Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura amerykańska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3301-L1ALW
Kod Erasmus / ISCED: 09.201 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Literatura amerykańska
Jednostka: Instytut Anglistyki
Grupy: Obowiązkowe zajęcia dla pierwszego roku studiów pierwszego stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

To seria wykładów mających charakter historycznego przeglądu literatury amerykańskiej od najwcześniejszych form narracyjnych w czasach kolonialnych po najważniejsze zjawiska w pisarstwie Stanów Zjednoczonych ostatnich lat.

Pełny opis:

To seria wykładów mających charakter historycznego przeglądu literatury amerykańskiej od najwcześniejszych form narracyjnych w czasach kolonialnych po najważniejsze zjawiska w pisarstwie Stanów Zjednoczonych ostatnich lat. Każdy wykład poświęcony jest epoce literackiej, wybranemu trendowi albo rozwojowi gatunku/rodzaju. Najważniejsze tematy wykładów to: ustna tradycja Indian, purytanizm i formy narracyjne w okresie kolonijnym, oświecenie i rozwój amerykańskiej tożsamości narodowej, amerykański renesans i transendentalizm, proza i poezja XIX wieku, literacki realizm i naturalizm, proza i poezja okresu modernizmu, proza i poezja powojenna, postmodernizm, rozwój amerykańskiego dramatu, twórczość najważniejszych mniejszości etnicznych w USA, literackie trendy współczesne.

Literatura:

The Norton Anthology of American Literature, t. 1 i 2

Lewicki Z. (red.), Handbook of American Literature.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- podstawowa znajomość historii literatury amerykańskiej

- znajomość treści omawianych tekstów

- zrozumienie związków pomiędzy dziełami literackimi a kontekstem historycznym i kulturowym danej epoki

Umiejętności:

- rozpoznawanie tekstów wskazanych jako lektury obowiązkowe i podanie ich tytułu, autora i czasu powstania

- charakterystyka, interpretacja i analiza omawianych tekstów

Postawy:

- rozwinięcie estetycznej i etycznej wrażliwości oraz świadomości różnic kulturowych

Metody i kryteria oceniania:

Studenci uczęszczający na wykłady muszą być zarejestrowani na ćwiczenia z literatury amerykańskiej.

Studenci muszą przystąpić do egzaminu końcowego. Jego forma (pisemna, ustna lub online) zostanie określona pod koniec semestru i w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Student przystępujący do wykładów ma znajomość j. angielskiego na poziomie B2+

sesja poprawkowa: egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Łuczak, Justyna Włodarczyk
Prowadzący grup: Zuzanna Ładyga-Michalska, Ewa Łuczak, Marek Paryż, Tadeusz Pióro, Anna Pochmara-Ryżko, Justyna Włodarczyk, Joanna Ziarkowska-Ciechanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-4 (2022-09-15)