Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozyskiwanie grantów (warsztat naukowca) - dobrowolny - 2022L 1500-SZD-POGRWD2022L
Warsztaty (WAR) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 4
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

* Raporty i analizy znajdujące się na stronie ncn.gov.pl, w zakładce Finansowanie nauki - „Zestawienia statystyczne i analizy”

* Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Efekty uczenia się:

P8S_WK.3 podstawowe zasady transferu wiedzy do sfery gospodarczej i społecznej oraz komercjalizacji wyników działalności naukowej i know-how związanego z tymi wynikami

P8S_UK.4 uczestniczyć w dyskursie nauko¬wym

Umiejętności: potrafi

P8S_UW.2 dokonywać krytycznej analizy i oceny wyników badań nauko¬wych, działalności eksperckiej i innych prac o charakterze twór¬czym oraz ich wkładu w rozwój wiedzy

P8S_UO.1 planować i realizować indywidu¬alne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze lub twórcze, także w środowisku międzynarodowym

P8S_UU.1 samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób

Kompetencje społeczne: jest gotów do

P8S_KK.2 krytycznej oceny własnego wkła¬du w rozwój danej dyscypliny naukowej lub artystycznej

Metody i kryteria oceniania:

opis wymagań związanych z uczestnictwem w zajęciach, w tym dopuszczalnej liczby nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

obecność jest obowiązkowa

zasady zaliczania zajęć i przedmiotu (w tym zaliczania poprawkowego): przygotowanie jednostronicowego opisu skróconego, przedstawiającego opis własnego projektu badawczego

metody weryfikacji efektów uczenia się: dyskusja grupowa, praca pisemna

kryteria oceniania: zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, piątek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 16:30, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 3
Kamil Matuszczyk 15/15 szczegóły
2 jednokrotnie, poniedziałek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 18:15, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 3
Kamil Matuszczyk 8/15 szczegóły
3 jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:00 - 16:30, Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69, sala 202
jednokrotnie, wtorek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:00, Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69, sala 37
Kamil Matuszczyk 7/15 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)