University of Warsaw - Central Authentication SystemYou are not logged in | log in
course directory - help

Elements of economic history

General data

Course ID: 3104-M3K3-PHG-OG Erasmus code / ISCED: 08.3 / (0222) History and archaeology
Course title: Elements of economic history Name in Polish: Podstawy historii gospodarczej
Department: Faculty of History
Course groups: (in Polish) Przedmioty programu Historia, II st., od 2019 r.
(in Polish) Teoria badań historycznych (Historia, II st., program od 2019 r.)
General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 4.00
view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

elective courses
general courses

Prerequisites (description):

(in Polish) bierna znajomość angielskiego/ reading skill in English

Short description: (in Polish)

Celem zajęć jest zaznajomienie ich uczestników z podstawowymi zagadnieniami historii gospodarczej z wykorzystaniem także ustaleń ekonomistów.

Full description: (in Polish)

Studenci poznają zarówno zarys historii badań nad dziejami gospodarczymi, ich związki z pozostałymi dziedzinami działań człowieka, jak i główne nurty i postacie myśli ekonomicznej. Następnie uwagę skupimy na głównych typach gospodarek w rozwoju dziejowym (od archaicznych do współczesnych) i strukturze systemu gospodarczego. Kolejne zajęcia zostaną poświęcone głównym przełomom gospodarczym i zagadnieniu przestrzeni gospodarczej: jej rozrostowi i podziałom. Następnie skupimy się na podstawowych zagadnieniach ekonomicznych (rynek, rozwój – wzrost – kryzys, rola państw w gospodarce, pieniądz, standardy i jakość życia, kulturowy wymiar życia gospodarczego). Ujęcie teoretyczne i problemowe będzie połączone z historyczną egzemplifikacją (od czasów archaicznych po XXI wiek), która często weryfikuje założenia teoretyczne.

Bibliography: (in Polish)

Jak w części B.

Learning outcomes: (in Polish)

Po ukończeniu zajęć ich uczestnicy zajęć będą:

– znać wybrane pojęcia ekonomiczne i zagadnienia ekonomii;

– znać wybrane zagadnienia historii gospodarczej;

– rozumieć związki między teorią ekonomii a zjawiskami gospodarczymi w różnych epokach.

- rozumieć związki między historią a innymi dyscyplinami nauk i znaczenie interdyscyplinarności dla rozwoju historiografii w przeszłości i obecnie oraz możliwości zastosowania osiągnięć innych nauk we własnej pracy badawczej;

- integrować wiedzę z różnych nauk historycznych i nauk ekonomicznych oraz stosować ją w typowych i nietypowych sytuacjach zawodowych

- stosować wiedzę z zakresu historii gospodarczej w rozwiązywaniu różnorodnych problemów i zadań zawodowych oraz potrafi wykorzystywać opinie specjalistów z tej dziedziny w przypadkach wykraczających poza jego kompetencje.

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metodą weryfikacji jest ocena ciągła aktywności studentów. Ocenie podlegają:

– przygotowanie i przemyślenie zadanej literatury przedmiotu;

– aktywność w dyskusji;

– kultura dyskutowania;

– sposób i jakość formułowania myśli, czyli: spostrzegawczość źródłowa, logika wywodu, precyzja sformułowań, oryginalność hipotez i tez oraz solidność argumentacji na ich rzecz, wszechstronność oglądu faktów jednostkowych oraz ujmowanie ich na tle długofalowych procesów.

Classes in period "Summer semester 2020/21" (in progress)

Time span: 2021-02-22 - 2021-06-13
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Seminar, 30 hours, 15 places more information
Coordinators: Grzegorz Myśliwski
Group instructors: Grzegorz Myśliwski
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Grading
Seminar - Grading
Mode:

(in Polish) zdalnie

Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.