Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-KAPN3-KKPN-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Karty animacyjne w pracy nauczyciela, wychowawcy i terapeuty (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Ponadto:

- nastawienie na intensywną pracę indywidualną i zespołową. Otwartość na eksperymentowanie, twórczą zabawę i małą podróż „od ja do ja”

- czynny udział w zajęciach


Skrócony opis:

Warsztat skierowany jest do studentów przygotowujących się do zawodu nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciela przedmiotowego (j.polski, j. obce), pedagoga, pedagoga – terapeuty, reedukatora, animatora zajęć.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Pełny opis:

Karty dialogowe są niezwykłą pomocą edukacyjną. Można je wykorzystywać zarówno w pracy indywidualnej jak i w pracy z grupami. Są doskonałym narzędziem wspierającym komunikację, rozwijają wyobraźnię, empatię i myślenie abstrakcyjne, pomagają w docieraniu do emocji i nazywaniu ich, wspierają w rozwiązywaniu konfliktów.

Bilet na księżyc to warsztat, który powstał na bazie doświadczeń pracy z wykorzystaniem kart dialogowych/metaforycznych oraz kart animacyjnych takich jak np. jak DiXit, Milove i innych.

Na warsztacie uczestnicy poznają, przetestują i przećwiczą kilkanaście struktur pracy z kartami. Każda propozycja pracy z kartami będzie opatrzona wprowadzeniem i komentarzem.

Na warsztacie będzie sporo emocji, trochę wzruszeń, kilka mniejszych i większych podróży do krainy wyobraźni, gry, opowieści i historie.

Cele warsztatu:

Poznanie nowego narzędzia (kart dialogowych) do pracy indywidualnej i grupowej

Poznanie różnych struktur pracy z kartami

Korzyści:

Rozszerzenie warsztatu pracy

Wzmocnienie własnego potencjału

Poszerzenie własnej perspektywy myślenia i postrzegania

Proponowane na warsztacie formy pracy mogą być wykorzystywane podczas godzin wychowawczych, zabaw animacyjnych, zajęć rozwijających kompetencje społeczne, komunikacyjne i językowe a także podczas pracy terapeutycznej z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Warsztat umożliwia uczestnikom uzyskanie kompetencji zawodowych oraz komunikacyjnych.

Literatura:

Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność”, pod redakcją Roberta Domania, Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA, Lublin 2010

Jung C.G, Praktyka psychoterapii, KR, Warszawa, 2007

Winnicott D.W, „Zabawa a rzeczywistość”, Imago, Gdańsk 2010

Keyserlingk L, „Opowieści dla duszy dziecięcej”, Jedność, Kielce, 2006

Bettelheim B, „Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartości baśni”, WAB, Warszawa 2010.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu warsztatów student:

zna popularne talie kart animacyjnych oraz obszary ich zastosowania

zna podstawowe zasady pracy z kartami animacyjnymi

zna bazowe gry, zabawy i ćwiczenia z wykorzystaniem kart animacyjnych

wie jakie zastosowanie mają karty animacyjne w pracy indywidualnej, w pracy z grupą

wie jakie zastosowanie maja karty animacyjne podczas zabaw, w pracy wychowawczej oraz terapeutycznej

potrafi przeprowadzić kilkanaście zabaw, gier i ćwiczeń z zastosowaniem kart animacyjnych

potrafi dobierać talie kart w zależności od wyznaczonych celów edukacyjnych, społecznych, terapeutycznych

potrafi odczytywać informacje „zaszyfrowane” w wypowiedziach dzieci

umie zinterpretować wypowiedzi dzieci podczas pracy z kartami animacyjnymi

umie, z wykorzystaniem kart animacyjnych, prowadzić dialog, opowieść, grę w zabawie oraz w sytuacji terapeutycznej

wie jak wykorzystać poznane techniki w pracy twórczej z dzieckiem lub grupą, by podjęte działania wspierały procesy edukacyjne, emocjonalne i społeczne uczestników

dostrzega możliwości zastosowania w pracy twórczej i terapeutycznej z dzieckiem gier, zabaw, ćwiczeń z wykorzystaniem kart animacyjnych

dostrzega potrzebę poszerzania własnych kompetencji w zakresie wykorzystania różnorodnych materiałów w pracy z dziećmi zarówno w pracy grupowej jak i indywidualnej.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

- aktywny udział w warsztacie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Agnieszka Górska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)