Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-5-HOZW-WP Kod Erasmus / ISCED: 07.9 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Hydrologia obszarów zurbanizowanych i obszarów wiejskich
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty WGSR ogólne opcjonalne, studia I stopnia, sem. letni
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne
nieobowiązkowe
uzupełniające

Założenia (opisowo):

Zajęcia dają hydrologiczne podstawy planowania przestrzennego w kontekście relacji człowiek – woda (korzyści i zagrożenia,

degradacja i ochrona zasobów wodnych).

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W trakcie kursu przedstawia się zagadnienia związane z obiegiem wody w warunkach naturalnych oraz pod wpływem działalności człowieka na obszarach o różnym stopniu antropopresji. Wiele miejsca poświęca się zdarzeniom ekstremalnym (susze i powodzie) i wynikającym stąd zagrożeniom oraz metodom monitorowania i zapobiegania negatywnym skutkom tych zjawisk. Omawiane są również źródła zaopatrzenia w wodę jak i prawne aspekty monitoringu i ochrony wód i zarządzania zasobami wodnymi w Polsce.

Pełny opis:

Celem wykładów jest przedstawienie następujących zagadnień:

- Zagrożenia wynikające ze zdarzeń ekstremalnych - powodzie i susze (geneza, miary); techniczne i nietechniczne metody ochrony, systemy informacji przestrzennej w analizie zagrożeń, ocena ryzyka.

- Zaopatrzenie w wodę - zapotrzebowanie na wodę do celów komunalnych; przemysłowych i rolniczych; zasoby wodne (gwarantowane, dyspozycyjne; statyczne i dynamiczne); normy wody pitnej; ujęcia wód podziemnych i powierzchniowych; systemy wodociągowe; nawodnienia i melioracje; rola różnych form małej retencji.

- Przeobrażenia ilościowe i metody ograniczania negatywnego wpływu miasta i rolnictwa - obieg wody w zlewni i jego zmiany pod wpływem zagospodarowania przestrzennego miast i wsi; rola infrastruktury technicznej miast i wsi w przeobrażeniach obiegu wody; rola terenów zielonych w kształtowaniu obiegu materii i energii.

- Degradacja i ochrona jakości wody – zanieczyszczenia i skażenia wody na obszarach zurbanizowanych i wiejskich – oddziaływanie na człowieka i środowisko; normy jakości; monitoring jakości wód; metody rekultywacji wód powierzchniowych i podziemnych.

- Aspekty prawne i administracyjne regulujące gospodarowanie wodą w miastach i na wsi.

Ćwiczenia mają za zadanie

- Pogłębiać wiedzę wyniesioną z wykładów;

- Nauczyć właściwej interpretacji danych hydrologicznych;

- Wskazać metody opracowań hydrologicznych użyteczne w gospodarowaniu środowiskiem.

Literatura:

Wykłady

Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., 1996, Hydrologia ogólna, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, (wyd. III popr.).

Burchard J., 2002, Zagrożenie, ochrona i jakość wód podziemnych w Polsce w latach dziewięćdziesiątych XX w. [w:] Burchard J., Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Chełmicki W. Woda: zasoby, degradacja, ochrona. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2001.

Królikowski A. J., 1994, Gospodarka wodno-ściekowa na obszarach niezurbanizowanych. Biuro Badań i Wdrożeń Ekologicznych, Białystok

Gutry-Korycka M., 1993, Naturalne i antropogeniczne zmiany obiegu wody, [w:] Dynowska I. (red.), Przemiany stosunków wodnych w Polsce w wyniku procesów naturalnych i antropogenicznych, Uniwersytet Jagielloński, Kraków

Gutry-Korycka M., Nowicka B., Soczyńska U., 2003, Rola retencji zlewni w kształtowaniu wezbrań opadowych, Wydawnictwa UW, Warszawa

Magnuszewski A., Suchożebrski J., Szydłowski M., Gutry-Korycka M., Flood zones - a risk for Urban areas [w:] Urban Spraw: Warsaw Agglomeration; case study, red. M. Gutry - Korycka, Wyd. UW str. 253-264

Mikulski Z., 1998, Gospodarka wodna, PWN, Warszawa

Mikulski Z., Nowicka B., 1982, Wpływ urbanizacji na stosunki wodne w świetle badań polskich, Gospodarka Wodna z. 7, s. 100-105

Nowicka B., 2005, Wezbrania i powodzie, Susze i niżówki [w] red. K. Ostaszewska, A. Richling, Geografia Fizyczna Polski, PWN W-wa s. 157-164

Cwiczenia

Bajkiewicz-Grabowska E., Magnuszewski A., 2002 Przewodnik do ćwiczeń z hydrologii ogólnej, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, (wyd. III uzup.).

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu (wykładu i ćwiczeń) student:

- Zna podstawowe pojęcia hydrologiczne;

- Zna podstawy prawne gospodarowania wodą w Polsce;

- Zna źródła informacji hydrologicznej;

- Zna podstawowe problemy związane z gospodarowaniem zasobami wodnymi.

- Zna zagrożenia powodzią i suszą oraz sposoby ich ograniczania

- Rozumie potrzebę ochrony zasobów wodnych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładów uzyskuje się po zdaniu testów z tematyki poruszanej na wykładach (pod koniec wykładów)

Ocena z ćwiczeń obejmuje:

- Obecność na zajęciach i terminową realizację kolejnych ćwiczeń 20%

- Poprawne opracowanie wyników 40%;

- Prezentację wyników ćwiczeń w PowerPoint 20%;

- Zreferowanie wyników ćwiczeń i udział w dyskusji 20%

Ocenę z ćwiczeń uzyskuje się, po zdaniu opracowanych materiałów oraz zreferowaniu wyników pracy semestralnej na zajęciach.

W przypadku niemożliwości uczestnictwa w ćwiczeniach (nieobecność usprawiedliwiona) konieczne jest uzgodnienie formy uzupełnienia zajęć (na kolejnych zajęciach po nieobecności). Ćwiczenia powinny zostać zaliczone do połowy semestru.

Ocena końcowa jest średnią oceną z ćwiczeń i testu z wykładów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka, Jarosław Suchożebrski
Prowadzący grup: Barbara Nowicka, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Nowicka
Prowadzący grup: Barbara Nowicka, Jarosław Suchożebrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.