Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium magisterskie II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-3-SM2-GKT
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie II
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, dzienne studia II st. (Geoinformatyka, kartografia, teledetekcja) - sem. 2
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

geografia

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Założeniem seminarium magisterskiego II jest zapoznanie studentów z zasadami przygotowania metodyki badawczej prac magisterskich.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie II ma na celu przygotowanie kompletnej metodyki pracy magisterskiej.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie II zorientowane jest na zapoznanie z zasadami przygotowania metodyki prac badawczych. W trakcie seminarium prezentowane są najważniejsze elementy procedury badawczej: pozyskanie danych, dobór algorytmów badawczych, ocena jakości i dokładności danych oraz procedury weryfikacji uzyskanych wyników.

Studenci w postaci 3-4 referatów prezentują postępy w opracowaniu danych, doboru algorytmów oraz miar oceny jakości przetworzeń. Jest to dokumentowane w postaci prezentacji, konspektów wystąpień oraz protokołów seminaryjnych.

Literatura:

Na seminarium wykorzystywane są wybrane najnowsze pozycje literatury z zakresu prac magisterskich realizowanych w danej grupie.

Plit F., 2007. Jak pisać prace licencjackie i magisterskie z geografii, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 88

Weiner J., 2003: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 3. PWN, Warszawa.

Weiner J., 2009: Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych. Przewodnik praktyczny. Wyd. 4. PWN, Warszawa, s. 157

Efekty uczenia się:

Efekty kierunkowe: K_W14, K_W16, K_W19, K_U01, K_U07, K_U11, K_U12, K_U13, K_K01, K_K07

Efekty specjalnościowe: S5_W12, S5_W17, S5_U01, S5_U07, S5_U11, S5_U12, S5_U13, S5_K01, S5_K05

Student zna i rozumie:

najnowsze trendy w rozwoju badań naukowych w Polsce i za granicą oraz zastosowaniach osiągnięć naukowych w praktyce geografii ekonomicznej i gospodarki przestrzennej (zna literaturę z zakresu przedmiotu pracy magisterskiej)

Student potrafi:

wykorzystać wiedzę teoretyczną do opisu i rozwiązania problemu badawczego (korzysta z zebranej literatury w realizacji swojej pracy)

wykorzystywać krytycznie literaturę naukową i inne źródła także w języku obcym w zakresie wybranej specjalności

przygotować pisemne prace na podstawie literatury i/lub własnych badań (w czasie seminarium powstają kolejne części pracy magisterskiej)

posługiwać się szczegółową terminologią geograficzną w języku polskim oraz w języku obcym na poziomie B2+ (analiza fachowych tekstów w języku polskim i angielskim)

samodzielnie planować własną karierę naukową lub zawodową (realizuje tematykę pracy zgodną ze swoimi preferencjami)

Student jest gotów do:

poszerzania kompetencji zawodowych i aktualizacji wiedzy geograficznej, wzbogaconej o wymiar interdyscyplinarny oraz ich krytycznej oceny (przygotowuje własną metodę badawczą, testuje ją, a także ocenia jej skuteczność)

postępowania zgodnie z zasadami etyki, rozumiejąc szczególną odpowiedzialność kadr naukowych za przyszłość cywilizacji (pisze pracę korzystając z literatury zgodnie z zasadami etyki)

Efektem jest przygotowany i zaakceptowany przez opiekuna tekst rozdziału Metodyka pracy magisterskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym warunkiem zaliczenia jest:

- obecność na seminariach,

- wygłoszenie referatów przedstawiających postępy prac nad metodyką pracy magisterskiej,

- przygotowanie konspektów z referowanych treści,

- przygotowanie protokołów z seminarium,

- przygotowanie zaakceptowanego przez opiekuna kompletnego tekstu rozdziału Metodyka danej pracy magisterskiej.

Dopuszczalne są dwie nieobecności na zajęciach.

W terminie poprawkowym student jest zobowiązany spełnić warunki zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-06-15

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Korycka-Skorupa
Prowadzący grup: Anna Jarocińska, Jolanta Korycka-Skorupa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Uwagi:

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie zdalnej (w czasie rzeczywistym) na platformie Google Meet.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Wymagane jest również posiadanie włączonej kamery.

W związku z pandemią koronawirusa forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie. Studenci zostaną o tym fakcie niezwłocznie powiadomieni.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)