University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

History and culture of Babylonia in 1st millennium B.C.

General data

Course ID: 3101-DW0016 Erasmus code / ISCED: 08.4 / (0222) History and archaeology
Course title: History and culture of Babylonia in 1st millennium B.C. Name in Polish: Historia i kultura Babilonii w I tys. p.n.e.
Organizational unit: Faculty of Archeology
Course groups: (in Polish) Wykłady ogólnoinstytutowe
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Short description:

The series of lectures covers the history of Babylonia from the fall of the

Kassite Dynasty around the end of the 2nd Millenium B.C. (1185 B.C.) until

Alexander the Great`s conquest of Babylon in 331 B.C. Besides the history of

the period the lectures will also present some of the major Babylonian

archaeological sites. Particular attention will be paid to the

Neo-Babylonian Empire (Chaldean Dynasty) and the age of architectural

activity that made Babylon renowned as one of the wonder of the ancient

world.

Full description:

The series of lectures covers the history of Babylonia from the fall of the

Kassite Dynasty around the end of the 2nd Millenium B.C. (1185 B.C.) until

Alexander the Great`s conquest of Babylon in 331 B.C. Besides the history of

the period the lectures will also present some of the major Babylonian

archaeological sites. Particular attention will be paid to the

Neo-Babylonian Empire (Chaldean Dynasty) and the age of architectural

activity that made Babylon renowned as one of the wonder of the ancient

world.

Bibliography: (in Polish)

Barstad H.M., The Myth of the Empty Land. A Study in the History and Archaeology

of Judah During the „Exilic” Period (Symbolae Osloenses Fasc. Suppl. XXVIII),

Oslo 1996.

Beaulieu P.-A., King Nabonidus and the Neo-Babylonian Empire, in: J.M. Sasson

(ed.), Civilizations of the Ancient Near East, New York 1995, vol. II, 969-979.

Beaulieu P.-A., The Reign of Nabonidus, King of Babylon: 556-539 BC (Yale Near

Eastern Researches 10), New Haven 1989.

Beaulieu P.-A., The Fourth Year of Hostilities in the Land, BaM 28, 1997, 367-394.

Becker A., U. Becker, Altes und neues Babylon, BaM 22, 1991.

Brinkman J.A., A Political History of Post-Kassite Babylonia, 1158-722 B.C.

(Analecta Orientalia 43), Rome 1968, rozdział IV.

Cancik-Kirschbaum E., van Ess, M., Marzahn, J. (eds), Babylon. Wissenkultur in

Orient und Okzident (Topoi. Berlin Studies of the Ancient World 1), Berlin-Boston

2011.

Cavigneaux A., Nabu ša hare und die Kinder von Babylon, in: J. Regner (ed.),

Babylon..., 2.Internationales Colloqium der deutschen Orient-gesellschaft 24.-26.

März 1998 in Berlin, Saarbrücken 1999, 385-392.

Da Riva R., Enduring Images of an Ephemeral Empire. Neo-Babylonian Inscriptions

and Representations on the Western Periphery, in: R. Rollinger, E. van Dongen (eds),

Mesopotamia in the Ancient World. Impact, Continuities, Parallels..., Münster 2015,

603-629.

Do boga, pana mego, mów! Babilońskie i asyryjskie hymny, modlitwy, zaklęcia i

rytuały. Wybór tekstów, Warszawa 2005, 84-89, 102-110.

Eph`al I., The Western Minorities in Babylonia in the 6th-5th Centuries B.C.:

Maintenance and Cohesion, Orientalia NS 47/fasc. 1, 1978, 74-90.

Faust A., 2012, Judah in the Neo-Babylonian Period: The Archaeology of

Desolation, Atlanta 2012.

Finkel I.L., The Lament of Nabu-šuma-ukin, in: J. Regner (ed.), Babylon...,

2.Internationales Colloqium der deutschen Orient-gesellschaft 24.-26. März 1998 in

Berlin, Saarbrücken 1999, 323-342.

Frame G., Babylonia, 689-627 B.C. A Political History, Istanbul-Leiden 1992.

Heinrich E., Die Tempeln und Heligtümern im Alten Mesopotamien, Berlin 1982.

Heinrich E., Paläste im Alten Mesopotamien (Denkmäler Antiker Architektur XV),

Berlin-New York, 1984.

Herodot, Dzieje, Warszawa 1959 (lub wydania późniejsze) (ks. I, 178-200; ks. III,

150-160).

Johannès F., Historia Mezopotamii w I. tysiącleciu przed Chrystusem, Poznań 2007.

Koldewey R., Die Tempel von Babylon und Borsippa (WVDOG 15), Leipzig 1911.

Koldewey R., Das wieder erstehende Babylon, Leipzig 1925.

Liebig M., Aššur-etel-ilani, Sin-šum-lišir, Sin-šar-iškun und die Babylonische

Chronik, ZA 90, 2001, 281-284.

Miglus P.A., Das neue Babylon der Sargoniden, in: J. Regner (ed.), Babylon...,

2.Internationales Colloqium der deutschen Orient-gesellschaft 24.-26. März 1998 in

Berlin, Saarbrücken 1999, 281-296.

Nesselrath H.-G., Herodot und Babylon: Der Hauptort Mesopotamiens in den Augen

eines Griechen des 5. Jh.s v. Chr., in: J. Regner (ed.), Babylon..., 2.Internationales

Colloqium der deutschen Orient-gesellschaft 24.-26. März 1998 in Berlin,

Saarbrücken 1999, 189-206.

Oates J., Babylon, London 2000.

Roaf M., Mezopotamia (Wielkie Kultury Świata), Warszawa 1998 (odpowiednie

rozdziały).

Roux G., Mezopotamia, Warszawa 1998, (rozdziały 17 - 20, 23 – 24).

Sack R.H., Images of Nebuchadnezzar. The Emergence of a Legend, Selinsgrove-

London-Toronto 1991.

Sack R.H., Neriglissar - King of Babylon (AOAT 236), Neukirchen-Vluyn 1994.

Saggs H.W.S., Wielkość i upadek Babilonii, Warszawa 1973 (odpowiednie

rozdziały).

Szeląg, D., Babilonia w XII-VI w. p.n.e., in: A. Smogorzewska, F.M. Stępniowski

(eds), Archeologia starożytnego Bliskiego Wschodu (Instytut Archeologii

Uniwersytetu Warszawskiego, Seria podręczników VIII), Warszawa 2009, 249-265.

Śliwa J., Sztuka i archeologia Starożytnego Wschodu, Warszawa - Kraków 1997.

Wetzel F., Schmidt, E., Mallwitz, A., Babylon der Spätzeit (WVDOG 62), Berlin

1957.

Wiseman D.J., Chronicles of Chaldean Kings, London 1956.

Wiseman D.J., Nebuchadnezzar and Babylon (The Schweich Lectures of the British

Academy 1983), Oxford 1985.

Woolley C.L., Mallowan M.E.L., Ur Excavations 9: The Neo-Babylonian and

Persian Periods, University of Pennsylvania 1962.

Zawadzki S., The Fall of Assyria and Median-Babylonian Relations in Light of the

Nabopolasar Chronicle, Poznań-Delft 1988.

Zawadzki S., Political Situation in Babylonia During Amel-Marduk’s Reign, in: J.

Zabłocka, S. Zawadzki (eds), Šulmu IV. Everyday Life in Ancient Near East. Papers

Presented at the International Conference, Poznań 19-22 September 1989, Poznań

1993, 309-317.

Zawadzki S., Ze studiów nad chronologią Babilonii. Koniec VII-początek V wieku

przed Chr., Poznań 1996.

Zawadzki S., Mane, Tekel, Fares. Źródła do dziejów Babilonii chaldejskiej, Poznań

1996.

Zawadzki S., Two Neo-Babylonian Documents from 562 B.C., ZA 86, 1996, 217-

219.

Learning outcomes: (in Polish)

Po zakończeniu kursu student:

zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii Mezopotamii,

zwłaszcza Babilonii I tys. p.n.e. i ma podstawową i uporządkowana wiedzę na temat

różnych zagadnień z zakresu archeologii Babilonii tego okresu (K_W02)

wie o najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie archeologii południowej

Mezopotamii I tys. p.n.e. (K_W08)

umie wyszukiwać, analizować, selekcjonować, oceniać i użytkować informacje

zawarte w różnych źródłach (K_U02), w tym informacje o źródłach

archeologicznych i ich kontekście z wykorzystaniem literatury naukowej (K_U01)

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności badawcze w zakresie

archeologii Babilonii I tys. p.n.e. (K_U04)

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest

świadomy konfrontowania ich z opiniami ekspertów (K_K01)

jest w stanie uznać istotne znaczenie pozostałości materialnych kultury Babilonii w I

tys. p.n.e., zabytków literatury w języku babilońskim, przetrwania i przekazania

epokom późniejszym różnych babilońskich tradycji, w tym osiągnięć naukowych

(astronomia, medycyna) jako ważnego elementu dziedzictwa kulturowego ludzkości

(K_K02)

jest gotów do wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej

natury kultury babilońskiej I tys. p.n.e., ze świadomością potrzeby analizy

rozmaitych kategorii źródeł (pisanych, archeologicznych, ikonograficznych) dla

odtworzenia przeszłości kultury europejskiej i światowej (K_K05)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

wymagane uczestniczenie w zajęciach (możliwe dwie nieobecności w semestrze)

końcowy egzamin pisemny

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.