University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Podstawy kartografii

General data

Course ID: 1900-5-PK Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Podstawy kartografii
Department: Faculty of Geography and Regional Studies
Course groups: (in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna)
(in Polish) Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia I stopnia (kierunek Gospodarka przestrzenna) - sem. 2
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Main fields of studies for MISMaP:

spatial development

Type of course:

obligatory courses

Prerequisites (description):

(in Polish) Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu geografii i matematyki w szkole średniej (trygonometria, geometria).

Mode:

(in Polish) w sali

Short description: (in Polish)

Celem przedmiotu jest poznanie zasad posługiwania się mapami kameralnie i w terenie (czytanie, interpretacja, pomiary i obliczenia),

korzystania z baz danych i zasobów bibliotecznych oraz opracowania map, które mogą być użyte m.in. jako ilustracje prac licencjackich i magisterskich.

Full description: (in Polish)

Pierwsza część wykładu poświęcona jest omówieniu państwowego zasobu geodezyjnego (bazy danych referencyjnych, tematycznych) oraz zagadnień niezbędnych do zrozumienia istoty mapy.

Dalsza część wykładu obejmuje tematy dotyczące zasad opracowania map (podstawy teorii barwy w odniesieniu do kartografii, zmienne graficzne, konstrukcja legend i systemów znaków, rozmieszczanie napisów na mapach oraz reguły rysunku kartograficznego).

Ćwiczenia poświęcone są praktycznym aspektom analizy, interpretacji i użytkowania map oraz ich opracowania z użyciem narzędzia komputerowego.

Bibliography: (in Polish)

Pasławski J. (red.), 2006 (I wyd.), 2010 (II wyd.), Wprowadzenie do kartografii i topografii. Nowa Era, Warszawa

Makowski A. (red.), 2005, System informacji topograficznej kraju. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Materiały informacyjne Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza o układach odniesienia, odwzorowaniach, zakresie treści i aktualności dostępnych na rynku map topograficznych, ortofotomap,

baz danych oraz możliwości korzystania z państwowego zasobu kartograficznego.

Wiedza o zasadach stosowania zmiennych graficznych, właściwego doboru barw na mapach i prezentacjach graficznych.

Wiedza o podstawowych zasadach rysunku kartograficznego i graficznej prezentacji informacji przestrzennej.

Wiedza o podstawowych zasadach typografii w odniesieniu do kartografii i umiejętność rozmieszczania napisów na mapach.

Umiejętność projektowania systemu znaków i legend z wykorzystaniem zmiennych graficznych w celu graficznego grupowania znaków.

Umiejętności krytycznej oceny sposobów prezentacji informacji przestrzennej na mapach.

Umiejętność wykonywania pomiarów i obliczeń na mapach.

Umiejętność czytania i interpretacji map topograficznych.

Umiejętność wykorzystania oprogramowania GIS do redakcji poprawnych graficznie legend map tematycznych i ogólnogeograficznych.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Zaliczenie wykładu na ocenę na podstawie pisemnego testu (typu otwartego) składającego się z kilku pytań i zadania z kartometrii.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę na podstawie wykonanych przez studenta prac, aktywności na zajęciach (dopuszcza się 2 nieobecności) i

pisemnego kolokwium z kartometrii.

Practical placement: (in Polish)

Brak.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.