Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2600-DSMz3SL
Kod Erasmus / ISCED: 04.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0410) Biznes i administracja Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Seminarium licencjackie
Jednostka: Wydział Zarządzania
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM zaoczne sem, zimowy
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku DSM zaoczne sem. letni
Semianaria dla studiów I i II stopnia
Seminaria dyplomowe I i II stopnia dz, w, z
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria licencjackie

Skrócony opis:

Celem seminarium licencjackiego jest przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie tematyki: Transformacje w gospodarce

Pełny opis:

Celem seminarium licencjackiego jest nabycie przez studenta/kę podstawowych umiejętności w zakresie pracy badawczej i przygotowanie pracy dyplomowej w zakresie tematyki: Transformacje w gospodarce

Tematyka zajęć:

1/ Wprowadzenie do metodologii pracy naukowej

- cele pracy licencjackiej

- wybór przedmiotu badania

- fakty i teorie

- teoretyczna i empiryczna (praktyczna) część pracy

- teza pracy i metody badawcze

- znaczenie myślenia krytycznego

- literatura przedmiotu i dane empiryczne

- zasady oceny pracy licencjackiej

- zasada samodzielności w pracy naukowej i problem plagiatu

2/ Wprowadzenie do problematyki stanowiącej przedmiot seminarium: Transformacje w gospodarce

W ostatnich latach, gospodarki Polski, Europy i świata doświadczają wielorakich zmian, przekształceń – transformacji. Są to m.in.:

- transformacja systemowa

- transformacja energetyczna,

- transformacja cyfrowa,

- zielona transformacja,

które są przejawem głębokich przemian współczesnego świata – gospodarki i społeczeństwa.

3/ określenie tematyki prac licencjackich

- studia literatury przedmiotu

- określenie tematu pracy – prace pisane w ramach seminarium odnoszą się do wybranych aspektów zachodzących zmian, transformacji gospodarki i przedsiębiorstw w Polsce i innych krajach. Przykładowe obszary tematyczne prac licencjackich:

- znaczenie cyfrowej transformacji dla funkcjonowania przedsiębiorstw

- zmiany w modelach i metodach zarządzania

- sprawiedliwa i zielona transformacja

- kryzys klimatyczny a transformacja energetyczna

- praworządność i demokracja a funkcjonowanie gospodarki i przedsiębiorstw

- nowe technologie i cyfryzacja gospodarki

- polska gospodarka w Unii Europejskiej

4/ przygotowanie projektu pracy licencjackiej wg zadanej struktury

- przedmiot pracy

- cele pracy

- pytania badawcze

- tezy (hipotezy) pracy

- struktura pracy

5/ napisanie pracy licencjackiej

- student przedstawia promotorowi pracę wg określonego harmonogramu

Literatura:

Zgodnie z wytycznymi Wydziału Zarządzania dotyczącymi prac dyplomowych, bibliografia pracy licencjackiej powinna zawierać co najmniej 15 pozycji naukowych, w tym 2 obcojęzyczne.

Dobór literatury jest pochodną tematyki pracy i w dużym stopniu zależy od kreatywności studenta/ki

Niżej podane pozycje literatury (w głównej mierze o charakterze podręcznikowym) mogą być pomocne we wstępnych studiach problemów podejmowanych w ramach seminarium, mogą także ukierunkować dalsze studia literatury:

- Wysokińska Z. (2021) „A Review of the Impact of the Digital Transformation on the Global and European Economy”, Comparative Economic Research, Central and Eastern Europe, Vol 24, No 3.

- Młynarski T. (2019) Unia Europejska w procesie transformacji energetycznej, Oficyna Wydawnicza KA AFM

- Aslund A., (2002), Building Capitalism. The Transformation of Former Soviet Bloc, Cambridge University Press, Cambridge.

- Balcerowicz L. (1997), Socjalizm, kapitalizm, transformacja, szkice z przełomu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Student/Studentka po ukończeniu kursu:

W zakresie wiedzy:

- zna i rozumie terminologię i podstawowe problemy teoretyczne w zakresie nauk o zarządzaniu oraz nauk pokrewnych, tj. ekonomii i finansów (K_W01)

- zna i rozumie w pogłębionym stopniu zasady, procedury, praktyki i cele działalności różnych organizacji, ich kluczowe funkcje i ich relacje z otoczeniem, a także rozumie problematykę zmian zachodzących w organizacjach i ich relacjach z otoczeniem (K_W02)

- zna i rozumie w zaawansowanym stopniu teorie i modele ekonomiczne dotyczące funkcjonowania organizacji i całej gospodarki (K_W03)

- zna i rozumie wybrane wyzwania rozwojowe, w tym m.in. zmiany w modelach i metodach zarządzania, transformacje systemów gospodarczych, transformację energetyczną, zieloną transformację i inne. (K_W05)

W zakresie umiejętności:

- potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii i finansów do rozpoznawania, diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z kluczowymi funkcjami organizacji, w tym przede wszystkim różnego rodzaju przemian i transformacji (K_U01)

- potrafi prawidłowo interpretować procesy, zjawiska i wyzwania społeczne, polityczne, ekonomiczne i środowiskowe oraz ich wpływ na decyzje w organizacjach, funkcjonowanie i transformacje organizacji i całości gospodarki, stosując właściwy dobór źródeł (K_U02)

- potrafi samodzielne i zespołowo przygotować analizy, diagnozy i raporty dotyczące funkcjonowania i zmian w organizacji, sektorze i całej gospodarce oraz komunikatywnie je prezentować, także w języku angielskim (K_U03)

- potrafi planować i organizować pracę własną i zespołową (K_U05)

- posiada zdolność do samokształcenia się i podnoszenia zdobytych kwalifikacji (K_U06)

W zakresie postaw:

- jest gotów do krytycznego i racjonalnego podejścia do sytuacji i zjawisk związanych z funkcjonowaniem i zmianami organizacji, sektora i całej gospodarki (K_K01)

- gotów jest do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy (K_K02)

- gotów jest do przestrzegania zawodowych standardów etycznych (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena pracy studenta/ki w ramach seminarium jest dwuetapowa: oceniany jest projekt pracy licencjackiej oraz gotowa praca licencjacka

Projekt pracy licencjackiej - oceniana jest zawartość merytoryczna projektu, w szczególności przedstawienie tematyki badania i jego celów, sformułowanie tez i określenie metod badania, struktura pracy i dobór literatury

Praca licencjacka - oceniana jest na podstawie recenzji pracy licencjackie, w której ocenie podlegają zarówno strona merytoryczna, jak i formalna pracy, poprawność sformułowania celów (tez) pracy, przegląd literatury przedmiotu i argumenty empiryczne (praktyczne), a także poprawność doboru literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium licencjackie, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kiryło
Prowadzący grup: Agnieszka Brzozowska, Alicja Fandrejewska, Maciej Gajewski, Magdalena Gąsowska, Barbara Godlewska-Bujok, Elwira Gross-Gołacka, Waldemar Grzywacz, Józef Haczyński, Zbigniew Hockuba, Izabella Łęcka, Michał Matuszak, Stanisław Piątek, Ewa Pietrusińska, Mariusz Szałański, Włodzimierz Szpringer, Grzegorz Tchorek, Krzysztof Walczak, Radosław Winiarski, Agnieszka Wiśniewska, Marek Zborowski, Marcin Żemigała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium licencjackie - Zaliczenie
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe
seminaria licencjackie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)