Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LTCI
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0600) Information and Communication Technologies (ICTs) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: II rok studiów licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wiedza na temat funkcjonalności systemów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem bibliotek cyfrowych i repozytoriów. Organizacja cyfrowych źródeł informacji, nawigacja po ich zasobach i wyszukiwanie informacji. Kategoryzacja informacji. Łączenie struktur hierarchicznych z hipertekstowymi. Wizualizacja informacji. Wpływ systemów społecznościowych na autoryzację informacji.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zastosowań technologii cyfrowej w gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji i wiedzy.

Pełny opis:

Wykład w wymiarze 30 godz. poświęcony będzie podstawowym technologiom informacyjnym:

- technologii gromadzenia danych;

- rechnologii przetwarzania danych;

- rechnologii przesyłania danych.

Zostaną omówione następujące zagadnienia: architektura informacyjna, rzeczywistość wirtualna, bazy danych, Internet, naukowe sieci społecznościowe,systemy zarządzania treścią, systemy bibliograficzne, katalogi centralne, biblioteki cyfrowe, repozytoria akademickie, standardy technologii informacyjnej, integracja procesów informacyjnych

Celem wykładu jest przekazanie wiedzy na temat zastosowań technologii cyfrowej w ułatwienie gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji i wiedzy.

Literatura:

Manuel Castells: Społeczeństwo sieci. Warszawa 2008, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Louis Rosenfeld, Peter Morville, Jorge Arango: Architektura informacji w serwisach internetowych i nie tylko. Gliwice 2017, Wydawnictwo Helion.

https://pdf.helion.pl/archww/archww-78.pdf

Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-wyszukiwawczych. Warszawa 2002, Wydawnictwo SBP

http://bbc.uw.edu.pl/publication/639

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

- umie wykorzystać różnego rodzaju technologie informacyjne w praktyce naukowej (wyszukiwanie informacji, prezentacja wyników badań);

- potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauk humanistycznych i społecznych, w języku polskim i języku obcym;

- rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie

- potrafi współdziałać w zespole badawczym w procesie badań i prezentacji wyników;

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności i aktywnie uczestniczy w życiu naukowym i kulturalnym, korzystając z różnych mediów;

- zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego;

- posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, realizację projektu badawczego, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na interpretowanie zjawisk kulturowych i społecznych.

Metody i kryteria oceniania:

aktywny udział, krótki test, esej multimedialny.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Seweryn Dobrzelewski
Prowadzący grup: Seweryn Dobrzelewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)