Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2500-PL-PS-SP304-12 Kod Erasmus / ISCED: 14.4 / (0313) Psychologia
Nazwa przedmiotu: Opiniowanie psychologiczne w sprawach sądowych
Jednostka: Wydział Psychologii
Grupy: Psychologia sądowa
Punkty ECTS i inne: 6.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest umożliwienie studentom wieloaspektowego spojrzenia na zagadnienie opiniowania psychologicznego na potrzeby organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości Największy nacisk będzie położony na umiejętności praktyczne związane nie tylko z samym przeprowadzaniem badań i pisaniem opinii, ale także z zaznajamianiem się z aktami sprawy i przedstawieniem opinii przed sądem.

Pełny opis:

W trakcie zajęć studenci będą pracowali w zespołach nad wylosowaną sprawą. Każdy zespół będzie na bieżąco referował postępy w pracach, a osoby z innych zespołów będą miały za zadanie dawać informacje zwrotne i przez to współuczestniczyć w pracach innych zespołów.

Zajęcia będą podzielone na 4 części

Część I – teoretyczna (2-3 spotkania):

1) Prawo karne procesowe – podstawowe zagadnienia praktyczne

2) Opinie psychologiczne w sprawach cywilnych i karnych.

Część II – praca z aktami sprawy (4 spotkania):

W trakcie tej części studenci pod nadzorem prowadzących będą:

1) zapoznawali się z aktami sprawy;

2) referowali informacje jakie uzyskali

3) dyskutowali i wymieniali się opiniami dotyczącymi materiału zawartego w aktach sprawy

4) sporządzali wyciągi z akt sprawy

5) tworzyli plan badań, które w danej sprawie należy przeprowadzić.

Część III – pisanie opinii (4 spotkania)i:

Na podstawie informacji z akt sprawy oraz informacji przekazanych od prowadzącego na temat badań psychologicznych przeprowadzonych u danych osób, studenci będą mieli za zadanie sporządzić swoją opinię psychologiczną na potrzeby danej sprawy.

Część IV – obrona opinii przed sądem (4-5 spotkań):

Zwieńczeniem całych zajęć będzie przygotowanie symulowanego procesu, w trakcie którego studenci będą się wcielać w rolę biegłego i przed swoimi kolegami, w rolach stron i organów procesowych, będą bronić swojej opinii, odpowiadając na zadawane pytania.

Nakład pracy studenta:

60 godzin kontaktowych

120 godzin - praca własna studenta:

- przygotowanie się do zajęć – 90 godzin

- przygotowanie do kolokwium – 30 godzin.

Liczba godzin ogółem – 180

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Ackerman, M. (2005). Podstawy psychologii sądowej. Gdańsk: GWP.

Czerederecka A. Jaskiewicz-Obydzińska, T., Gierowski, J.K. (2003). Ekspertyza psychologiczna. W: J. Wójcikiewicz (red.): Ekspertyza Sądowa. Kraków: Wyd. Zakamycze

Lipczyński, A. (2007). Psychologia sądowa. Warszawa: Difin

Ciosek M. (2001) Psychologia sądowa i penitencjarna. Warszawa: Wydawnictwo prawnicze LexisNexis

Gierowski J.K., Jaśkiewicz-Obydzińska T., Najda M.(2008) Psychologia w postepowaniu karnym. Warszawa LexisNexis.

Gruza E. (2003) Ocena wiarygodności świadków w procesie karnym. Kraków Zakamycze

Memon A, Vrij A., Bull R. (2003) Prawo i psychologia .GWP

Spendel, Z. (2011). Wybrane etyczne i metodologiczne aspekty opiniodawstwa sądowego jako praktyki ekspertalnej psychologa. W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Stanik, J. (2011). Psychologiczne problemy opiniodawstwa sądowego w sprawach o nieważność oświadczenia woli (art. 82 kc) i w sprawach testamentowych (art. 945 kc). W: J. Stanik (red.) Psychologiczne i interdyscyplinarne problemy w opiniodawstwie sądowym w sprawach cywilnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93)

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296).

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. Nr 89, poz. 555)

Literatura uzupełniająca:

Efekty uczenia się:

Wiedza. Student:

- zna wymogi formalne i merytoryczne dotyczące opinii sądowo-psychologicznych;

- zna regulacje prawne dotyczące opiniowania psychologicznego;

- zna zasady opiniowania w sprawach cywilnych i karnych.

Postawy. Student:

- stosuje zasady etyczne opiniowania psychologicznego na potrzeby sądu

Umiejętności. Student:

- potrafi analizować akta spraw sądowych pod kontem istotnych informacji z perspektywy przygotowania opinii sądowo psychologicznej

- potrafi krytycznie ocenić opinie psychologiczne;

-potrafi wykorzystać nabytą wcześniej wiedzę w trakcie opiniowania psychologicznego.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa będzie wystawiona na podstawie:

1. przygotowanej pracy: napisanie opinii i jej obrona w trakcie symulowanego procesu – 50 % oceny końcowej,

2. wyniku końcowego kolokwium – 50% oceny końcowej.

Do zaliczenia będą mogły przystąpić jedynie osoby, które opuściły nie więcej niż 2 zajęcia.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-08-02
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Wojciechowski
Prowadzący grup: Karolina Stala, Jerzy Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.