University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Auxiliary Sciences of Polish Philology: Introduction to Literature Studies

General data

Course ID: 3001-13A1WNL Erasmus code / ISCED: 09.201 / (0231) Language acquisition
Course title: Auxiliary Sciences of Polish Philology: Introduction to Literature Studies Name in Polish: Nauki pomocnicze filologii polskiej: wprowadzenie do nauki o literaturze
Organizational unit: Institute of Polish Literature
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

obligatory courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają charakter propedeutyczny. Ich celem jest zdobycie podstawowych wiadomości i umiejętności należących do warsztatu historyka literatury.

Full description: (in Polish)

Podczas ćwiczeń student przygotuje pisemną pracę semestralną, polegającą na zreferowaniu stanu badań nad wybranym zagadnieniem literaturoznawczym (autor, dzieło, gatunek, problem itp.). Przygotowaniu pracy towarzyszy zapoznanie studenta z podstawowymi bibliografiami literaturoznawczymi, bazami danych, a także techniką sporządzania aparatu krytycznego (przypisy, bibliografia załącznikowa), metodyką konstruowania pisemnej wypowiedzi z zakresu historii literatury.

Bibliography: (in Polish)

J. Krzyżanowski, Nauka o literaturze, Wrocław 1984.

H. Markiewicz, Główne problemy wiedzy o literaturze, Kraków 1980.

J. Starnawski, Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, Warszawa 1982.

J. Czachowska, R. Loth, Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

J. Czachowska, R. Loth, Przewodnik polonisty (bibliografie, biblioteki, muzea literackie), Wrocław 1981.

Z dziejów polonistyki warszawskiej, Warszawa 1964.

K. Górski, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975.

Polska Bibliografia Literacka (wybrany tom).

Słownik literatury polskiego Oświecenia,

pod red. T. Kostkiewiczowej, Wrocław 1991.

Słownik literatury staropolskiej. Średniowiecze, Renesans, Barok, pod red. T. Michałowskiej, Wrocław 1990.

Słownik literatury XIX wieku, pod red. J. Bachórza i A. Kowalczykowej, Wrocław 1991.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu ćwiczeń student:

– zna najważniejsze kompendia bibliograficzne z zakresu historii literatury polskiej;

– potrafi zebrać i zreferować literaturę przedmiotu (chronologicznie i problemowo);

– potrafi samodzielnie skonstruować pracę semestralną, a także: analizować prace naukowe, porównywać i podsumowywać wyniki cudzych badań, formułować postulaty badawcze;

– umie poprawnie sporządzić przypisy oraz bibliografię załącznikową.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Podstawą oceny jest semestralna praca pisemna, polegająca na zreferowaniu stanu badań nad wybranym zagadnieniem literaturoznawczym. Oceniane są również: bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność

i obecność.

Zaliczenie na ocenę.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.