rozwój gospodarczy w środowiskach ekstremalnych. Rola gospodarczej działalności człowieka w przekształcaniu powierzchni terenu w środowiskach ekstremalnych.

Literatura:

Pearce F., 2007, Ziemia kiedyś i dziś, niezwykły obraz zmieniającego się świata, Elipsa

O’Hara S.L. 2000. Human impacts on dryland geomorphic processes. In: Thomas D. S. G. (eds.) Arid Zone Geomorphology, Process, Form and Change in Drylands, J. Wiley&Sons

Pietrow M.P. Pustynie kuli ziemskiej, PWN Warszawa

Thomas D. S. G. 2010. Arid zone geomorphology: perspectives and challenges. In: Thomas D. S. G. (eds.) Arid Zone Geomorphology, Process, Form and Change in Drylands, J. Wiley&Sons

Gerrard J., 1990, Mountain environments: An examination of the physical geography of mountains, Belhaven Press, London

Ives Jack D., Messerli Bruno, Spiess Ernst, 1997, Mountain of the World, A Global Priority, A contribution to Chapter 13 of Agenda 21, Edited by B. Messerli and J.D. Ives, The Parthenon Publishing Gr, New York–London

Efekty kształcenia:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- Umie określić wpływ rzeźby na rozwój gospodarczy w danym obszarze

- Zna czynniki rzeźbotwórcze mające wpływ na poszczególne sektory gospodarki

- Wie, jakie zagrożenia dla gospodarki generują poszczególne procesy rzeźbotwórcze

- Zna i umie przewidzieć skutki wpływu procesów ekstremalnych, które potencjalnie mogą wystąpić w danym obszarze

- Umie określić rolę rzeźby jako waloru w rozwoju gospodarczym

- Zna zasady określania opłacalności inwestycji w kontekście form i procesów rzeźbotwórczych występujących w danym obszarze

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne na ostatnim wykładzie (odpowiedzi na ok. 6 pytań). Za każdą odpowiedź student uzyskuje punkty, które są sumowane. Zaliczenie przedmiotu od 50% punktów.

Praktyki zawodowe:

brak

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.