Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-WRPR-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty rozwijania postaw równościowych wśród studentek i studentów UW
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Warsztat przeznaczony jest dla:

• osób studiujących na ostatnich czterech semestrach studiów I stopnia;

• wszystkich osób studiujących studiów II stopnia;

• osób studiujących na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia są organizowane w Programie zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP), współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5.

Zajęcia warsztatowe, które wyposażą uczestniczki i uczestników w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu kompetencji interpersonalnych i komunikacyjnych związanych z zachowaniami równościowymi.

Celem kursu jest rozwój postaw równościowych wśród studentek i studentów Uniwersytetu Warszawskiego poprzez zdobywanie nowej wiedzy dotyczącej dyskryminacji oraz zachowań równościowych, a także rozwój umiejętności związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji w społeczności akademickiej.

Kryterium dostępności

Warsztat przeznaczony jest dla:

• osób studiujących na ostatnich czterech semestrach studiów I stopnia;

• wszystkich osób studiujących studiów II stopnia;

• osób studiujących na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych.

Pełny opis:

W trakcie trwania semestru uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w 8 warsztatach dotyczących dyskryminacji, jej przeciwdziałaniu oraz wzmacnianiu postaw równościowych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstu akademickiego. Zajęcia pozwolą także rozwinąć refleksyjność oraz świadomość uczestników i uczestniczek związaną z własnymi zachowaniami równościowymi.

Warsztaty prowadzone będą w oparciu o aktywne i innowacyjne metody dobierane z zachowaniem zróżnicowania narzędzi i ich dostosowania do poszczególnych tematów. Odbywać się one będą w kameralnej grupie, co umożliwi każdej osobie pogłębienie wglądu we własną wiedzę, umiejętności i postawy oraz systematyczną pracę nad nimi.

Zajęcia składać się będą z 4 modułów:

Moduł I

Pierwszy moduł, składający się z 1 warsztatu, poświęcony będzie integracji i poznaniu się uczestników i uczestniczek oraz określeniu zasad współpracy. Podczas tego modułu zostaną określone także cele indywidualne i grupowe na pozostałą część spotkań.

Moduł II

Moduł II składać się będzie z 3 warsztatów. Podczas pierwszego uczestnicy i uczestniczki zdobędą wiedzę dotyczącą takich zagadnień jak stereotypy, uprzedzenia, nierówne traktowanie, mikronierówności, dyskryminacja. Zdobędą również umiejętności pozwalające im identyfikować i odróżniać różne formy dyskryminacji ze szczególnym naciskiem na zachowania dyskryminacyjne w środowisku akademickim. Warsztat poświęcony będzie również aksjologicznym podstawom podstaw równościowych, ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka.

Drugi warsztat w tym module będzie miał na celu podjęcie przez uczestników i uczestniczki refleksji nad własnymi doświadczeniami związanymi z dyskryminacją w roli świadka, osoby dyskryminowanej oraz osoby dyskryminującej oraz budowanie świadomości dotyczącej własnych postaw równościowych.

Trzeci warsztat skupiać się będzie przede wszystkim na rozwijaniu umiejętności reagowania na dyskryminację. Uczestniczki i uczestnicy poznają także ścieżki reagowania na przejawy dyskryminacji dostępne na UW.

Moduł III

Trzeci moduł składający się z 3 warsztatów poświęcony będzie dyskryminacji ze względu na specyficzne cechy. Pierwszy warsztat dotyczyć będzie dyskryminacji ze względu na płeć oraz orientację seksualną. Uczestnicy i uczestniczki m.in. poznają podstawową terminologię dotyczącą polityki równości płci, definicję płci społeczno-kulturowej (gender) oraz różnych orientacji seksualnych, jak i teorii queer.

Kolejny warsztat dotyczyć będzie dyskryminacji ze względu na takie cechy chronione, jak rasa, narodowość, pochodzenie etniczne. Podczas warsztatów podjęta zostanie refleksja dotycząca m.in. tego co to znaczy być imigrantem/uchodźcą.

Warsztat trzeci skupiać się będzie na dwóch formach dyskryminacji - ze względu na wiek oraz na niepełnosprawność. Uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję spojrzeć na świat z perspektywy osoby starszej lub z niepełnosprawnością.

Moduł IV

Ostatni moduł - to warsztaty podsumowujące wszystkie zajęcia. Podczas tego modułu poza refleksyjnym przypomnieniem sobie zdobytej wiedzy i umiejętności oraz ewaluacją założonych indywidualnych i grupowych celów, uczestnicy i uczestniczki będą pracować nad stworzeniem katalogu dobrych praktyk w zakresie zachowań równościowych, które będą mogły być wdrażane w życie społeczności UW.

Kryterium dostępności

Warsztat przeznaczony jest dla:

• studentek i studentów ostatnich czterech semestrów studiów I stopnia;

• wszystkich studentek i studentów studiów II stopnia;

• studentek i studentów studiujący na jednym z czterech ostatnich semestrów studiów jednolitych.

Literatura:

• Kędziora K., Grędzińska A., red. (2017) Równoważni. Poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa: Uniwersytet Warszawski.

• Rogowska L., Zielińska H. (2018) Szkolenie antydyskryminacyjne dla MAL - materiały szkoleniowe. Warszawa: Urząd M.St. Warszawy.

• Teutsch A., Stoch M., Kozakoszczak A. (2017) Opracowanie merytoryczne na temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy motywowanej uprzedzeniami dla studentów, studentek, doktorantów, doktorantek, nauczycieli i nauczycielek szkół wyższych. Kraków: Uniwersytet Jagieloński.

• Standardy antydyskryminacyjne dla uczelni, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie.

• Komisja Europejska (2016) Strategiczne zaangażowanie na rzecz równouprawnienia płci w latach 2016-2019.

• Równość.info

Efekty uczenia się:

Wiedza

•Uczestnik_uczestniczka potrafi zdefiniować pojęcie stereotypu, uprzedzenia, dyskryminacji, mikronierówności, podać ich źródła oraz konsekwencje na poziomie psychologicznym, społecznym i prawnym.

•Uczestniczka_uczestnik jest świadoma/ świadomy konsekwencji dyskryminacji ze względu na określone cechy tj. płeć, orientacja seksualna, rasa, pochodzenie etniczne, narodowość, wiek i niepełnosprawność.

•Uczestniczka_uczestnik zna uniwersyteckie standardy równościowe oraz instytucje Uniwersytetu Warszawskiego działające na rzecz równości.

Umiejętności

•Uczestnik_uczestniczka potrafi komunikować się w sposób uwzględniający równość wszystkich osób tworzących społeczność UW.

•Uczestnik_uczestniczka potrafi zareagować w sytuacji dyskryminacyjnej z zachowaniem swoich granic i w bezpieczny dla siebie sposób w oparciu o ścieżki reagowania na dyskryminację na UW.

•Uczestnik_uczestniczka potrafi zidentyfikować i nazwać poszczególne formy dyskryminacji.

Kompetencje społeczne

•Uczestniczka_uczestnik wyraża pozytywny stosunek do wartości równościowych.

•Uczestnik_uczestniczka deklaruje chęć podejmowania działań prorównościowych.

•Uczestnik_uczestniczka deklaruje chęć reagowania w sytuacjach dyskryminujących

Metody i kryteria oceniania:

- wypełnienie pretestu diagnozującego wstępny poziom kompetencji równościowych oraz posttestu ewaluującego ich przyrost;

- obecność na 7 z 8 warsztatów;

- napisanie po każdym warsztacie notatki (max. 1800 znaków), w której student/studentka podejmie się analizy krytycznej warsztatu i jego wpływu na własną osobę.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)