Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wpływ pogody na lotnictwo i transport

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1900-WPLT-OG
Kod Erasmus / ISCED: 07.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0532) Nauki o ziemi Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wpływ pogody na lotnictwo i transport
Jednostka: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Geografii
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Student powinien posiadać podstawową wiedzę o tym czym jest pogoda i jakie czynniki ją kształtują.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z wpływem warunków pogodowych na transport, a tym samym pokazanie wybranych ograniczeń przyrodniczych rozwoju transportu.

Pełny opis:

Głównym celem zajęć jest przekazanie informacji na temat oddziaływania pogody na transport. W czasie zajęć największy nacisk zostanie położony na transport lotniczy, ale mogą być także poruszane wątki związane z transportem drogowym, kolejowym lub morskim.

Tematyka zajęć obejmuje szeroki zakres zagadnień - między innymi:

1. Pogodowe uwarunkowania lokalizacji portów lotniczych.

2. Wpływ wybranych parametrów meteorologicznych na statek powietrzny podczas startu, przelotu i lądowania.

3. Wpływ niebezpiecznych zjawisk pogodowych na różne rodzaje transportu.

4. Wpadki lotnicze - uwarunkowania pogodowe (studium przypadków).

5. Wpływ pogody na bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

6. Zagrożenia pogodowe dla transportu kolejowego i drogowego.

7. Wpływ zmian klimatu na transport.

Szacunkowa liczba godzin, którą student powinien przeznaczyć na osiągnięcie zdefiniowanych efektów uczenia się to 30 godzin zorganizowanych (wykład) oraz praca własna studenta związana z przygotowaniem się do egzaminu.

Literatura:

Szewczak P., 2010, Meteorologia dla pilota samolotowego, AVIA-TEST, Poznań.

Jaśkowiak A., 2010, Lotnicza pogoda, Multikop, Bydgoszcz.

ICAO, 2016, Załącznik 2 do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym

Szefostwo Służby Hydrometeorologicznej Sił Zbrojnych RP, 2011, Meteorologia dla pilotów – poradnik, Warszawa.

Jafernik H., Wilczek Z., Ziarko J., 2000, Meteorologiczna osłona działań lotnictwa, Dom Wydawniczy Bellona, Warszawa.

Efekty uczenia się:

1. WIEDZA

Student zna:

- uwarunkowania pogodowe wykonywania operacji lotniczych'

- uwarunkowania pogodowe lokalizacji infrastruktury transportowej.

UMIEJĘTNOŚCI

Student wyjaśnia:

- wpływ warunków pogodowych na wybrane gałęzie transportu,

- wpływ warunków pogodowych na bezpieczeństwo w ruchu lotniczym.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE/POSTAWY

Student ma świadomość dużej zależności transportu od pogody oraz prezentuje postawę poszanowania wobec innych osób.

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega stopień przyswojenia wiedzy przekazanej podczas wykładu.

Podstawę zaliczenia stanowi ocena z pisemnego testu.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lisowska
Prowadzący grup: Monika Lisowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Lisowska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)