Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wielkie dzieła literatury światowej (w ujęciu porównawczym)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-P1B2WD Kod Erasmus / ISCED: 09.205 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wielkie dzieła literatury światowej (w ujęciu porównawczym)
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Minimum programowe specjalności: Literatura i kultura polska w perspektywie europejskiej i światowej
Przedmioty obowiązkowe dla II roku specjalności LiKPwPEiŚ - stacjonarne 2-go stopnia
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Student:

- ma podstawową orientację w kierunkach rozwoju literatury polskiej i światowej XIX i XX w.

- ma podstawową wiedzę obejmującą terminologię, teorie i metodologie z zakresu komparatystyki

Korzystne byłoby wskazanie tych przedmiotów z oferty UW, których realizacja – czyli osiągnięcie przez studenta zdefiniowanych efektów uczenia się – ułatwią mu naukę opisywanego przedmiotu.


Naukę opisywanego przedmiotu ułatwi ukończenie studiów polonistycznych I stopnia, a szczególnie kompetencje zdobyte na ćwiczeniach i wykładach z zakresu historii literatury XIX i XX w., a także na zajęciach komparatystycznych


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia skoncentrują się wokół głośnych lub ważnych lecz zapoznanych dzieł literatury światowej XIX i pocz. XX w. traktowanych jako centra konstelacji. Każdej konstelacji poświęcimy pojedyncze zajęcia albo cykl dwóch lub kilku zajęć, zależnie od zainteresowań studentów i od potrzeb dyktowanych przez samo dzieło literackie. Perspektywa porównawcza obejmie różne literatury oraz niekiedy różne sztuki, w zależności od specyfiki danego dzieła literackiego.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone będą interpretacji wybranych dzieł literatury światowej XIX i pocz. XX w. z uwzględnieniem ich kontekstów historycznoliterackich i kulturowych. Przy tym istotne będą również możliwości funkcjonowania danego dzieła w dzisiejszej kulturze oraz wyzwania, jakie ono stawia dzisiejszemu czytelnikowi. Do interpretacji dzieł wykorzystamy metody i możliwości właściwe perspektywie porównawczej. Wybrane wielkie dzieła literatury światowej potraktujemy jako centra konstelacji. Każdej konstelacji poświęcimy pojedyncze zajęcia albo cykl dwóch lub kilku zajęć, zależnie od potrzeb dyktowanych przez samo dzieło literackie. Perspektywa porównawcza obejmie nie tylko różne literatury, ale i różne sztuki, w zależności od specyfiki dzieła literackiego. Wybór i dobór utworów literackich pozwoli ukazać wybrane zjawiska literackie w literaturze światowej. Zestaw utworów do programu zajęć jest zaproponowany poniżej, ale możliwe będą korekty zgodne z zadeklarowanymi zainteresowaniami studentów.

Literatura:

Literatura przedmiotu będzie ustalana w zależności od potrzeb, które będą się okazywały w trakcie cyklu ćwiczeń i w zależności od dotychczasowego przygotowania studentów.

Efekty uczenia się:

1.WIEDZA. Po zaliczeniu ćwiczeń student

- orientuje się w szerszym zakresie w dynamice rozwoju literatury światowej XIX i pocz. XX wieku,

- ma pogłębioną wiedzę o powiązaniach filologii polskiej z innymi dziedzinami nauki i dyscyplinami naukowymi,

- ma pogłębioną wiedzę o relacjach między literaturami narodowymi,

- zna tematy i idee pisarskie wybranych twórców literatury światowej,

- ma dogłębną wiedzę z zakresu analizy komparatystycznej,

- ma rozbudowaną wiedzę o wpływie dzieł literackich na dzieje kultury europejskiej i światowej,

- zna w stopniu pogłębionym metody interpretacji i analizy porównawczej tekstu literackiego,

- ma rozbudowaną wiedzę na temat komparatystyki dyskursów (relacji literatury, dyskursów filozofii, polityki, nauki)

2.UMIEJĘTNOŚCI. Po zaliczeniu ćwiczeń student

- czyta, analizuje i interpretuje dzieła literackie pochodzące z różnych literatur, uwzględniając kontekst historyczny i kulturowy,

- stosuje poznane kryteria literaturoznawcze oceny potencjału dzieła literackiego

- rozpoznaje i wyróżnia „wielkie dzieła literatury światowej”

- umie w stopniu zaawansowanym posługiwać się ujęciami teoretycznymi, paradygmatami badawczymi i pojęciami właściwymi dla literaturoznawstwa z perspektywą porównawczą

- ma pogłębioną umiejętność krytycznego spojrzenia na proces historycznoliteracki i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych

- precyzyjnie wykorzystuje tezy badaczy z zakresu historii literatury i komparatystyki

- umie ocenić wartość badań porównawczych,

- ma pogłębioną umiejętność kojarzenia dzieł i zjawisk literackich pochodzących z różnych literatur

3.KOMPETENCJE SPOŁECZNE. Po zaliczeniu ćwiczeń student

- jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności

- potrafi ocenić poziom swej wiedzy,

- ma pogłębioną wiedzę o roli refleksji literaturoznawczej (historycznoliterackiej, komparatystycznej) w kształtowaniu kultury

- ma świadomość sensu i wartości rozumiejącej lektury dzieł literackich w kontekście budowania wspólnoty kulturowej,

- docenia wagę odpowiedniego przygotowania do profesjonalnej dyskusji na temat literatury,

- ma świadomość związków rynku literatury w wymiarze narodowym i globalnym z potrzebami kulturowymi różnych kręgów odbiorców

- ma dogłębną świadomość znaczenia narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

- ma dogłębną świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych

- ma głęboką świadomość związków interliterackich, interartystycznych i interkulturowych oraz ich wpływu na kształt kultury

- ma dogłębną świadomość znaczenia refleksji humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych

- ma pogłębione kompetencje w zakresie literatury polskiej i obcej, czyniące go świadomym kreatorem życia kulturalnego regionu, kraju i Europy.

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności

- ocena ciągła (przygotowanie i aktywność na zajęciach)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.