Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

GIS w planowaniu przestrzennym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-7-GIS-ZST
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: GIS w planowaniu przestrzennym
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty obowiązkowe, spec. Zarządzanie strategiczne w samorządzie terytorialnym ... - sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

gospodarka przestrzenna

Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Wymagania (lista przedmiotów):

Systemy informacji przestrzennej 1900-5-SIP

Założenia (opisowo):

Przygotowanie do pracy z danymi przestrzennymi i aplikacjami GIS w planowaniu przestrzennym w skali regionalnej i lokalnej.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Przedmiot jest wprowadzeniem do pracy z danymi przestrzennymi w kontekście planowania przestrzennego. Obejmuje pozyskiwanie, przetwarzanie, analizę i wizualizację danych, a także otrzymywanie informacji niezbędnych w procesach decyzyjnych.

Pełny opis:

Podczas ćwiczeń realizowane będą następujące tematy:

1. Dane przestrzenne

1.1. infrastruktura danych przestrzennych

1.2. system informacji przestrzennej

1.3. dostęp do informacji przestrzennej

1.4. pozyskiwanie danych regionalnych i lokalnych:

1.4.1. zagospodarowanie i użytkowanie terenu

1.4.2. numeryczny model terenu

1.4.3. dane tematyczne

1.5. integracja danych przestrzennych

2. Analizy danych przestrzennych

2.1. tworzenie danych przestrzennych

2.2. analiza danych społeczno-gospodarczych

2.3. analiza materiałów planistycznych

2.4. analiza danych tematycznych - rzeźba terenu, zabytki, archeologicznych itd.

3. Wizualizacja danych przestrzennych

3.1. opracowywanie map tematycznych

3.2. udostępnianie danych i opracowań w Internecie

Literatura:

Przykładowa literatura podawana jest na ćwiczeniach.

Teoretyczne zagadnienia przybliżone są w publikacji

P.A. Longley, M.F. Goodchild, D.J. Maguire, D.W. Rhind, 2006. GIS. Teoria i praktyka. Wydawnictwa PWN Naukowe

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W06, S1_W04, S1_W14

Absolwent zna i rozumie:

1. infrastrukturę danych przestrzennych, potrafi przeprowadzić i zinterpretować

wyniki analiz przestrzennych oraz dokonać wizualizacji danych

2. w sposób pogłębiony metody, techniki i narzędzia GIS stosowane przy rozwiązywaniu zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, w tym techniki pozyskiwania danych oraz modelowania struktur i procesów przestrzennych, a także identyfikowania rządzących nimi prawidłowości

3. możliwości GIS do planowania przestrzennego w sposób interdyscyplinarny

Umiejętności: K_U01, K_U02, K_U08, K_U09, S1_U04, S1_U09

Absolwent potrafi:

1. prawidłowo rozumieć, interpretować, wyjaśniać i analizować przyczyny oraz przebieg procesów i zjawisk przestrzennych

2. wykorzystywać wiedzę teoretyczną do analizy procesów oraz zjawisk zachodzących w przestrzeni,

3. pozyskiwać i wykorzystywać dane z innych dziedzin, w celu prowadzenia badań interdyscyplinarnych

4. oceniać przydatność i wiarygodność danych przestrzennych oraz dobierać źródła adekwatne do badań

5. rozwiązywać złożone i nietypowe zadania z zakresu polityki regionalnej z wykorzystaniem GIS

Kompetencje społeczne: K_K02, K_K03, K_K07, S1_K04

Absolwent jest gotów do:

1. realizacji zadań z zakresu GIS w instytucjach publicznych, organizacjach gospodarczych, prywatnych, non profit realizujących cele publiczne

2. krytycznej oceny nabytej wiedzy i umiejętności oraz poszerzania kompetencji zawodowych,

3. prezentacji swojego stanowiska w sposób czytelny i zrozumiały - wizualnie i ustnie

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę. Podstawą do wystawienia oceny jest suma punktów uzyskana przez studenta za poszczególne ćwiczenia, oddawane w terminie wyznaczonym przez osobę prowadzącą zajęcia. Przy czym warunkiem wystawienia oceny końcowej z przedmiotu jest wykonanie wszystkich ćwiczeń.

Dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach. Dopuszczalna całkowita liczba nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) wynosi 2, niemniej student zobowiązany jest uzupełnić zaległości powstałe w wyniku nieobecności (bez względu na jej przyczynę) w ciągu dwóch tygodni od jej zakończenia.

Szczegółowe warunki zaliczenia zostaną podane na pierwszych zajęciach.

Praktyki zawodowe:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Wereszczyńska
Prowadzący grup: Karolina Wereszczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)