Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Anty-Terror System

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 8004-ATS-OG Kod Erasmus / ISCED: 14.9 / (0319) Programy i kwalifikacje związane z naukami społecznymi, gdzie indziej niesklasyfikowane
Nazwa przedmiotu: Anty-Terror System
Jednostka: Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany UW
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie AZS
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia mają formę zajęć nieobowiązkowych płatnych - 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wykłady 10h).

Przedmiot realizowany na podstawie porozumienia zawartego z Uniwersytetem Warszawskim, przedmiot pt. Anty-Terror System będzie uznawany jako przedmiot równoważny przedmiotom ogólnouniwersyteckim.

Posiadanie pełni praw studenckich.

Od studentów oczekuje się wiedzy na temat podstaw funkcjonowania państwa i społeczeństwa oraz dobra kondycja fizyczna.

Student zobowiązuje się do:

1) przestrzegania obowiązujących na zajęciach zwyczajach, w tym do stosowania się do zasad bezpieczeństwa i zaleceń instruktorów;

2) starannego i terminowego wykonywania zadań zleconych przez opiekuna merytorycznego przedmiotu;

3) dostosowania ubioru zgodnie z zaleceniami prowadzących (do części praktycznej preferowany strój sportowy niekrępujący ruchów oraz wygodne obuwie na gumowej podeszwie).

Skrócony opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką oceny potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań, mechanizmów psychologicznych w sytuacjach ekstremalnych, jak porwanie, aktywny strzelec (active shooter) i inne działania zagrażające życiu i zdrowiu w obiektach zamkniętych oraz przećwiczyć elementy reagowania, w tym zasad bezpiecznej ewakuacji.

Pełny opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Przedmiot umożliwia kształtowanie nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz reagowania na współcześnie występujące zagrożenia. Student podczas zajęć poznaje specyfikę współcześnie występujących zagrożeń oraz nowoczesnych standardów reagowania oraz bezpieczeństwa. Poprzez obserwację pośrednią oraz bezpośrednią poszerzane są umiejętności rozpoznawania oraz właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na UniwersytecieWarszawskim: Aula, sala.

Literatura:

K. Liedel, P. Piasecka (red.), Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Warszawa 2018.

Żrodła internetowe:

Active Shooter: How to Respond, DHS, https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/active_shooter_booklet.pdf

Active Shooter Incidents Awarness and Response, Eastern Michigan University April 2016 https://www.emich.edu/publicsafety/emo/documents/docuploads/asincidentawarenessguide.pdf

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW https://tpcoe.gov.pl/

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia opracowane na podstawie kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopień WNPiSM

WIEDZA

EK. 1. Student zna formy zagrożeń i podstawy metod fizycznej ochrony przed nimi (K_W05).

UMIEJĘTNOŚCI

EK. 2. Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konkretnych problemów pojawiających się w przestrzeni publicznej w wybranych sytuacjach zagrożenia (K_U04).

EK. 3. Stosuje wiedzę zdobytą podczas części teoretycznej w praktycznych ćwiczeniach z instruktorem oraz grupą (K_U04).

KOMPETENCJE

EK. 4. Potrafi wskazać i zdefiniować szerokie spektrum priorytetów służących realizacji zadań związanych z zapewnieniem

bezpieczeństwa w obiektach publicznych (K_K01).

EK. 5. Jest zdolny do pracy pod presją (K_K01).

EK. 6. Jest zdolny do podejmowania decyzji i reagowania w sytuacjach konfliktu oraz kryzysu (K_K01).

EK. 7. Jest zdolny do kierowania małymi zespołami (K_K04).

EK. 8. Student kreatywnie podchodzi do rozwiązywania problemów oraz chętnie angażuje się w inicjatyw obywatelskie na rzecz

edukacji nad bezpieczeństwem (K_K02).

EK. 9. Student ma świadomość podejmowanych decyzji na pracę grupy (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

Wymaga się uczestnictwa w zajęciach, dopuszcza się dwie nieobecności nieusprawiedliwione oraz conajmniej 50% + 1 obecności na zajęciach, celem możliwości zaliczenia przedmiotu (w tym nieobecności usprawiedliwione).

Zaliczenie w formie końcowego testu wielokrotnego wyboru: 65% =3, 75% = 4, 90% = 5.

Wskaźniki końcowej oceny studenta dla przedmiotu:

ocena algorytm oceny końcowej 30 pkt

2 - 0-15 pkt

3* pow. 65% 20 pkt

3,5 pow. 70% 22 pkt

4 pow. 75% 24 pkt

4,5 pow. 80% 25-27 pkt

5 pow. 90% 28-30 pkt

*Student opanował wszystkie efekty uczenia ujęte w sylabusie.

Metody i kryteria oceniania poprawkowego: j.w.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką oceny potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań, mechanizmów psychologicznych w sytuacjach ekstremalnych, jak porwanie, aktywny strzelec (active shooter) i inne działania zagrażające życiu i zdrowiu w obiektach zamkniętych oraz przećwiczyć elementy reagowania, w tym zasad bezpiecznej ewakuacji.

Pełny opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Przedmiot umożliwia kształtowanie nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz reagowania na współcześnie występujące zagrożenia. Student podczas zajęć poznaje specyfikę współcześnie występujących zagrożeń oraz nowoczesnych standardów reagowania oraz bezpieczeństwa. Poprzez obserwację pośrednią oraz bezpośrednią poszerzane są umiejętności rozpoznawania oraz właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na UniwersytecieWarszawskim: Aula, sala.

Literatura:

K. Liedel, P. Piasecka (red.), Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Warszawa 2018.

Żrodła internetowe:

Active Shooter: How to Respond, DHS, https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/active_shooter_booklet.pdf

Active Shooter Incidents Awarness and Response, Eastern Michigan University April 2016 https://www.emich.edu/publicsafety/emo/documents/docuploads/asincidentawarenessguide.pdf

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW https://tpcoe.gov.pl/

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-06-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 30 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Leśniewski
Prowadzący grup: Maciej Górski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z problematyką oceny potencjalnych zagrożeń i niebezpiecznych zachowań, mechanizmów psychologicznych w sytuacjach ekstremalnych, jak porwanie, aktywny strzelec (active shooter) i inne działania zagrażające życiu i zdrowiu w obiektach zamkniętych oraz przećwiczyć elementy reagowania, w tym zasad bezpiecznej ewakuacji.

Pełny opis:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Przedmiot umożliwia kształtowanie nabycie teoretycznej wiedzy oraz praktycznych umiejętności w zakresie bezpieczeństwa publicznego oraz reagowania na współcześnie występujące zagrożenia. Student podczas zajęć poznaje specyfikę współcześnie występujących zagrożeń oraz nowoczesnych standardów reagowania oraz bezpieczeństwa. Poprzez obserwację pośrednią oraz bezpośrednią poszerzane są umiejętności rozpoznawania oraz właściwych reakcji w sytuacji zagrożenia. W toku zajęć student ma możliwość wykorzystania nabytych umiejętności podczas zajęć teoretycznych i praktycznych z prowadzącymi. Zajęcia odbywają się w formie teoretycznej i praktycznej. Miejsce przeprowadzania zajęć jest uwarunkowane danym zagadnieniem będącym przedmiotem zajęć. Do przeprowadzenia zajęć wykorzystywane będą następujące obiekty na UniwersytecieWarszawskim: Aula, sala.

Literatura:

K. Liedel, P. Piasecka (red.), Bezpieczeństwo w czasach terroryzmu. Jak przeżyć zamach terrorystyczny, Warszawa 2018.

Żrodła internetowe:

Active Shooter: How to Respond, DHS, https://www.dhs.gov/xlibrary/assets/active_shooter_booklet.pdf

Active Shooter Incidents Awarness and Response, Eastern Michigan University April 2016 https://www.emich.edu/publicsafety/emo/documents/docuploads/asincidentawarenessguide.pdf

Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW https://tpcoe.gov.pl/

Uwagi:

Uwaga! Przedmiot płatny: 200 zł za semestr (ćwiczenia 20h + wyklady 10h).

Terminy i lokalizacja zostaną podane w późniejszym terminie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.