Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Eksperyment w archeologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DWEKS
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Eksperyment w archeologii
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Wykłady ogólnoinstytutowe
Punkty ECTS i inne: 1.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Założenia (opisowo):

podstawowa wiedza z zakresu archeologii powszechnej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z problematyką badań eksperymentalnych w interpretacji danych archeologicznych, w tym nabycie wiedzy umożliwiającej samodzielne przygotowanie i realizację projektów w zakresie badań doświadczalnych. W trakcie zajęć omawiane są założenia metodyczne eksperymentów oraz możliwości i organicznie badań. Przedstawiane są przykłady wybranych doświadczeń przeprowadzonych w Polsce i na świecie, ze szczególnym uwzględnieniem najstarszych dziejów człowieka.

Pełny opis:

Wykłady poświęcone są przedstawieniu specyfiki, pojęć i terminów z zakresu studiów eksperymentalnych w archeologii. Celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnego przygotowania i realizacji projektów badań eksperymentalnych, a także kreatywnego wykorzystywania wyników studiów doświadczalnych w interpretacji zjawisk pradziejowych i średniowiecznych.

Treści programowe:

Historia badań eksperymentalnych w archeologii.

Założenia metodyczne badań eksperymentalnych w archeologii.

Możliwości i ograniczenia zastosowania eksperymentu w archeologii.

Przegląd wybranych eksperymentów przeprowadzonych w Polsce i Europie – od epoki kamienia do średniowiecza.

Archeologia doświadczalna na terenie rezerwatu przy Muzeum Archeologicznym w Biskupinie.

Rola badań eksperymentalnych w popularyzacji wiedzy archeologicznej.

Przedstawienie propozycji własnych projektów badań eksperymentalnych.

Literatura:

Coles J. 1977 Archeologia eksperymentalna, Warszawa.

Coles J. 1997 Experimental Archaeology. W: W. Brzozowski, W. Piotrowski (red.), Proceeding of the First International Symposium on Wood Tar and Pitch, Warszawa, s. 307-312.

Comis L. 2010 Experimental Archeology: methodology and new perspectives in Archeological Open Air Museums, EuroREA 7, s. 9-12.

Cunningham, J. Heeb, R. Paardekooper (red.) 2008 Experiencing Archaeology by Experiment, Exeter.

Ferguson J.R. (red.) 2010 Designing Experimental Research in Archaeology. Examining Technology Through Production and Use, Colorado.

Harding A. F. (red.) 1999 Experiment and Design. Archaeological Studies in Honour of John Coles, Oxford and Oakville.

Hurcombe L. 2004 Experimental Archaelogy. W: C. Renfrew, P. Bahn (red.), Archaeology: The Key Concepts, London, s. 83–87.

Keeley L. H 1980 Experimental Determination of Stone Tool Uses. A Microwear Analysis, Chicago.

Keleterborn P. 2005 Principles of experimental research in archaeology, EuroREA – (Re)construction and Experiment in Archaeology – European Platform 2, s. 120–122.

Mathieu J. R. (red.) 2002 Experimental archaeology, replicating past objects, behaviors and processes, BAR International Series 1035, Oxford.

Outram A. K. 2008 Introduction to experimental Archaeology, World Archaeology 40 (1), s. 1–6.

Petersson B., Narmo L.E. (red.) 2011 Experimental Archaeology. Between Enlightenment and Experience, Värnamo.

Shimada I. 2005 Experimental Archaeology, W: H.D.G. Maschner, C. Chippindale (red.), Handbook of Archaeological Methods, vol. I, Lanham, New York, Toronto, Oxford, s. 603–642.

Stone P., Planel P.G. (red.) 1999 The Constructed Past. Experimental archeology, education and the public, London–New York.

Efekty uczenia się:

Wiedza: absolwent

zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologicznych badaniach eksperymentalnych K_W02

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologicznych badań eksperymentalnych K_W08

zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologicznych badań eksperymentalnych K_W09

ma ogólną wiedzę na temat właściwości surowców oraz sposobów ich wykorzystania przez dawne społeczności w odniesieniu do wyników badań eksperymentalnych K_W15

Umiejętności: absolwent

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje o źródłach archeologicznych źródłach w zakresie przeprowadzonych na nich badań eksperymentalnych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury i mediów elektronicznych K_U01

potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie archeologii eksperymentalnej, kierując się wskazówkami opiekuna naukowego K_U04

potrafi wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi procesami kulturowymi i społecznymi bazując na wynikach badań eksperymentalnych K_U13

Kompetencje społeczne: absolwent

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności z zakresu archeologicznych badań eksperymentalnych oraz jest świadomy konieczności konfrontowania ich z opiniami ekspertów K_K01

jest gotów docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka K_K03

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i jej złożoności, ze świadomością potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka K_K05

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny z zakresu badań eksperymentalnych w archeologii oraz przygotowanie własnego projektu badań eksperymentalnych. Uwzględniany jest również aktywny udział słuchaczy (dyskusja) w zajęciach.

Kryteria oceny:

5,0 – znakomita wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,5 – bardzo dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

4,0 – dobra wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,5 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

3,0 – zadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, ale z niedociągnięciami

2,0 – niezadawalająca wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 19 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Pyżewicz
Prowadzący grup: Katarzyna Pyżewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)