University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

(in Polish) Historia Kościoła w średniowieczu. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok Historia Kosciołów chrześcijańskich)

General data

Course ID: 3104-M3K1HKCH-RM-OG Erasmus code / ISCED: (unknown) / (unknown)
Course title: (unknown) Name in Polish: Historia Kościoła w średniowieczu. Historia Kościołów chrześcijańskich z elementami historii historiografii i metodologii. (blok Historia Kosciołów chrześcijańskich)
Department: Institute of History
Course groups: (in Polish) Doskonalenie kompetencji badacza epok i dziedzin historycznych (Historia, II st., od 2019 r.)
(in Polish) Wykłady historyczne
General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
general courses

Short description:

The aim of the lecture is to present the history of institutions of the Church and of various aspects of Christian spirituality and religious orders in the Middle Ages, with consideration of the dynamics of the changes which had occurred throughout the centuries.

The lecture focuses on the following issues: papacy, bishoprics, royal power, asceticism, prayer and intercession, liturgy, ideal of sainthood, variety of religious orders, social functions of monasteries

Full description: (in Polish)

Oto najważniejsze zagadnienia omawiane na wykładzie:

1. Papiestwo wczesnośredniowieczne.

2. Biskupi i władza królewska we wczesnym średniowieczu.

3. Geneza monastycyzmu.

4. Pustelnia, cenobium i laura.

5. Asceza i porzucenie świata w Kościele IV-VI w.

6. Pierwsze reguły monastyczne. Reguła św. Benedykta.

Metody dydaktyczne:

Wykład z możliwością zadawania pytań przez studentów.

7. Kult świętych i kult relikwii.

8. Zmieniający się w czasie ideał świętości.

9. Duchowość Kościoła karolińskiego i ottońskiego.

10. Monastycyzm benedyktyński i kanonikat.

11. Potęga modlitwy wstawienniczej i funkcja klasztorów.

12. Reforma gregoriańska, papiestwo i cesarz.

13. Teokracja papieska i jej kryzys.

14. Reforma gregoriańska i jej duchowość.

15. Ideały ascetyczne i różne nurty reformy monastycznej.

16. Pobożność, radykalizm ewangeliczny i pokusa herezji.

17. Ruchy ubogich i zakony żebracze.

18. Papiestwo awiniońskie

19. Późnośredniowieczna devotio moderna i początki renesansu

Bibliography: (in Polish)

1. Roman Michałowski, Historia powszechna. Średniowiecze, Warszawa 2009.

2. Historia chrześcijaństwa, t. 4: Biskupi, mnisi i cesarze 610-1054, wyd. G. Dagron, P. Riché, A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 1999.

3. Historia chrześcijaństwa, t. 5: Apogeum papiestwa i ekspansja chrześcijaństwa, wyd. A. Vauchez (tłumaczenie z wydania francuskiego), Warszawa 2001.

4. Jerzy Kłoczowski, Wspólnoty chrześcijańskie w tworzącej się Europie, Poznań 2003.

5. Jean Chélini, Dzieje religijności w Europie zachodniej w średniowieczu, Warszawa 1996.

6. A. Vauchez, Duchowość średniowieczna (tłumaczenie z wydania francuskiego), Gdańsk 2004.

Learning outcomes:

Students should acquire basic knowledge of the History of the Church in the Middle Ages.

Assessment methods and assessment criteria:

Students attendance (70%), exam passed.

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.