Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Flora i Fauna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-112FF
Kod Erasmus / ISCED: 13.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Flora i Fauna
Jednostka: Wydział Biologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, BIOLOGIA, II rok, I stopień
Przedmioty obowiązkowe, OCHRONA ŚRODOWISKA, I rok, I stopień
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 6.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

biologia
biotechnologia
ochrona środowiska

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Zajęcia odbywają się od 23.06.24 do 6.07.24. Aby uczestniczyć w zajęciach, konieczne jest osobiste potwierdzenie uczestnictwa do końca maja. Rezygnacja z zajęć po tym terminie rodzi skutki formalne. Zapisy oraz informacje merytoryczne i organizacyjne: dr hab Paweł Koperski, Zakład Hydrobiologii UW, CNBCh, p.t.koperski@uw.edu.pl, 22 5526538. Szczegółowe i aktualne informacje na temat ćwiczeń dostępne na stronie Zakładu Hydrobiologii (http://www.hydro.biol.uw.edu.pl w części Dydaktyka).

Tryb prowadzenia:

w sali i w terenie

Skrócony opis:

Zajęcia terenowe odbywające się na terenie stacji terenowej Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego na Pojezierzu Mazurskim w Urwitałcie. Celem zajęć jest poznanie różnorodności flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz różnorodności fauny w podstawowych środowiskach lądowych i słodkowodnych w krajobrazie nizin Polski. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin i zwierząt za pomocą kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki roślin (drzew, krzewów i roślin zielnych) oraz zwierząt (ptaków, ryb i płazów oraz lądowych i wodnych bezkręgowców).

Pełny opis:

A. Część botaniczna (Flora)

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnorodnością flory pod kątem jej zmienności sezonowej i przestrzennej oraz podstawowymi czynnikami, kształtującymi tę różnorodność. Studenci będą mogli nauczyć się oznaczania roślin za pomocą różnych kluczy i przewodników terenowych oraz poznać najpospolitsze gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych.

Tematyka zajęć:

1. Siedliska i rośliny lasów (ols, grąd, bór)

2. Siedliska i rośliny łąk, pastwisk i suchych murawek

3. Torfowiska niskie i wysokie

4. Rośliny wodne

5. Rośliny synantropijne (ruderalne i segetalne)

Zajęcia w pracowni:

1. Nauka oznaczania roślin za pomocą różnych kluczy

2. Nauka rozpoznawania głównych rodzin okrytozalążkowych, reprezentowanych we florze Polski.

Do zaliczenia części florystycznej wymagana jest: znajomość 100 gatunków zielnych roślin naczyniowych, wybranych mszaków oraz drzew i krzewów, umiejętność posługiwania się kluczem do oznaczania gatunków, charakterystyka głównych rodzin roślin kwiatowych reprezentowanych w naszej florze i praktyczna umiejętność rozpoznawania roślin, należących do tych rodzin, znajomość charakterystyki podstawowych zbiorowisk i ich siedlisk.

B. Część zoologiczna (Fauna)

Zajęcia prowadzone są przez pracowników Zakładu Ekologii i Zakładu Hydrobiologii UW

Celem zajęć jest: zapoznanie studentów z różnorodnością taksonomiczną najważniejszych grup fauny w lądowych i słodkowodnych środowiskach Polski; nauka rozpoznawania i oznaczania najważniejszych grup i przedstawicieli fauny, charakterystycznych dla poszczególnych środowisk; poznanie podstaw biologii poszczególnych grup fauny spotykanych w terenie, utrwalenie znajomości nomenklatury zoologicznej i taksonomii zwierząt; Nauka metodyki badań zoologicznych w terenie a także korzystania z kluczy i przewodników

Tematyka zajęć:

W trakcie ćwiczeń studenci uczestniczą w trzech blokach ćwiczeniowych poświęconych różnym grupom fauny. Każdy z nich obejmuje wycieczki terenowe związane ze zbieraniem materiału i obserwacjami w terenie, wykłady i pokazy multimedialne oraz zajęcia w pracownii. Każdy z bloków ćwiczeniowych kończy się pisemnym sprawdzianem. Poszczególne dwudniowe zajęcia poświęcone są:

1. Lądowym bezkręgowcom

2. Wodnym bezkręgowcom

3. Kręgowcom (ptaki, ryby i płazy)

Do zaliczenia części faunistycznej wymagana jest umiejętność rozpoznawania poszczególnych grup zwierząt z wymaganą dokładnością (np. rodzin i rodzajów w przypadku większości bezkręgowców a gatunków w przypadku kręgowców). Student powinien wykazać się umiejętnościami pacy w terenie, korzystania z kluczy do oznaczania i atlasów oraz wiedzą na temat podstaw biologii wybranych grup fauny.

Literatura:

dostarczona przez prowadzących w trakcie zajęć

Efekty uczenia się:

Po zaliczeniu zajęć student:

1. umie posługiwać się różnorodnymi kluczami do oznaczania roślin i zwierząt oraz przewodnikami do rozpoznawania pospolitych organizmów;

2. potrafi opisać zespoły florystyczne i faunistyczne najważniejszych w krajobrazie nizinnym lądowych i wodnych środowisk;

3. zna biologię najważniejszych przedstawicieli flory i fauny i metody znalezienia i zebrania ich w terenie.

Efekty kształcenia dla programu studiów obowiązującego od roku akademickiego 2018/2019:

Potrafi opisać zespoły florystyczne i faunistyczne najważniejszych w krajobrazie nizinnym lądowych i wodnych środowisk.

Zna biologię najważniejszych przedstawicieli flory i fauny oraz metody znalezienia i zebrania ich w terenie.

Umie posługiwać się różnorodnymi kluczami do oznaczania roślin i zwierząt oraz przewodnikami do rozpoznawania pospolitych organizmów.

Metody i kryteria oceniania:

Praca studenta oceniana jest na podstawie wyników testów pisemnych oraz aktywności w trakcie zajęć terenowych i laboratoryjnych. Pozytywne oceny ze wszystkich sprawdzianów cząstkowych, obecność na wszystkich zajęciach i aktywność są warunkiem zaliczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Banasiak, Paweł Koperski
Prowadzący grup: Łukasz Banasiak, Iwona Dembicz, Tomasz Gortat, Alicja Gryczyńska, Marek Karolewski, Paweł Koperski, Andrzej Mikulski, Paweł Pawlikowski, Katarzyna Roguz, Barbara Sudnik-Wójcikowska, Piotr Tykarski, Bożena Zakryś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)