Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Motywy religijne w literaturze rosyjskiej 3202-S2WRM11o
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 19
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

WIEDZA:

Student:

- zna podstawy teologii i obrzędowości prawosławnej oraz ich wpływ na rosyjską kulturę;

- ma podstawową wiedzę o rosyjskich ludowych tradycjach religijnych oraz ich odzwierciedleniu w folklorze;

- ma wiedzę o różnorodnych formach obecności religii w literaturze rosyjskiej poszczególnych epok.

UMIEJĘTNOŚCI

Student:

- umie rozróżnić elementy chrześcijańskie i pogańskie w tradycji ludowej;

- potrafi rozpoznać motywy religijne i biblijne w utworze literackim;

- jest w stanie scharakteryzować poszczególne epoki literackie ze względu na obecność w nich motywów religijnych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student:

- ma świadomość wartości, jakie wnosi różnorodność kulturowa i religijna, i odnosi się z szacunkiem do jej przejawów;

- ma świadomość swej wiedzy na temat wpływu chrześcijaństwa na literaturę rosyjską oraz odczuwa potrzebę dalszego uczenia się.

Metody i kryteria oceniania:

Praca pisemna na wybrany przez studenta i uzgodniony z prowadzącym temat oraz test zawierający 14 pytań.

Progi procentowe niezbędne do zdobycia poszczególnych ocen:

3,0 – od 50%

3,5 – od 60%

4,0 – od 70%

4,5 – od 80%

5,0 – od 90%

5! – aby uzyskać tę ocenę, student musi wykazać się wiedzą wykraczającą poza ramy programu

Oprócz sprawdzianów do zaliczenia przedmiotu niezbędny jest również udział w zajęciach.

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Zakres tematów:

1. Krótki zarys historii chrześcijaństwa wschodniego. Prawosławna teologia, obrzędowość, tradycje. Specyfika rosyjskiego prawosławia.

2. Kultura prawosławna: tradycje ludowo-prawosławne związane z obchodzeniem świąt, wierzeniami itp.

3. Ikona rosyjska: kanon i jego ewolucja.

4. Biblia w kulturze i literaturze rosyjskiej.

5. Folklor rosyjski: między wierzeniami pogańskimi a chrześcijaństwem.

6. Wpływ prawosławia na literaturę staroruską.

7. Romantyzm rosyjski i religia.

8. Chrześcijaństwo Fiodora Dostojewskiego.

9. Myśl religijna Lwa Tołstoja.

10. Prawosławie w twórczości Nikołaja Leskowa

11. Postać duchownego w literaturze rosyjskiej.

12. Religijność fin de siècle’u

13. Problematyka religijna w literaturze radzieckiej i emigracyjnej.

14. Motywy sakralne w najnowszej literaturze rosyjskiej.

15. „Prawosławne literaturoznawstwo”.

Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, analiza tekstu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 2.156
Marta Łukaszewicz 0/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 55
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)