University of Warsaw - Central Authentication System
Strona główna

(in Polish) Historia kultury białoruskiej po 1918 roku

General data

Course ID: 3224-HISBIAŁ-OG
Erasmus code / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Sociology and cultural studies The ISCED (International Standard Classification of Education) code has been designed by UNESCO.
Course title: (unknown)
Name in Polish: Historia kultury białoruskiej po 1918 roku
Organizational unit: Department of Central and East European Intercultural Studies
Course groups: General university courses
General university courses
General university courses in the humanities
ECTS credit allocation (and other scores): 3.00 Basic information on ECTS credits allocation principles:
  • the annual hourly workload of the student’s work required to achieve the expected learning outcomes for a given stage is 1500-1800h, corresponding to 60 ECTS;
  • the student’s weekly hourly workload is 45 h;
  • 1 ECTS point corresponds to 25-30 hours of student work needed to achieve the assumed learning outcomes;
  • weekly student workload necessary to achieve the assumed learning outcomes allows to obtain 1.5 ECTS;
  • work required to pass the course, which has been assigned 3 ECTS, constitutes 10% of the semester student load.

view allocation of credits
Language: Polish
Type of course:

general courses

Mode:

Classroom

Short description: (in Polish)

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z głównymi problemami historii kultury Białorusi na tle dziejów politycznych i społecznych od 1918 po czasy współczesne.

Full description: (in Polish)

Pełny opis: Celem zajęć jest zapoznanie studentów z głównymi problemami historii kultury Białorusi na tle dziejów politycznych i społecznych od 1918 po czasy współczesne. Uwzględnione zostaną takie problemy jak wzajemne oddziaływanie kultur, ideologie narodowe i państwowe, ruchy społeczne, zmiany w mentalności, umysłowość, przemiany kulturowe i dyskusja nad sensem dziejów narodowych. Student rozwija swoje umiejętności badawcze, uczy się samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego.

1. Sytuacja geopolityczna w Białorusi 1917-1921.

2. Białoruska Republika Ludowa.

3. Utworzenie ZSRS. Kultura i społeczeństwo Białorusi w latach dwudziestych

4. Białoruska Socjalistyczna Republika Sowiecka (BSRS): społeczeństwo w warunkach rusifikacji i stalinizmu.

5. Zachodnia Białoruś w granicach II Rzeczpospolitej. Kultura i religia.

6. Białoruś na arene międzynarodowej (1922-1941).

7. Białoruś w Drugiej Wojnie Światowej.

8. Białorusini jak część „narodu sowieckiego“ (1939-1991).

9. Społeczeństwo białoruskie w epoce powojennego stalinizmu, Chruszczowai Breżniewa (1945 – 1985).

10. Kultura alternatywna. Białoruski ruch dysydencki.

11. „Przebudowa” Gorbaczowa. Białoruś:reformy państwa i społeczeństwa. Rozpad ZSRS.

12. Republika Białoruś: przemiany polityczne,społeczne i kulturowe(1991-1995)

13. Białoruś na arenie międzynarodowej.

14. Sytuacja narodowościowo-wyznaniowa i kulturowa narodów w Białorusi.

15. Białorusini na emigracji.

Nakład pracy studenta:

Uczestnictwo w zajęciach w sali – 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do zajęć - 30 godzin (1 ECTS)

Przygotowanie do egzaminu – 30 godzin (1 ECTS)

Bibliography: (in Polish)

Literatura: Podręczniki ogólne:

M. Kosman, Dzieje Białorusi, Wrocław 1979

- O. Łatyszonek, E. Mironowicz, Historia Białorusi od połowy XVIII do końca XX wieku, Białystok, 2002

Lektury:

Grzybowski J., Pogoń między Orlem Bialym, swastyką i Czerwoną Gwiażdą. Białoruski ruch niepodleglościowy w latach 1939-1956, Warszawa 2011.

Martin M., Sowiecka tragedia. Historia komunistycznego imperium rosyjskiego 1917—1991, Warszawa 1998.

Michaluk D., Białoruska Republika Ludowa 1918-1920. U żródel białoruskiej panstwowośći , Toruń 2010.

Sołonin M., 22 czerwca 1941 czyli Jak zaczęła się Wielka Wojna ojczyźniana, Poznań 2007.

Turonak J., Białoruś pod okupacją niemiecką, Warzszawa, Wroclaw 1989.

Wierzbicki A., Rosja dla Rosjan: nacjonalizm rosyjski i etnopolityka, Warszawa 2018.

Janowicz S., Białoruś, Białoruś, Warszawa 1987 .

Janowicz S., Ojczystość: białoruskie slady i znaki, Olsztyn 2001.

Learning outcomes: (in Polish)

Efekty kształcenia: Student po ukończeniu zajęć:

[Wiedza:]

1) zna i rozumie w podstawowym stopniu historię Białorusi po 1918 r. oraz zagadnienia, pojęcia i koncepcje historyczne wiążące ją z Europą Środkowo-Wschodnią jako regionem, ze szczególnym uwzględnieniem procesów i zjawisk kulturowych w kontekście przemian społecznych i politycznych (K1_W04; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

2) zna i rozumie w podstawowym stopniu zagadnienia dotyczące kształtowania się relacji narodowościowych i religijnych, społeczno-politycznych i gospodarczych w Białorusi po 1918 r. (K1_W06; Odniesienie do P6S_WG Zakres i głębia, P6S_WK Kontekst/uwarunkowania, skutki)

[Umiejętności:]

3) potrafi wyszukać, selekcjonować, analizować i wykorzystywać potrzebne mu informacje z różnych źródeł (K1_U01; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

4) potrafi rozwijać swoje umiejętności badawcze, samodzielnie zdobywać wiedzę, korzystając ze wsparcia opiekuna naukowego; umiejętnie formułować myśli, prezentować wyniki badań w postaci wypowiedzi ustnej lub pisemnej (różnego typu) (K1_U03; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

5) potrafi odwołując się do zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej wykorzystać ją w typowych wypowiedziach profesjonalnych dotyczących historii Białorusi po 1918 r., a także ich specyfiki w kontekście globalnym, logicznie je konstruować, odwołując się do stanowisk innych uczestników tych sytuacji komunikacyjnych (K1_U06; Odniesienie do P6S_UW Wykorzystywanie wiedzy/ rozwiązywane problemy i wykonywane zadania)

[Kompetencje społeczne:]

6) jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy, ciągłego dokształcania się i uzupełniania zdobytej wiedzy z historii kultury Białorusi (K1_K01; Odniesienie do P6S_KK)

7) jest gotów do uczestniczenia w życiu kulturalnym i korzystania z jego różnorodnych form (K1_K05; Odniesienie do P6S_KR)

Assessment methods and assessment criteria: (in Polish)

Metody i kryteria oceniania: Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia przedmiotu jest obowiązkowa obecność na zajęciach zgodnie ze Szczegółowymi zasadami studiowania na Wydziale Lingwistyki Stosowanej (uchwała nr 114 Rady Wydziału LS z dnia 19.12.2017 r.).

Zajęcia prowadzone będą w formie dyskusji na temat zadanych lektur lub materiału zaprezentowanego przez prowadzącego w formie prezentacji. Aktywny udział w dyskusji oznacza merytoryczne uczestnictwo w dyskusji podczas co najmniej 50% zajęć.

Przewidziana jest także praca pisemna (3-6 s.) lub prezentacja na temat zadany przez prowadzącego. Ostateczny termin składania pracy pisemnej stanowi data wyznaczona przez prowadzącego na pierwszych lub drugich zajęciach. Osoby nieobecne na tych zajęciach zobowiązane są do zasięgnięcia informacji u prowadzącego zajęcia.

Egzamin będzie miał charakter ustny. Obejmie wiedzę z materiału omawianego na zajęciach w czasie semestru oraz jednej wybranej przez studenta książki z przedstawionego wykazu literatury (nie dotyczy książek oznaczonych jako podręczniki ogólne). Egzamin obejmie trzy pytania – dwa losowo wybrane z materiału omawianego na zajęciach, jedno z wybranej lektury. Na końcową ocenę składają się:

Aktywny i merytoryczny udział w zajęciach (20%).

Praca pisemna lub prezentacja na temat wyznaczony przez prowadzącego zajęcia (20%).

Egzamin ustny składający się z trzech pytań (60%).

(wyczerpująca odpowiedź na pytanie = 20%, częściowa = 10%)

Skala ocen:

0%-49% - 2

50%-60% - 3

61%-70% - 3+

71%-80% - 4

81%-90% - 4+

91%-100% - 5

Dodatkowa wiedza - 5+

Classes in period "Summer semester 2023/24" (in progress)

Time span: 2024-02-19 - 2024-06-16
Selected timetable range:
Navigate to timetable
Type of class:
Seminar, 30 hours more information
Coordinators: Viachaslau Shved
Group instructors: Viachaslau Shved
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Course - Examination
Seminar - Grading
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
contact accessibility statement USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)