Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Armia rzymska - najskuteczniejsza machina wojenna starożytności?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4001-ARZ-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Armia rzymska - najskuteczniejsza machina wojenna starożytności?
Jednostka: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej im. K. Michałowskiego
Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Przez ponad dziesięć wieków armia rzymska przechodziła szereg zmian i reform, często fundamentalnych, które wpływały na jej skuteczność bojową oraz przede wszystkim - organizację. Dzięki niej nie tylko podbijano nowe terytoria, ale również zabezpieczano granice Imperium, pacyfikowano buntującą się ludność oraz utrzymywano porządek. Jednak lista zadań wykonywanych przez wojsko była znacznie dłuższa i obejmowała także utrzymywanie linii zaopatrzeniowych, rozwój infrastruktury, udział w projektach budowlanych, w tym również cywilnych itd. Nawet po zakończeniu służby, poprzez nadawanie ziemi na nowo podbitych obszarach, wojskowi weterani stanowili ważny element procesu romanizacji ludności autochtonicznej. Jednocześnie, pod względem bojowym armia rzymska z całą pewnością częstokroć ustępowała innym formacjom świata starożytnego, o czym świadczą wcale nierzadkie porażki w bitwach lub nawet kampaniach wojennych. Co zatem stało za jej skutecznością, która zapewniła potęgę Rzymowi?

Pełny opis:

Armia rzymska powszechnie uważana jest za jedną z najskuteczniejszych i najpotężniejszych sił bojowych w historii. Znana jest przede wszystkim ze względu na dyscyplinę jej żołnierzy, organizację oraz innowacyjność w kontekście stosowanego uzbrojenia, a także taktyki. Jednak jej rola nie ograniczała się wyłącznie do bycia „narzędziem walki” i powinna być postrzega także przez pryzmat społeczeństwa rzymskiego, ekonomii oraz polityki. Istotne jest żeby prześledzić również pozostałe aspekty z nią związane, takie jak: życie codzienne, kontakty z cywilami, religijność i wiele innych.

Powyższe zajęcia mają na celu zapoznanie jej uczestników z niezwykle złożoną historią armii rzymskiej, reformom i zmianom jakim podlegała na przestrzeni lat oraz jej największych sukcesów i porażek. Ważny ich aspekt stanowić będzie perspektywa ludzka odnosząca się do życia żołnierzy, rekrutacji, ich kariery oraz późniejszej emerytury. Punktem odniesienia dla tych rozważań będą źródła pisane oraz epigraficzne, ale również dokumenty i inne świadectwa (np. tabliczki z Vindolandy), które często zawierają istotne informacje na temat życia obozowego oraz kampanii wojennych.

Tematyka zajęć będzie dotyczyć także poszczególnych wyspecjalizowanych oddziałów, jednostek pomocniczych oraz floty, taktyki wojskowej, poliorketyki, a także architektury wojskowej, również tej obronnej.

Podczas zajęć ich uczestnicy będą próbowali wskazać najważniejsze czynniki jakie wpłynęły na ogólną skuteczność armii rzymskiej oraz co stanowiło jej największe wady.

Literatura:

Austin, N., Rankov, N. 1995. Exploratio. Military and political intelligence in the Roman world from the Second Punic War to the battle of Adrianople.

Ball, W. 2000. Rome in the East. Transformation of an empire. (wybrane rozdziały)

Birley, E. 1988. The Roman Army.

Bishop, M.C. 2012. Handbook to Roman Legionary Fortresses.

Bohec, Y. (ed.) 2015. The Encyclopedia of the Roman Army.

Breeze, D.J. 2011. The Frontiers of the Imperial Rome.

Dixon, K., Southern, P. 1992. The Roman Cavalry. From the First to the Third Century AD.

Erdkamp, P. 2007. A Companion to the Roman Army.

Fields, N. 2009. The Roman Army of the Principate 27 BC-AD 117.

Goldsworthy, A. 2000. Roman Warfare.

Goldwarthy, A., Haynes (eds.) 1999. The Roman Army as a Community. (wybrane rozdziały)

Phang, S.E. 2008. Roman Military Service. Ideologies of Discipline in the Late Republic and Early Principate. (wybrane rozdziały)

Sage, M. 2008. The Republican Roman Army. A Sourcebook.

Speidel, M. 1984. Roman Army Studies. (wybrane rozdziały)

Stallibrass, S., Thomas, R. 2008. Feeding the Roman Army, the Archaeology of Production and Supply in NW Europe.

Webster, G., 1998. The Roman Imperial Army of the First and Second Centuries A.D.

Efekty uczenia się:

Wiedza oraz umiejętności:

Po ukończeniu zajęć student potrafi zdefiniować oraz wyjaśnić podstawowe terminy związane z rzymską armią oraz starożytną sztuką prowadzenia wojny. Ma rozszerzoną wiedzę na temat organizacji armii i zna historię jej ewolucji. Posiada umiejętności dla dokonywania porównań poszczególnych jednostek wojskowych oraz potrafi analizować czynniki, które wpłynęły na ich skuteczność. Rozpoznaje zalety i wady zastosowania odpowiedniego uzbrojenia oraz taktyki prowadzenia walk. Zna i rozumie metody analizy oraz interpretacji problemów badawczych z zakresu archeologii armii rzymskiej. Potrafi formułować problemy badawcze, kreować oryginalne koncepcje, formułować i testować hipotezy. Posiada umiejętność prowadzenia polemiki naukowej.

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do:

- wykorzystywania posiadanej przez siebie wiedzy i umiejętności oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów;

- oceny niepowtarzalnej wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu przeszłości człowieka;

- krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych i ma świadomość wieloaspektowości interpretacji zagadnień związanych z armią rzymską;

- wykorzystania posiadanej przez siebie wiedzy na temat kompleksowej natury kultury i ma świadomość potrzeby analizy rozmaitych kategorii źródeł dla odtworzenia przeszłości człowieka związanej głównie z armią rzymską.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę na podstawie:

- aktywności na zajęciach, przygotowanie i zaangażowanie w dyskusję nad omawianymi tematami (50% udziału w ocenie końcowej)

- wyników końcowego egzaminu przeprowadzonego w formie ustnej (50% udziału w ocenie końcowej).

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Zakrzewski
Prowadzący grup: Piotr Zakrzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia:

zdalnie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)