Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria Interpolacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M22TI
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Teoria Interpolacji
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Celem kursu jest wprowadzenie do teorii interpolacji. Szczególna uwaga będzie poświęcona tak zwanej K-metodzie. Wykład będzie prowadzony w oparciu o książkę "Interpolation of Operators" Colin Bennetta and Robert Sharpley'a.

Pełny opis:

1) Przestrzenie funkcyjne Banacha (Banach function spaces).

2) Przestrzenie stowarzyszone.

3) Przestawieniowa niezmiezmienniczość.

4) K-metoda.

5) Zastosowania w statystyce i teorii przestrzeni Orlicza.

Literatura:

Colin Bennett, Robert Sharpley, Interpolation of Operators, Academic Press, 1988

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności

1. Zna i rozumie pojęcie przestawieniowo-niezmienniczej przestrzeni Banacha oraz umie opowiedzieć o ich przykładach.

2. Zna podstawowe własności przestawienia (rearrangement).

3. Zna K-metodę i jej zastosowania w teorii interpolacji.

Kompetencje społeczne:

1. Rozumie znaczenie K-metody w teorii interpolacji.

2. Umie wyjaśnić w zrozumiałym języku możliwe zastosowania K-metody.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Błażej Miasojedow
Prowadzący grup: Iwona Chlebicka, Błażej Miasojedow
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)