Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Współczesne zjawiska literackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-13A1WZL Kod Erasmus / ISCED: 09.201 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne zjawiska literackie
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony współczesnym zjawiskom literackim adresowany jest do studentów pierwszego roku, którzy nie odbyli jeszcze zajęć kursowych z literatury XX wieku ani z literatury najnowszej. Z tej racji ma on propedeutyczny charakter i służy zaznajomieniu słuchaczy z podstawowymi zjawiskami, tendencjami i przemianami wiążącymi się z literaturą schyłku XX i początku XXI wieku.

Pełny opis:

Wykład w przeglądowy sposób prezentować ma przemiany życia literackiego ostatnich kilku dekad. Przedstawione i omówione zostaną kluczowe dla najnowszej literatury zjawiska, tematy oraz ich formalne ujęcia wraz z towarzyszącym im kontekstem historycznym, politycznym i społecznym. Ukazaniu przemian najnowszej prozy, poezji oraz dramatu towarzyszyć będzie przybliżenie służących ich opisowi kategorii badawczych.

Literatura:

Czapliński P., Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996. Kraków 1997;

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998, Kraków 1999.

Czapliński P., Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości, Kraków 2007;

Czapliński P., Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje, Warszawa 2009.

Czapliński P., Leciński M., Szybowicz E., Warkocki B., Kalendarium życia literackiego 1976-2000, Kraków 2003.

Jarzębski J., Apetyt na przemianę, Kraków 1997.

Klejnocki J., Literatura w czasach zarazy, Warszawa 2006.

Klejnocki J., Sosnowski J., Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia „brulionu” (1986-1996), Warszawa 1996.

Nowe dwudziestolecie (1989-2009). Rozpoznania. Hierarchie. Perspektywy, red. H. Gosk, Warszawa 2010.

Nowe dwudziestolecie. Szkice o wartościach i poetykach prozy i poezji lat 1989-2009, red. P. Śliwiński, Poznań 2011.

(P)o zaborach, (p)o wojnie, (p)o PRL. Polski dyskurs postzależnościowy dawniej i dziś, red. H. Gosk, E. Kraskowska, część V: (P)o PRL.

Śliwiński P., Przygody z wolnością, Kraków 2002.

Warkocki B., Homo niewiadomo. Polska proza wobec odmienności, Warszawa 2007.

Tekstylia. O rocznikach siedemdziesiątych, red. P. Marecki, M. Witkowski, I. Stokfiszewski, Wrocław 2002.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

- zyskuje orientację w zagadnieniach współczesnej literatury,

- potrafi nazwać i opisać podstawowe procesy, tendencje, nurty w najnowszej literaturze

- zdobywa świadomość ciągłości dyskursu o literaturze XX i XXI wieku wraz z towarzyszącymi mu na różnych poziomach kontynuacjami i zerwaniami.

- dostrzega rolę najnowszej literatury w procesie dokumentowania zjawisk społecznych i kulturowych oraz dostrzega jej krytyczny potencjał.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładzie oraz pozytywny rezultat uzyskany podczas pisemnego sprawdzianu, który przeprowadzony zostanie na ostatnich zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.