Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

"I tak żyje polska baba" - edukacja Polek w XVI-XVIII w.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2300-PBEP-OG
Kod Erasmus / ISCED: 05.001 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0110) Pedagogika Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: "I tak żyje polska baba" - edukacja Polek w XVI-XVIII w.
Jednostka: Wydział Pedagogiczny
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Przedmioty ogólnouniweryteckie Wydziału Pedagogicznego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Wynikające ze zdania egzaminu dojrzałości

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Edukacja i funkcje społeczne kobiet w Rzeczypospolitej w kontekście społecznym politycznym i kulturowym XVI-XVIII w

Pełny opis:

- Rzeczpospolita w XVI – polityka ,społeczeństwo ,kultura

-teoria i praktyka edukacji kobiet w XVI w

- wybitne kobiety wieku XVI (m.in. Anna Jagiellonka, Bona Sforza)

- Rzeczpospolita w XVII – polityka, społeczeństwo, kultura

- teoria i praktyka edukacji kobiet w XVII w. (dom, dwór klasztor)

- wybitne kobiety wieku XVII (m.in. Marysieńka Sobieska, Teofila Chmielecka, Anna Dorota Chrzanowska, Anna Wołodyjowska)

- Rzeczpospolita w XVIII – polityka społeczeństwo kultura

- teoria i praktyka edukacji kobiet w XVII I w. (dom, pensje żeńskie)

- poglądy Komisji Edukacji Narodowej na kształcenie kobiet

- wybitne kobiety wieku XVIII . (m.in. Elżbieta Drużbacka, Urszula Radziwiłłowa, Izabela Czartoryska, Joanna Żubrowa)

Literatura:

Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa, Rycerki i samarytanki, Warszawa 1988

Wirydiana Fiszerowa, Dzieje moje własne, Londyn 1975

Maria Dernałowiczowa, Portret Familii, Warszawa 1990

Komisja Edukacji Narodowej (pisma Komisji i o Komisji), op. St. Tync, Wrocław 1954

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. zna podstawowe założenia i rezultaty edukacji kobiet w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.

2. zna ważniejsze postaci zaangażowane w edukację kobiet w Rzeczypospolitej XVI - XVIII w.

Umiejętności:

Potrafi wyjaśnić procesy zachodzące w edukacji kobiet w Rzeczypospolitej w XVI - XVIII w.

Postawy:

1. rozumie różnorodność kształcenia w XVII - XVIII wieku.

2. docenia wielokulturowość Rzeczypospolitej przedrozbiorowej.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach, zgodne z regulaminem studiów oraz napisanie eseju.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład konwersatoryjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Buczek
Prowadzący grup: Katarzyna Buczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład konwersatoryjny - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)