Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Antropologia wizualna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3500-FAKL-ANTWIZ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Antropologia wizualna
Jednostka: Wydział Socjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest sproblematyzowanie szeroko rozumianych aspektów kultury wizualnej w życiu społecznym oraz zaprojektowanie i realizacja własnego projektu badawczego.

Jaką rolę w rozumieniu świata i badania odmiennych kultur odgrywają rzeczy i obrazy „Innego”. Jakie funkcje pełnią obrazy w obrębie różnych rzeczywistości kulturowych oraz w różnych sferach rzeczywistości społecznej.

Podczas warsztatów zostanie przekazana wiedza na temat kultury wizualnej oraz typologizacja źródeł/informacji wizualnych. Omawiane będą zastosowania wizualnych metod badawczych w historii antropologii i socjologii. Celem warsztatów jest też rozwijanie umiejętności określania oraz interpretowania źródeł wizualnych oraz przygotowanie do zastosowania koncepcji teoretycznych antropologii wizualnej w praktyce badawczej.

Pełny opis:

Celem seminarium jest sproblematyzowanie szeroko rozumianych aspektów kultury wizualnej w życiu społecznym oraz zaprojektowanie i realizacja własnego projektu badawczego.

Podczas zajęć zostanie przekazana wiedza na temat kultury wizualnej oraz typów źródeł/informacji wizualnych oraz zmian w kulturze które wprowadzają nowe technologie wizualizowania. Omawiane będą zastosowania wizualnych metod badawczych w historii antropologii i socjologii. Warsztat ma też na celu rozwijanie umiejętności interpretowania źródeł wizualnych oraz przygotowanie do zastosowania koncepcji teoretycznych antropologii wizualnej w praktyce badawczej. Podczas warsztatu będą dyskutowane lektury na temat kultury wizualnej oraz narzędzi badawczych stosowanych w ramach antropologii obrazu. Wybrane problemy: Jakie funkcje pełnią obrazy w obrębie różnych rzeczywistości kulturowych (np. obraz w chrześcijaństwie dawniej i dziś). Jaką rolę w rozumieniu świata i badania odmiennych kultur odgrywają rzeczy i obrazy „Innego” (muzea, galerie sztuki).

1. Wprowadzenie – wizualność i materialność w praktyce społecznej w różnych kontekstach kulturowych i historycznych

2. Kultura wizualna – ikonosfera a socjosfera

3. Wykorzystanie metod wizualnych w klasycznych badaniach antropologicznych oraz innych projektach mających na celu poranieni „Innego” w I połowie XX wieku

4. Czym jest obraz i fotografia. Podstawowe koncepcje.

5. Metody analizy obrazu. Podstawowe ujęcia. Przykłady.

6. Wpływ nowych mediów na przemiany funkcji fotografii i robienia zdjęć.

7. Omówienie zastosowania metod wizualnych w badaniach społecznych na konkretnych przykładach

8. Film etnograficzny – historia, twórcy, rodzaje

9. Widzenie „Innego” – muzea antropologiczne oraz „sztuka prymitywna”

10. w trakcie kursu zaprojektują i zrealizują w grupach badanie z zakresu antropologii wizualnej

Literatura:

1. Kultura wizualna współcześnie

Bourdieu P. „Społeczna definicja fotografii” w: (red.) Boguni-Borowska M, Sztompka P. „Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z Socjologii wizualnej” ”, Znak, Kraków, 2012, s.239-264

Emmison M. Smith P. „Trendy w badaniach wizualnych. Przegląd koncepcji w: (red.) Boguni-Borowska M, Sztompka P. „Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z Socjologii wizualnej” ”, Znak, Kraków, 2012, s. 668-703.

2. Fotografia w klasycznej antropologii

Olechnicki K. „Długa historia antropologii obrazu” w: Olechnicki K. „Antropologia obrazu”, Oficyna Naukowa, 2003,Warszawa, s. 29-49.

Wright T. „Antropolog jako artysta: fotografie Malinowskiego z Triobriandów” w: Konteksty. Polska Sztuka Ludowa + Sławomir Sikora Naoczny świadek – Kiriwina Malinowskiego w: “Konteksty”, Kraków, 2000.

3. Dynamika życia społecznego a obrazy

Emmison M, Smith P. „Żywe formy danych wizualnych: ciała tożsamości interakcje” w: (red.) Boguni-Borowska M, Sztompka P. „Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z Socjologii wizualnej” , s.822-858.

Drozdowski R., Krajewski M. „Za fotografię!”, Bęc Zmiana, 2010, r. „Fotografowania jako gest symboliczny” s. 88-134.

4. Film etnograficzny

Sikora S. „Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii”, r. „Próby definicji i przybliżenia teoretyczne” DiG, Warszawa, 2012 s.108-131.

Sikora S. „Film i paradoksy wizualności. Praktykowanie antropologii”, r. Film etnograficzny. Wczesne doświadczenia” DiG, Warszawa, 2012 s. 74-92.

5. Fotografia jako metoda badawcza

“Badania wizualne w działaniu. Antologia”, Bęc Zmiana, 2011 r. M. Clark-Ibanez r. Kadrowanie świata społecznego przy użyciu wywiadu fotograficznego”, s. 39-66.

Sztompka P. „Socjologia wizualna. Fotografia jako metoda badawcza”, PWN, Warszawa, 2005, r. 4 „Fotografia jako uzupełnienie innych metod Socjologii” s. 47-745.

6. Płeć w reklamie

Crane D. r. „Obrazy mody a walka o tożsamość kobiet” s. 582-616.

Goffman Erving „Gender advertisements”, Cambridge, Harvard University Press, 1979.

7. Czym jest obraz

Sikora S. „Fotografia między dokumentem symbolem”, ISz PAN, 2004, Wprowadzenie, r. 1 „Kłopoty z fotografią”, s.7-40.

Rouille A. „Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną”, r. IV „Kryzys fotografii – dokumentu”, Universitas, Kraków, 2007, s. 155-183.

8. Obrazy w sieci

Dijck J. „Zdemediatyzowane wspomnienia w epoce cyfrowej” w: w: (red.) Boguni-Borowska M, Sztompka P. „Fotospołeczeństwo. Antologia tekstów z Socjologii wizualnej” , s. 488-515.

Ferenc T., Olechnicki K. „Dlaczego warto badać obrazy sieci?”, Drozdowski R. „Zdjęcia w sieci” r. w: Ferenc T., Olechnicki K. „Obrazy w sieci. Socjologia i antropologia ikonosfery Internetu”, WNUMM, 2009, s. 7-32.

9. Ikonosfera

Jencks Ch. „Wstęp”, „Sposoby przekazu architektonicznego” w: „Architektura postmodernistyczna”, Arkady, 1987, s. 39-80.

Przybył E. Pałac Kultury i Nauki jako socjalistyczna sakralizacja przestrzeni w: (red.) Zuzanna Grębocka, Jakub Sadowski „Pałac Kultury i Nauki. Między ideologią a masową wyobraźnią”, Nomos, 2007, s. 89-124.

10. Miejskie obrazy-intruzi

Drozdowski R. „Obraza na obrazy”, Zysk i S-ska, 2009 r. „Obrazy-intruzi w przestrzeni publicznej” s. 87-138.

Drozdowski R. „Obraza na obrazy”, Zysk i S-ska, 2009r. „Fotografie w cieniu zakazów fotografowania”, s. 68-86.

11. Rzeczy i ludzie

Belting H. „Obraz i kult”, Słowo/obraz terytoria, Gdańsk, 2010 Wprowadzenie, s. 7-24.

(red.) J. Kowalewski W. Piasek, M.Śliwa „Rzeczy i ludzie. Humanistyka wobec materialności”, UWM, 2008, r. A. Kowalski „Kulturoznawcza genealogia kategorii i materialności rzeczy” s. 15-25.

12. „Sztuka prymitywna”

Schreiber H. „Koncepcja „sztuki prymitywnej. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu”, r. „Oswajanie Innego: narodziny sztuki prymitywnej”, UW, 2012 s.134-191.

Schreiber H. „Koncepcja „sztuki prymitywnej. Odkrywanie, oswajanie i udomowienie Innego w świecie Zachodu”, r. Charakter sztuki prymitywnej”, UW, 2012 s.53-90.

13. Obrazy zwierząt

Berger J. „O patrzeniu”, Aletheia, 1999, s. 7-39.

Konecki K. „Prywatna prezentacja kontekstów interakcji. Analiza fotografii zwierząt domowych” Referat na XII Zjazd Socjologiczny, Poznań, 15-18.09.2004, ‘Polska w Europie: uwarunkowania i perspektywy’.

Efekty uczenia się:

K_W01 zna i rozumie podstawowe pojęcia socjologiczne

K_W15 posiada podstawową wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W16 posiada podstawową wiedzę o problemach wynikających ze zróżnicowania kulturowego współczesnego społeczeństwa

K_W18 zna podstawowe metody i techniki badań społecznych oraz wie jakie dobrać metody badawcze w celu rozwiązania prostych problemów badawczych

K_W19 rozumie na czym polega specyfika analizy socjologicznej

K_U03 potrafi zastosować podstawowe terminy i kategorie socjologiczne do analizy społeczeństwa, zwłaszcza współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U05 potrafi formułować proste samodzielne sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U06 potrafi posługiwać się podstawowymi kategoriami teoretycznymi do opisu zmian społecznych we współczesnych społeczeństwach

K_U09 umie zastosować normy i zasady etyczne w praktyce badawczej

K_U11 potrafi dobrać odpowiednie metody i techniki badawcze w celu przeprowadzenia analizy konkretnego problemu społecznego

K_U19 umie opisać rolę kultury w funkcjonowaniu jednostki i społeczeństwa

K_U20 potrafi przeczytać ze zrozumieniem tekst naukowy i wskazać jego główne tezy, argumenty autora oraz poddać je dyskusji

K_K05 potrafi uczestniczyć w dyskusji

K_K06 potrafi argumentować stawiane tezy

K_K07 umie dokonać krytycznej analizy źródeł

K_K14 szanuje opinie innych osób (np. te wyrażane w trakcie dyskusji grupowej)

Metody i kryteria oceniania:

prezentacja 10%

praca pisemna 90%

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)