Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System opieki logopedycznej w Polsce 3007-L1B2SO
Wykład (WYK) Semestr letni 2018/19

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 44
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Biuletyn Logopedyczny nr 1, 2010. Wydawca: Zarząd Główny PTL

Podstawa prawna (najważniejsze akty prawne):

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 159)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzaju i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz.U.2014.177-j.t.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z dnia 2 września 2014 r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z dnia 13 lutego 2013 r.)

Efekty uczenia się:

1. Charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną – oświatowych i służby zdrowia;

2. W sposób zgodny z przyjętymi standardami komunikacyjnymi stosowanymi w opiece logopedycznej i medycznej przekazuje pacjentowi i/lub jego opiekunom informacje o stanie jego mowy, określa zasady i warunki współpracy, przedstawia program postępowania logopedycznego

3. Ma świadomość przepisów określających prawa pacjenta; respektuje prawa pacjenta

4. Ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane działania diagnostyczno-terapeutyczne

5. Charakteryzuje strukturę i funkcjonowanie placówek sprawujących opiekę logopedyczną – oświatowych i służby zdrowia;

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach

2.Test jednokrotnego wyboru

Zakres tematów:

1. System kształcenia logopedów w Polsce

2.System kształcenia logopedów w UE

3. Kwalifikacje logopedy:

- przygotowanie medyczne,

- przygotowanie lingwistyczne,

- przygotowanie pedagogiczne,

- przygotowanie psychologiczne

- przygotowanie logopedyczne

4. Przepisy prawne dotyczące kształcenia i zatrudnienia logopedów

5. Zatrudnienie logopedów

- oświata

- służba zdrowia

- kultura

6. Organizacje logopedyczne w Polsce i w Unii Europejskiej

7. Udział logopedów w orzecznictwie

Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją multimedialną

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, środa (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala 4
Ewa Wolańska 45/46 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.