Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
ostatnia migracja danych: ok. 21 godzin temu
usosweb_status_ok
ostatnia modyfikacja tego dokumentu: 38 dni temu
Witaj w systemie USOSweb Uniwersytetu Warszawskiego

Pamiętaj, że serwerów USOSweb na Uniwersytecie Warszawskim jest wiele. Wydziały: MIM, Fizyka, Chemia, WNE, i WNPSM posiadają własne USOSweby dla swoich studentów. Odnośniki do pozostałych serwisów USOSweb:
USOSweb dla Wydziału Matematyki,Informatyki i Mechaniki
USOSweb dla Wydziału Fizyki
USOSweb dla Wydziału Chemii
USOSweb dla Wydziału Nauk Ekonomicznych
USOSweb dla Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych.

KOMUNIKAT! (17.12.2021 r.) Nowa wersja aplikacji mObywatel


Uwaga! Dostępna jest nowa wersja aplikacji mObywatel, dzięki której możliwe jest uruchomienie mLegitymacji studenckiej (więcej...)

UWAGA! (06.10.2021 r.)

Rejestracja żetonowa na zajęcia wyrównawcze realizowane w ramach programu finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki

Link do rejestracji w USOS UL
(https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2)
 • Zajęcia wyrównawcze mają na celu pogłębienie wiedzy z różnych przedmiotów (w tym języków obcych) w zakresie wymaganym do odbycia studiów na określonym kierunku oraz wyeliminowanie ewentualnych różnic w przygotowaniu do kształcenia na danym kierunku studiów.
 • Termin realizacji zajęć wyrównawczych - 25 października - 22 grudnia br.
 • Oferta zajęć wyrównawczych skierowana jest wyłącznie do studentów studiów stacjonarnych, pierwszego roku studiów, pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich.
 • Rejestracja na zajęcia wyrównawcze odbędzie się w dwóch turach:
I tura - od 11 do 15 października br. (grupy dedykowane studentom określonych programów studiów oraz grupy otwarte dla wszystkich uprawnionych studentów).
II tura - od 19 do 24 października br. (dodatkowa tura rejestracji dla wszystkich uprawnionych studentów w ramach wolnej puli miejsc).
 • Uprawniony student otrzyma dodatkowo 30 żetonów typu ZW na zapisy.
 • Student może zapisać się wyłącznie do jednej grupy zajęciowej.
 • Zapisy dostępne na stronie rejestracji żetonowej Uniwersytetu Warszawskiego – kod rejestracji 0000-ZW-2021Z pod linkiem (https://rejestracja.usos.uw.edu.pl/index.php?item=2)
 • Student realizuje przedmiot poza programem studiów. Przedmiotu nie podpina się ani pod program ani pod etap studiów.
 • Zajęcia wyrównawcze są bezpłatne.

Biuro Obsługi Kształcenia

KOMUNIKAT! (17.09.2021 r.) dot. klauzuli RODO w postaci elektronicznej.

Szanowni Państwo,

informujemy, że na przełomie września i października po zalogowaniu się do systemu USOSweb zostanie Państwu wyświetlona klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych.
Klauzula jest typem oświadczenia, którego nie można odrzucić. Brak akceptacji klauzuli blokuje dostęp do serwisu USOSweb.

Biuro ds. Obsługi Kształcenia

KOMUNIKAT! (11.03.2021 r.) Opis funkcji Unieważnij mLegitymację


Uwaga! Aby ponownie zainstalować mLegitymację w nowym telefonie, należy użyć funkcji "Unieważnij mLegitymację".
Jeżeli podczas instalacji mLegitymacji aplikacja mObywatel komunikuje błąd o treści: "mLegitymacja nie istnieje", a kod aktywacyjny został zamówiony jakiś czas temu, to również należy użyć funkcji "Unieważnij mLegitymację" i powtórzyć proces instalacji.
Moduł MLegitymacji dostępny jest w USOSWEB zakładce dla Studentów>MOJE STUDIA>Mlegitymacja.

KOMUNIKAT! (05.02.2021 r.) dot. OGUNów

Od dnia 11.02.2021r. po migracji, która rozpocznie się o 16:05 i zakończy się około godziny 16:40 - studenci będą mogli rejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie ze zwiększonym limitem miejsc o 5.

KOMUNIKAT! (27.01.2021 r.)

uprzejmie informujemy, że w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania podpięć przedmiotów,
realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021.
Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty,
w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym. BSS

UWAGA! (26.11.2020r.) Nowe terminy Rejestracji żetonowych

Zostały zmienione terminy rejestracji na przedmioty ogólnouniwersyteckie na semestr letni roku akad. 2020/21, dotyczy I tury rejestracji. Szczegółowy harmonogram znajduje się na stronie Rejestracji Żetonowej (UL) w miejscu – Harmonogram rejestracji.

KOMUNIKAT! (07.10.2020r.) Mlegitymacja w USOSWEB

Nowy moduł dostępny jest w zakładce dla Studentów>MOJE STUDIA>Mlegitymacja.
Sprawdź warunki i aplikuj o Mlegitymacje.

KOMUNIKAT! (01.10.2020r.) Ważne! Komunikat dot. ślubowania w postaci elektronicznej

Złożenie Ślubowania należy potwierdzić w systemie USOSweb przez miesiąc od daty rozpoczęcia semestru, na każdym programie, na którym osoba przyjęta zamierza podjąć studia.
Odrzucenie ślubowania traktujemy jako informację, że osoba przyjęta na studia nie potwierdziła złożenia ślubowania w systemie USOSweb. Niepodjęcie studiów stwierdza się w szczególności, gdy osoba przyjęta na studia przez miesiąc od daty rozpoczęcia semestru nie potwierdziła złożenia ślubowania w USOSweb.

KOMUNIKAT (22.11.2019 r.)

Ważne !!! Komunikat dot. klauzuli informacyjnej (aktualizacja)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

UWAGA! WAŻNA ZMIANA W USOS!!! (13.09.2018 r.)

Szanowni Państwo,
Od dnia 19 września 2018 zmienią się WSZYSTKIE indywidualne numery rachunków bankowych, na które Studenci regulują zobowiązanie wobec UW, dotychczasowe numery nie będą już aktywne. Nowe aktualne numery będą widoczne dla Państwa w systemie USOSweb od dnia 19 września po godzinie 18:00.
W dniach 18-19 września 2018 proszę wstrzymać się z dokonywaniem opłat wobec UW.
Od 19 września 2018 przelewy (opłaty) wysłane na dotychczasowe (stare) numery będą zwracane do nadawców.
Proszę dokonać odpowiednich zmian w przypadku zlecania opłat ze swoich systemów bankowych.
System USOSweb oraz inne serwisy powiązane (APD, Rejestracje żetonowe) nie będą dostępne dla Studentów w dniu 19 września 2018 w godzinach 12:00-18:00.
Szczegółowe informacje o zmianach dostępne w Państwa Jednostkach.

( Zespół USOS)

KOMUNIKAT!!! (08.05.2020 r.)

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie weryfikacji osiągniętych efektów uczelnia jest Uniwersytet Warszawski,
  ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.
  Z administratorem można kontaktować się:
       - listownie: Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa;
       - telefonicznie: 22 55 20 000.
 3. Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod adresem: iod@adm.uw.edu.pl
  Do zadań IOD nie należy natomiast realizacja innych spraw, jak np. udzielanie informacji na temat zasad weryfikacji efektów uczenia się.
 5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
 6. Dane osobowe w postaci nagrań będą przetwarzane w celu weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie studiów,
  w szczególności przeprowadzania zaliczenia i egzaminów kończących określone zajęcia oraz egzaminy dyplomowe, poza siedzibą uczelni
  z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.
  Podstawę do przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO1 - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. Obowiązek prawny wynika z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a także przepisów wewnątrzuczelnianych.
 7. Okres przechowywania danych osobowych
 8. Dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w punkcie 4 (nagrania) przetwarzane będą przez okres niezbędny do osiągnięcia zamierzonego celu, a po upływie 14 dni od dnia egzaminu lub zaliczenia zostaną usunięte.
 9. Odbiorcy danych
 10. Dostęp do danych osobowych będą posiadać pracownicy administratora, którzy muszą przetwarzać dane osobowe w związku z realizacją obowiązków służbowych.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być także podmioty, którym administrator na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zleci wykonanie określonych czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych.
 11. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)
 12. Dane osobowe mogą być również przetwarzane przez dostawcę usługi G-Suit dla edukacji firmę Google (z którą administrator ma podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych2. Dodatkowo dane osobowe będą chronione przez standardy określone Tarczą Prywatności, zatwierdzoną przez Komisję Europejską3. Zapewni to danym osobowym odpowiedni poziom bezpieczeństwa.
 13. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
 14. Administrator gwarantuje realizację wszystkich praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych na zasadach określonych
  przez RODO tj. prawo do:
       - dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
       - sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
       - ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
       - usunięcia danych osobowych (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3 RODO);
       - wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza
        przepisy prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 15. Obowiązek podania danych osobowych i konsekwencja niepodania danych
 16. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, niepodanie danych uniemożliwi realizację celów wskazanych w punkcie 4.
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
2 https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html
3 https://www.privacyshield.gov

UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik
 • KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! Poradnik - podpinanie przedmiotów

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informujemy, że został opracowany poradnik opisujący zasady podpinania przedmiotów oraz objaśniający wpływ podpięć na średnie, rozliczanie lat studiów, suplement do dyplomu i opłaty. Gorąco namawiamy do jego lektury.

 • Pobierz poradnik
 • KOMUNIKAT!!! (17.01.2014 r.)

  Zbiorczy dokument RMUA dla studentów i doktorantów ubezpieczonych przez Uniwersytet Warszawski

  Zgodnie z art. 41 punkt 8 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych studenci i doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, za których odprowadzana była składka na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2013 przez Uczelnię, mogą pobrać zbiorczy dokument RMUA w Kwesturze UW (Dział Płac – Sekcja Rozliczeń Składek ZUS, ul. Karowa 20, III p., pok. 304, tel. 55-23-296, 20-698, 20-132). Dokumenty wydawane są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8 – 16.

  KWESTURA

  UWAGA!!! (15.11.2013 r.)

  Powtarzanie zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce


  Informujemy, że na podstawie Zarządzenia nr 20 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne od roku akademickiego 2013/2014, od najbliższej sesji egzaminacyjnej studenci, którzy wykorzystali już dwa żetony egzaminacyjne i zamierzają po raz kolejny podejść do egzaminu certyfikacyjnego, będą zobowiązani do zarejestrowania się na 10 godzinny kurs on-line w ramach powtarzania zajęć z języka obcego z powodu niezadowalających wyników w nauce. Koszt kursu wraz z weryfikacją efektów 150 PLN.

  Aby zarejestrować się na egzamin certyfikacyjny należy:

  Student otrzymuje kolejny żeton egzaminacyjny po uregulowaniu płatności za kurs. Brak opłaty uniemożliwi dokonanie rejestracji.

  SzJO

  Logowanie do systemu USOSweb

  Aby zalogować się do systemu, jako identyfikator należy podać numer pesel oraz hasło. Obcokrajowcy zamiast numeru pesel podają przyznany "sztuczny" pesel. Uwagi na temat jakichkolwiek błędnych danych dot. toku studiów, uzyskanych ocen należy zgłaszać do dziekanatu. Hasła do serwisu usosweba studentom wydają pracownicy dziekanatu osobiście danemu studentowi.

  Jeżeli widzisz następujący komunikat: Brak Uprawnień

  • studenci - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Planowaną datę ukończenia studiów"
  • pracownicy - należy zgłosić się do dziekanatu i uaktualnić "Datę zakończenia umowy"

  Zmiany będą widoczne po migracji.

  Jesteś zalogowany, lecz nie masz prawa dostępu do tego serwisu USOSweb.

  Nadal możesz korzystać z tych modułów, które nie wymagają logowania.

  Usługi internetowe Uniwersytetu Warszawskiego: IRK, UL (rejestracja na lektoraty, WF...), USOSweb (rejestracja na przedmioty, oceny...), a także poczta UW - mają to samo hasło.

  Aby zalogować się do systemu, należy podać numer PESEL jako identyfikator oraz hasło przechowywane w centralnym repozytorium haseł CUS. Obcokrajowcy zamiast PESEL-a podają "sztuczny" PESEL (ustalany indywidualnie w Sekcji studenckiej).

  Migracja rozpoczyna się o 4:10 i kończy się około godziny 5:00.

  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim. Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.