Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pisma i dokumenty w praktyce urzędniczej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2200-8S05S
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pisma i dokumenty w praktyce urzędniczej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty specjalizacyjne dla studiów administracyjnych I stopnia (nowy program)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Uczestnik zajęć powinien znać podstawowe pojęcia z zakres nauki o administracji publicznej oraz polskiego prawa administracyjnego (organ administracji publicznej, urząd administracji publicznej, źródła prawa powszechnie obowiązującego, prawo wewnętrzne, procedura administracyjna, decyzja administracyjna, wartości i zasady prawne).

Skrócony opis:

Zajęcia mają na celu przedstawienie podstawowych przepisów oraz procedur związanych z pismami i dokumentami w wybranych instytucjach państwowych oraz samorządowych. Poruszone zostaną zagadnienia związane z obiegiem, przechowywaniem dokumentów wewnątrz instytucji oraz ich udostępnianiem, prowadzeniem korespondencji z podmiotami zewnętrznymi zgodnie z obowiązującymi regulacjami oraz problemy związane z dokumentami przesyłanymi pocztą elektroniczną.

W trakcie wykładu zagadnienia zostaną zaprezentowane zarówno teoretycznie (poprzez zrelacjonowanie stanu normatywnego) oraz na przykładach praktycznych (wybrane orzeczenia sądowe i administracyjne oraz wzory dokumentów i pism).

Pełny opis:

Celem wykładu jest dostarczenie praktycznej wiedzy na temat podstawowych przepisów oraz procedur związanych z pismami i dokumentami w wybranych instytucjach państwowych oraz samorządowych. Ponadto wykład ma na celu zaznajomienie uczestników z wymogami formalnymi względem pism, pokazanie – na licznych przykładach – najczęściej popełnianych błędów oraz ich konsekwencji prawnych.

Intencją wykładowcy jest dostarczenie uczestnikom jak najwięcej wiedzy oraz umiejętności, które będą mogły być wykorzystane w trakcie faktycznej pracy w ramach urzędu lub w związku z kontaktami z administracją publiczną, dlatego w trakcie zajęć prezentowane będą wzory pism, fragmenty akt spraw administracyjnych oraz dokumentów urzędowych.

W trakcie wykładu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

- pisma i dokumenty w świetle przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,

- pisma o dokumenty w świetle przepisów szczególnych,

- dane osobowe,

- informacja publiczna,

- udostępnianie akt,

- jawność wewnętrzna i zewnętrzna,

- e-administracja.

Literatura:

Dla wszystkich uczestników: obligatoryjna będzie znajomość (bogatych w treści, w tym zawierających: fragmenty z obowiązującego stanu normatywnego, orzecznictwa oraz doktryny) treści udostępnionych prezentacji multimedialnych.

Dla chętnych (faktultatywnie): rekomendowana będzie dodatkowa literatura i orzecznictwo sądowe.

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć nabędzie w trakcie wykładu:

WIEDZA na temat:

1. podstawowych koncepcji, zasad i instytucji związanych z działaniem polskiej administracji publicznej;

2. obowiązujących przepisów prawa administracyjnego oraz procedur administracyjnych;

ZDOLNOŚCI:

3. umiejętność dobierania odpowiedniej argumentacji w trakcie dyskusji;

4. udoskonalenie zdolności w dziedzinie wykładni prawa;

5. rozwijanie zdolności w interpretowaniu oraz analizowaniu orzeczeń oraz aktów normatywnych;

6. konstruowania poprawnych pism oraz dokumentów stosowanych w relacji: organ administracji publicznej – podmiot zewnętrzny;

POSTAWY:

7. dostrzeżenie wagi poprawnej konstrukcji oraz trybu formułowania pism oraz dokumentów urzędowych;

8. krytyczne spojrzenie na polskie prawo administracyjne, stojące za nim wartości oraz ich wpływ na administracyjny proces decyzyjny.

Metody i kryteria oceniania:

Wymóg obecności na zajęciach (min. 70% zajęć) + egzamin pisemny w formie testowej (pytania dotyczyć będą zagadnień omawianych w trakcie zajęć).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koźmiński, Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-17 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład specjalizacyjny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Koźmiński, Maximilian Piekut
Prowadzący grup: Maximilian Piekut
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)