University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Praktyczne aspekty budowania kontaktu z dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi w kontekście pracy z uchodźcami z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

General data

Course ID: 0000-PBK-KK-B-OG
Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown)
Name in Polish: Praktyczne aspekty budowania kontaktu z dzieckiem z trudnościami komunikacyjnymi w kontekście pracy z uchodźcami z Ukrainy - Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Organizational unit: University of Warsaw
Course groups: General university courses
General university courses in the social sciences
ECTS credit allocation (and other scores): (not available) Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie na początku pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP

- wypełnienie pre-i post-testu służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji)

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich, którzy realizują specjalność nauczycielską.

Pożądane jest wcześniejsze zaliczenie zajęć z psychologii rozwoju lub psychologii dziecka.

Pożądana jest znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym rozumienie materiałów filmowych (nie jest to warunek konieczny).Short description: (in Polish)

Zajęcia składają się z dwóch spotkań: 2.09.2022 w godz. 9 -14 oraz 03.09.2022 w godz. 9:30-12:45 i odbędą się na Wydziale Psychologii.

Celem zajęć jest przybliżenie uczestnikom sposobów pracy z dzieckiem, które doświadcza trudności w komunikowaniu się z otoczeniem i umożliwienie przećwiczenia tych metod w grupie warsztatowej.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Odmowa ich wypełnienia oznacza rezygnację z zajęć.

Full description: (in Polish)

Zajęcia będą obejmować:

1) Część teoretyczną, podczas której omówione i przedstawione zostaną podejścia relacyjne, oparte na naturalnej komunikacji, uwzględniające potrzeby i motywację dziecka (Prelinguistic Milieu Training, Reciprocal Interaction Teaching, Pivotal Response Training, Early Start Denver Model, etc.) 6h

2) Część praktyczną dotyczącą komunikowania się w zabawie z dzieckiem 4h

3) Część praktyczną dotyczącą budowania kontaktu podczas spotkania z dzieckiem 4h

4) Część dyskusyjną, podczas której skupimy się na pytaniach i odpowiedziach 2h

5) Część superwizyjną, podczas której omawiać będziemy przypadki (superwizja powinna odbyć się w późniejszym czasie, min. 2 tygodnie po zakończeniu warsztatów) 4h

Udział w warsztacie umożliwi uzyskanie kompetencji zawodowych oraz kompetencji komunikacyjnych (w tym umiejętności pracy w grupie, umiejętności interpersonalnych, refleksyjności w zakresie komunikowania się i budowania relacji z dzieckiem z trudnościami z komunikacją).

Bibliography: (in Polish)

Udostępniona przez prowadzącą

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu kursu, student/ka będzie mieć następujące umiejętności:

• Omawianie (znajomość, rozumienie różnic, charakteryzowanie) podejść relacyjnych, wspierających komunikowanie się z dzieckiem z trudnościami z komunikacją;

• Tworzenie zabaw wspierających kompetencje komunikacyjne dziecka;

• Tworzenie scenariuszy zajęć opartych na zabawie i relacji;

• Analizowanie przypadków i dopasowywanie sposobów i technik pracy do potrzeb i możliwości dzieci;

• Ćwiczenie własnej refleksyjności w kontakcie z dzieckiem;

• Omawianie przypadków z praktyki własnej lub pochodzących z materiałów przygotowanych przez prowadzącą, poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań wniesionych problemów.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Warunki zaliczenia zajęć:

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Zajęcia wymagają aktywnego uczestnictwa i dużego zaangażowania.

Warunkiem zaliczenia jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pracy z dzieckiem – w praktyce własnej lub dla przykładowego dziecka z materiałów udostępnionych przez prowadzącą. Dokumentacja obejmuje: refleksyjne notatki dotyczące omawianego przypadku, plan pracy z dzieckiem, przykładowy scenariusz zajęć.

Obecność podczas części superwizyjnej jest obowiązkowa.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)