Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSFRz3SLpw
Kod Erasmus / ISCED: 04.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0411) Rachunkowość i podatki Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Na zajęciach zostaną omówione zagadnienia przygotowania pracy licencjackiej, poczynając od wyboru tematu i zakresu pracy, poprzez przygotowanie planu pracy, studiów literaturowych, gromadzenia materiałów i prowadzenie badań, a kończąc na przygotowaniu kolejnych rozdziałów pracy i całej pracy. Ponadto będzie prezentacja przez Studentów kolejnych rozdziałów i dyskusja nad nimi.

Pełny opis:

1. Omówienie tematyki seminarium – w specjalności nauki o zarządzaniu i jakości:

• Istota sektora publicznego;

• Istota strategii rozwoju lokalnego i regionalnego

• Polityka finansowa gmin, powiatów i województw;

• Dochody i wydatki publiczne jako elementy polityki rozwoju lokalnego i regionalnego;

• Inwestycje lokalne i regionalne jako instrument rozwoju społeczno-gospodarczego;

• Fundusze Unii Europejskiej i ich rola w rozwoju lokalnym i regionalnym;

• Finansowe aspekty przygotowania i realizacji projektów (gospodarczych, społecznych, środowiskowych itp.) w skali lokalnej i regionalnej;

• Finansowanie działań z zakresu rozwoju zrównoważonego i ochrony środowiska w skali lokalnej i regionalnej;

• Finansowanie rozwoju poszczególnych dziedzin gospodarki (np. infrastruktury, usług, turystyki, przemysłu, agrobiznesu itp.) w skali lokalnej i regionalnej.

2. Omówienie zasad przygotowania pracy dyplomowej:

• Instruktaż pisania pracy dyplomowej – licencjackiej;

• Wymagania formalno-merytoryczne przygotowania prac dyplomowych;

• Wymagania dotyczące konspektu pracy dyplomowej;

• Procedura, przebieg i terminy przygotowania pracy dyplomowej.

3. Wybór tematu i przygotowanie planu pracy;

• Wybór tematu i zakresu pracy;

• Wybór tematów indywidualnych dla poszczególnych Studentów;

• Przygotowanie planu pracy;

• Omówienie i recenzja przesłanych konspektów pracy.

4. Studia literaturowe, gromadzenie materiałów i prowadzenie badań:

• Omówienie literatury dotyczącej finansowych aspektów zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym;

• Studia literaturowe z problematyki seminarium i przygotowanej pracy dyplomowej;

• Omówienie zasad przygotowania kwestionariusza badawczego oraz jego zakresu;

• Omówienie sposobu gromadzenia materiałów oraz prowadzenia badań ankietowych i wywiadów;

5. Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy, ich ocena i poprawa:

• Przygotowanie kolejnych rozdziałów pracy:

• Dyskusja nad przygotowanymi rozdziałami pracy i ich ocena;

• Weryfikacja napisanych fragmentów/rozdziałów prac poszczególnych Studentów, w tym zlecanie poprawek;

• Sprawdzenie wprowadzonych do pracy poprawek i zamknięcie poszczególnych fragmentów/rozdziałów prac;

• Prezentacje problemów pojawiających się w przygotowanych pracach dyplomowych oraz dyskusja nad sposobami ich rozwiązania;

• Zatwierdzenie przygotowanych prac.

6. Przedstawienie procedury obrony pracy dyplomowej:

• Omówienie procedury obrony;

• Omówienie pytań i ich zakresu;

• Instruktaż przygotowania się do obrony pracy dyplomowej.

Literatura:

Podstawowa pozycja:

• Pilch T., Bauman T.: Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 2019.

Uzupełniające pozycje:

• Pytkowski W.: Organizacja badań i ocena prac naukowych. Warszawa 1985.

• Stachak S.: Wstęp do metodologii badań ekonomicznych, Wyd. KiW, Warszawa 1997.

• Urban S., Ładoński W.: Jak napisać dobrą pracę magisterską. Wyd. AE, Wrocław 1997.

• Wesołowski J. W.: Metodologia badań w dziedzinie nauk o zarządzaniu. Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Warszawa1996.

• Wójcik K., Piszę pracę promocyjną – licencjacką, magisterską, doktorską, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2015.

• Wiatrak A. P.: Zasady przygotowania prac dyplomowych. „Zarządzanie i Edukacja” 2000, nr 1.

• Zenderowski R., Technika pisania prac magisterskich i licencjackich. Poradnik, CeDeWu, Warszawa 2020.

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

• Zna i rozumie metodologię badań i terminologię w zakresie dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz w dyscyplinach uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) (K_W01).

• Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu zasady, procedury i praktyki dotyczące działalności różnych typów organizacji, jej kluczowych funkcji (operacyjnej, marketingowej, finansowej, zarządzania personelem) i jej relacji z otoczeniem (K_W02).

• Zna i rozumie procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne i ekologiczne oraz ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całej gospodarki, w tym zasady ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego (K_W05).

W zakresie umiejętności:

• Potrafi wykorzystać teorię dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości oraz nauk uzupełniających (ekonomia i finanse, nauki prawne) do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami w organizacji oraz ich integrowania w ramach strategii organizacji, stosując właściwy dobór źródeł oraz przystosowując istniejące metody (K_U01).

• Potrafi prawidłowo interpretować procesy i zjawiska technologiczne, społeczne, polityczne, prawne, ekonomiczne, ekologiczne i ich wpływ na funkcjonowanie organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02).

• Potrafi planować, organizować pracę własną i zespołową (K_U05).

• Posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06).

W zakresie postaw:

• Gotów jest do oceny i krytycznego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem organizacji, sektora i całej gospodarki (K_K01).

• Gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03).

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie przygotowania:

• planu i konspektu pracy (semestr zimowy);

• kolejnych rozdziałów pracy (semestr zimowy i letni);

• ukończonej pracy dyplomowej i jej zatwierdzenia (semestr letni).

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Maciej Gajewski, Izabella Łęcka, Stanisław Piątek, Zofia Skrzypczak, Sebastian Skuza, Katarzyna Trzpioła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)