Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 23 godziny temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 3 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Wydziały: MIM, Fizyka, Chemia, WNE, i WNPSM posiadają własne USOSweby dla swoich studentów. Odnośniki do pozostałych serwisów USOSweb:
USOSweb dla Wydziału Matematyki,Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
USOSweb dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

KOMUNIKAT!!! (22.09.2020r.)

■ Uwaga: Raport KARTA PRZEBIEGU STUDIÓW został czasowo wyłączony. Za utrudnienia przepraszamy. DAK, DSK

KOMUNIKAT!!! (14.07.2020r.)

Komunikat Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w sprawie składania przez studentów wniosków o przyznanie miejsca w domu studenta, rozpatrywania wniosków oraz kwaterowania w domach studenta na rok akademicki 2020/2021 (więcej)

KOMUNIKAT (22.11.2019 r.)

Ważne !!! Komunikat dot. klauzuli informacyjnej (aktualizacja)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Wnioskowanie o stypendia w roku akademickim 2018/2019

Applying for students’ and doctoral students’ scholarships and grants for academic year 2018/2019 – click here.

Istotne informacje

 • wnioski o wszystkie stypendia i zapomogę dostępne są w zakładce Dla wszystkich > Wnioski;
 • aby zarejestrować wniosek, trzeba wprowadzić do systemu numer konta. Można to zrobić samodzielnie w zakładce Dla studenta > Stypendia > Numer konta bankowego lub w sekretariacie jednostki. Samodzielna zmiana numeru konta (w tej samej zakładce) będzie możliwa tylko do końca października – później będzie można to zrobić wyłącznie w jednostce;
 • we wniosku musi znaleźć się adres e-mail. Można go uzupełnić w sekretariacie jednostki (będzie widoczny w USOSweb następnego dnia). Należy tę skrzynkę regularnie sprawdzać – na ten adres będą przychodzić wiadomości o zmianie stanu wniosku i inne ważne informacje dotyczące stypendium;
 • po zarejestrowaniu wniosku należy go wydrukować, podpisać i dostarczyć w wyznaczonym terminie do komisji lub sekretariatu – wnioski niezłożone w wersji papierowej nie są rozpatrywane;
 • wniosek o stypendium socjalne i zapomogę można uzupełnić po wypełnieniu oświadczenia o dochodach za 2017 rok, a wniosek o stypendium specjalne po uprzednim złożeniu w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Wnioski o stypendium socjalne, socjalne w zwiększonej wysokości, specjalne dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę – wszystkie stopnie studiów (również studia doktoranckie)

 • wnioski o te stypendia można rejestrować w USOSweb od 1 października 2018 r., od godz. 21.00;
 • stypendia socjalne i specjalne przyznawane są na rok akademicki, ale okres ich wypłacania zależy od daty złożenia wydrukowanego i podpisanego wniosku w jednostce. Złożenie wniosku do 10. dnia miesiąca uprawnia do otrzymania wypłaty również za ten miesiąc;
 • pytania ws. tych świadczeń należy kierować do komisji stypendialnej w jednostce;
 • kontakty do komisji stypendialnych dla studentów i studentek znajdują się w zakładce Baza KS na stronie OKSS;
 • kontakt do komisji stypendialnych dla doktorantów i doktorantek można otrzymać w sekretariacie lub dziekanacie jednostki.

Wniosek o stypendium rektora – studia I, II stopnia i jednolite magisterskie

 • wnioski zostaną uruchomione w USOSweb 1 października 2018 r. o godz. 21.00;
 • termin składania wydrukowanych i podpisanych wniosków w komisjach lub sekretariatach upływa 15 października 2018 r. Jest to termin nieprzekraczalny ze względu na konkursowy charakter postępowania ws. stypendium rektora;
 • informacje dotyczące stypendium rektora (również zasady przesyłania wniosków pocztą) znajdują się na stronie Odwoławczej Komisji Stypendialnej;
 • pytania ws. stypendium rektora należy kierować do OKSS (e-mail podano na stronie).
Ważne linki:

Wnioski o stypendium doktoranckie, zwiększenie stypendium doktoranckiego oraz stypendium dla najlepszych doktorantów i doktorantek

Po wypełnieniu i zarejestrowaniu wniosku w USOSweb, należy go wydrukować i podpisany dostarczyć do swojej jednostki w wyznaczonym dla niej terminie (z niezbędnymi załącznikami). Szczegółowe informacje dotyczące wypełniania wniosków znajdują się na ekranach w poszczególnych wnioskach.

Terminy i zasady


Pytania ws. tych stypendiów należy kierować na adres stypendia.usos[at]uw.ed.pl. Należy pamiętać o podaniu imienia i nazwiska, numeru indeksu oraz jednostki.

UWAGA! WAŻNA ZMIANA W USOS!!! (13.09.2018 r.)

Szanowni Państwo,
Od dnia 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
W dniach 18-19 września 2018 proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
Od 19 września 2018 przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców.
Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Państwa Jednostkach.

( Zespół USOS)

KOMUNIKAT!!! (08.05.2020 r.)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów uczelnia jest Uniwersytet Warszawski,
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
  Z administratorem można kontaktować się:
       - listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
       - telefonicznie: 22 55 20 000.
 3. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl
  Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat zasad weryfikacji efektów uczenia się.
 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 6. Dane osobowe w postaci nagrań będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  w szczególności przeprowadzania zaliczenia i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni
  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
  Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
 8. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 (nagrania) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia zostaną usunięte.
 9. Odbiorcy danych
 10. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
 11. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 12. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2. Dodatkowo dane osobowe będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską3. Zapewni to danym osobowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 13. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 14. Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych
  przez RODO tj. prawo do:
       - dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
       - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
       - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
       - usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
       - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
        przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 15. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych
 16. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 4.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
3 https://www.privacyshield.gov

UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik
 • KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik
 • KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! (15.11.2013 r.)

  Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

  Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

  SzJO

  Logowanie do systemu USOSweb

  Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany "sztuczny" pesel. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu usosweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

  Jeżeli widzisz następujący komunikat: Brak Uprawnień

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

  Zmiany będą widoczne po migracji.

  Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.

  Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  Usługi internetowe Uniwersytetu Warszawskiego: IRK, UL (rejestracja na lektoraty, WF...), USOSweb (rejestracja na przedmioty, oceny...), a także poczta UW - mają to samo hasło.

  Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CUS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

  Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 5:00.

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.