Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Literatura i kultura lat 1918-1945

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1A3W1 Kod Erasmus / ISCED: 09.203 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Literatura i kultura lat 1918-1945
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla III roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 1-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Poznanie wybranych dzieł lliterackich literatury polskiej i ich interpretacja w kontekście kultury I połowy XX wieku.

Skrócony opis:

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać do refleksji, która sytuuje na pograniczu literaturoznawstwa, antropologii i filozofii, wskazywać obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie zaprezentowanie kluczowych problemów historycznoliterackich, które omawiane będą nie tylko teoretycznie, lecz także na przykładach tekstów poetyckich, prozatorskich i dramatycznych powstałych w latach 1918-1945.

Tematami kolejnych zajęć staną się między innymi takie zagadnienia jak:

- grupy literackie oraz ich typy i przedstawiciele w literaturze polskiej XX wieku;

- główne nurty poezji i prozy po 1918 roku omówione na wybranych przykładach;

- przemiany form dramatycznych po 1918 roku omówione na wybranych przykładach;

- literatura polska wobec wojny i okupacji zaprezentowana na wybranych przykładach;

- wpływ czynników zewnątrzliterackich na procesy rozwojowe literatury polskiej XX wieku;

- literatura wysoka wobec konwencji literatury popularnej oraz wpływów kultury masowej;

- najważniejsze dyskusje krytycznoliterackie lat 1918-1945 omówione na wybranych przykładach;

- literatura piękna wobec historii idei.

Celem ćwiczeń jest przegląd wybranych prądów, konwencji literackich, gatunków, stylów i tematów charakterystycznych dla literatury polskiej okresu 1918-1945.

Zajęcia służyć mają głębokiej i wszechstronnej problematyzacji procesów historycznoliterackich zachodzących w omawianym okresie, sprzyjać wyeksponowaniu zasadniczych przemian w liryce, epice i dramacie oraz nawiązaniu twórczego dialogu z tradycją.

Przedmiotem zainteresowania będą również problemy ewolucji idei oraz motywów literackich.

Zajęcia mają ułatwiać nie tylko zrozumienie, porządkowanie i syntetyzowanie literatury omawianego okresu, lecz także pobudzać uczestników do refleksji nad znaczeniem literatury współczesnej i badań historycznoliterackich w kulturze. Wskazywać powinny obszary problemowe domagające się nowych rozstrzygnięć oraz przygotować studentów do samodzielnego pogłębiania wiedzy w tym zakresie.

Literatura:

Syntezy historycznoliterackie:

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002

Literatura Polska 1918-1975. T. 1 i 2. Red. Alina Brodzka i S. Żółkiewski;

Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Kilka wydań.

J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965;

T. Peiper, Tędy. Nowe usta, Kraków 1972.

Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wro-cław 1978.

E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian ( i niewielu innych) [w:] Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury, pod red. An-drzeja Falkiewicza i Leszka Nowaka, Poznań 1996, s. 47-71

A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza [w:] „Pamiętnik Literacki” 1978 z . 3

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kra-ków1996, rozdz. I.

K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przedstawiania w prozie Brunona Schulza, Warszawa 1995, rozdz. 4 i 5.

J. Kwiatkowski, Poezja Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywo-jennego.

R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970.

Marta Piwińska, Legenda romantyczna i szydercy. Warszawa 1973.

B. Jasieński, But w butonierce i inne wiersze, Warszawa 2006.

J. Joyce, Ulisses.

G. Bernanos, wybrana powieść.

Cz. Miłosz, Trzy zimy.

B. Leśmian, Wiersze zebrane.

J. Andrzejewski, Ład serca.

J. Iwaszkiewicz, Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie.

Leopold Buczkowski, Czarny potok.

Baczyński, Gajcy, wybory poezji (wyd. w serii Biblioteka Narodowa)

Miłosz, Ocalenie.

Efekty uczenia się:

a) Podczas ćwiczeń z historii literatury współczesnej i w trakcie przy-gotowań do egzaminu student uzyskuje i ugruntowuje podstawową umiejętność refleksji historycznoliterackiej. Zapoznaje się z ważnymi tekstami literackimi omawianego okresu, analizuje je w kontekście historycznoliterackim. Uczy się odróżniać przedmiot badań, metody i problemy właściwe historii literatury XX wieku od przedmiotu badań, metod i problemów charakterystycznych dla innych działów literaturoznawstwa. Zaznajamia się z wybranymi, wartościowymi merytorycznie pracami z tej dziedziny. Przyswaja sobie terminologię ugruntowaną w badaniach historycznoliterackich i nabywa kompetencję posługiwania się nią ze zrozumieniem. Zyskuje umiejętność napisania pracy rocznej, której celem jest naukowe opracowanie wybranego zagadnienia z zakresu historii literatury. Rozumie rolę i znaczenie badań historycznoliterackich w kulturze współczesnej.

b) Uczestnicy zajęć identyfikują rozmaite występujące w XX w. konwencje literackie, style, dyskursy, programy estetyczne.

c) Uczestnicy zajęć identyfikują rozmaite postawy światopoglądowe jakie znajdują wyraz w utworach literackich, zyskują doświadczenie pluralizmu, cechującego społeczeństwo demokratyczne. Uczą się szacunku dla innych poglądów i racjonalnej obrony własnego stanowiska.

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceny:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- przygotowanie minimum raz w semestrze jednego tematu z sylabu-sa i aktywna prezentacja tego zagadnienia podczas dyskusji na ćwiczeniach,

- warunkiem dopuszczenia do egzaminu z literatury polskiej 1918-1989 w Zakładzie Literatury Polskiej XX wieku jest napisanie pracy rocznej oraz jej pozytywna ocena,

- egzamin ustny

Dopuszcza się nieobecność studenta na jednym spotkaniu. Jeżeli limit dopuszczalnych nieobecności zostanie przekroczony, materiał omawiany na ćwiczeniach podczas nieobecności należy uzupeł-niać, a wykonanie tego obowiązku będzie sprawdzane ustnie w formie rozmowy merytorycznej z prowadzącym ćwiczenia na dyżu-rach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 38 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Hryniewicz, Andrzej Kowalczyk, Jagoda Wierzejska
Prowadzący grup: Andrzej Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

Syntezy historycznoliterackie:

J. Kwiatkowski, Dwudziestolecie międzywojenne, Warszawa 2002

Literatura Polska 1918-1975. T. 1 i 2. Red. Alina Brodzka i S. Żółkiewski;

Tadeusz Drewnowski, Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. Kilka wydań.

J. Sławiński, Koncepcja języka poetyckiego Awangardy Krakowskiej, Wrocław 1965;

T. Peiper, Tędy. Nowe usta, Kraków 1972.

Antologia polskiego futuryzmu i nowej sztuki, oprac. Z. Jarosiński, Wrocław 1978.

E. Balcerzan, Poezja filozoficzna. Bolesław Leśmian ( i niewielu innych) [w:] Przestrzenie świadomości. Studia z filozofii literatury, pod red. Andrzeja Falkiewicza i Leszka Nowaka, Poznań 1996, s. 47-71

A. Fiut, Czy tylko katastrofizm? O przedwojennej poezji Czesława Miłosza [w:] „Pamiętnik Literacki” 1978 z . 3

W. Bolecki, Poetycki model prozy w dwudziestoleciu międzywojennym. Witkacy, Gombrowicz, Schulz i inni. Studium z poetyki historycznej, Kraków 1996, rozdz. I.

K. Stala, Na marginesach rzeczywistości. O paradoksach przed-stawiania w prozie Brunona Schulza, Warszawa 1995, rozdz. 4 i 5.

J. Kwiatkowski, Poezja Iwaszkiewicza na tle dwudziestolecia międzywojennego.

R. Przybylski, Eros i Tanatos. Proza Jarosława Iwaszkiewicza 1916–1938. Warszawa 1970.

B. Jasieński, But w butonierce i inne wiersze, Warszawa 2006.

Cz. Miłosz, Trzy zimy. Wiersze zebrane.

B. Leśmian, Wiersze zebrane.

J. Iwaszkiewicz, Powrót do Europy, Lato 1932, Inne życie.

Leopold Buczkowski, Czarny potok.

K. I. Gałczyński, Wybór poezji (BN). Teatrzyk Zielona Gęś.

J. Stryjkowski, Głosy w ciemności.

Uwagi:

jak wyżej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.