Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia dialogu międzyreligijnego - dokumenty i pluralizm

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3501-FDM18-S-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0223) Filozofia i etyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Filozofia dialogu międzyreligijnego - dokumenty i pluralizm
Jednostka: Instytut Filozofii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie
seminaria monograficzne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Dużo uwagi poświęcimy dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, w który zaangażowani są obaj prowadzący. W pierwszym semestrze będziemy studiować powojenne dokumenty kościelne, w tym słynną Deklarację „Nostra Aetate” z 1965 r., oświadczenia żydowskie, w tym „Dabru emet” z 2000 r., teksty sformułowane przez organizacje dialogowe, np. Międzynarodową Radę Chrześcijan i Żydów, a także list teologów islamskich. W drugim semestrze skupimy się na analizach dialogu pióra takich autorów, jak A. J. Heschel, R. Panikkar, L. Swidler, P. Knitter, K. Stendhal, J. Sacks oraz C. Cornille, autorkę książki The im-possibility of interreligious dialogue.

Pełny opis:

Seminarium ma na celu analizę dialogu międzyreligijnego i jego podstaw filozoficznych. Choć jest kontynuacją seminarium z lat wcześniejszych, nie zakłada znajomości konkretnych tekstów, a tylko zainteresowanie fenomenem religijności, orientację w nauczaniu chociaż jednej religii i znajomość podstawowych pojęć filozoficznych oraz umiejętność czytania po angielsku. Dużo uwagi poświęcimy dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu, w który zaangażowani są obaj prowadzący. Poważny dialog międzyreligijny jest w dużej mierze owocem wysiłków podejmowanych po Drugiej Wojnie Światowej, choć ma oczywiście prekursorów.

Oświadczenia i dokumenty

1. 10 punktów z Seelisberga (Chrześcijanie i Żydzi, 1947; za Grzegorz Ignatowski, Kościoły wobec przejawów antysemityzmu, Łódź 1999, 151-153)

2. Deklaracja Nostra Aetate (Kościół katolicki,1965; j.w. 158-9, też 154-158)

3. Deklaracja „Chrześcijanstwo w tologii żydowskiej”- Christianity in Jewish Theology

Report of the Commission of experts named by the Chief Rabbi of France, 1973 (ogłoszona 2001) (www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/765-fr-jewish-comm1973)

4. Wskazówki i sugestie 1974 i Wskazówki 1985 (Kościół katolicki; j.w. 160-165 i 166-179)

5. “Guidelines on Dialogue with People of Living Faiths and Ideologies” (Światowa Rada Kościołów 1979 Part II (za: http://www.wcc-coe.org/wcc/what/interreligious/77glines-e.html)

6. „Rozważania ekumeniczne na temat dialogu żydowsko-chrześcijańskiego” ŚRK (WCC), 1982 (za: Ignatowski, 212-220) oraz „The Churches and the Jewish People. Towards a New Understanding” (Sigtuna 1988) (za: The new Relationship between Christians and Jews, ICCJ, 55-60)

7. Wstęp i wyjątki z Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej (2001), Kielce 2002, s. 5-11, 13-14, 69-73

8. “Jews and Christians in Search of a Common Religious Basis for Contributing Towards a Better World” (Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów, 1993) (za: The new Relationship between Christians and Jews, ICCJ, 38-45)

9. Deklaracja „Dabru emet” (żydowska, 2000)

10. Deklaracja „Święty obowiązek” (chrześcijańska, 2002)

11. Jednakowe słowo dla nas i dla was (list 138 uczonych muzułmańskich, 2007)

12. “A Call to Christian and Jewish Communities Worldwide” (Międzynarodowa Rada Chrześcijan i Żydów, 2009)

13. “Czynić wolę naszego ojca w niebie” (żydowska, 2015)

14. “Between Jerusalem and Rome”(dokument żydowski, 2017) <www.ccjr.us/dialogika-resources/documents-and-statements/jewish/1421-cer-cri-rca-2017>

Dialog międzyreligijny

15. Encyklika Pawła VI Ecclesiam Suam (1964)

16. Abraham Joshua Heschel, „Żadna religia nie jest samotna wyspą” (1965), w: Żadna religia nie jest samotna wyspą. Abraham Joshua Heschel i dialog międzyreligijny, WAM, Kraków 2005, 29-49.

17. Catherine Cornille, The im-possibility of interreligious dialogue, Crossroad Publishing, N. Jork 2008, Ch I “Humility”.

18. Catherine Cornille, The im-possibility of interreligious dialogue, Crossroad Publishing, N. Jork 2008, Ch II “Commitement”.

19. Catherine Cornille, The im-possibility of interreligious dialogue, Crossroad Publishing, N. Jork 2008, Ch III “Interconnection”.

20. Catherine Cornille, The im-possibility of interreligious dialogue, Crossroad Publishing, N. Jork 2008, Ch IV “Empathy”

21. Catherine Cornille, The im-possibility of interreligious dialogue, Crossroad Publishing, N. Jork 2008, Ch V “Hospitality”

22. "Dziesięcioro przykazań na temat dialogu" („Dialogue decalogue” Leonarda Swidlera, 1984)

23. Raimundo Panikkar, O Panikkarze + Wiara a wierzenie, doświadczenia wieloreligijne, Religie świata w dialogu, PAX 1986 (oryg. ang. 1978), 39-59.

24. Raimundo Panikkar, Reguły gry w spotkaniu religijnym + Epoché w spotkaniu religijnym, Religie świata w dialogu, 63-90.

25. Leonard Swidler, “A Dialogue on Dialogue” (1990)

26. Krister Stendhal, “From God’s Perspective We Are All Minorities” (1992)

27. Paul F Knitter, “Interreligious dialogue: What?, Why?, How?” (1990)

28. Jonathan Sacks, “The Dignity of Difference: Exorcizing Plato’s Ghost” (The Dignity of Difference, London, New York: Continuum 2003, first ed. 2002, 45-66 )

29. Leonard Swidler, The History of Inter-Religious Dialogue, w: The Wiley-Blackwell Companion to Inter-Religious Dialogue (ed. C. Cornille), 2013.

Literatura:

(Zob. pełny opis)

Efekty uczenia się:

Nabyta wiedza:

Osiągnięcie szerokiej wiedzy o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych nowych osiągnięciach w zakresie filozofii dialogu międzyreligijnego;

Nabyte umiejętności:

Umiejętność samodzielnej interpretacji tekstu, komentowania i konfrontowania tez pochodzących z różnych dokumentów;

Nabyte kompetencje społeczne:

Znajomość zakresu posiadanej przez siebie wiedzy i posiadanych umiejętności, rozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego;

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia seminarium uczestnicy będą zobowiązani czytać omawiane teksty (wiele po angielsku), uczestniczyć w dyskusji, wygłosić referat lub koreferat, a ponadto w każdym semestrze napisać krótką pracę semestralną. Oceniana będzie jakość uczestnictwa, referatów i prac pisemnych.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)