Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

W egipskim domu. Metody pracy nad zabytkami ruchomymi z kontekstów osadniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 2800-DKEGDOM
Kod Erasmus / ISCED: 08.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: W egipskim domu. Metody pracy nad zabytkami ruchomymi z kontekstów osadniczych
Jednostka: Wydział Archeologii
Grupy: Konwersatoria profilowane dla II i III roku studiów dziennych licencjackich
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

uzupełniające

Tryb prowadzenia:

mieszany: w sali i zdalnie

Skrócony opis:

Podczas zajęć zostaną omówione metody pracy nad zabytkami ruchomymi znajdowanymi w kontekstach osadniczych. Skupimy się na obiektach codziennego użytku pochodzącymi z wykopalisk w Egipcie i w Sudanie, i ich potencjale w rekonstrukcji starożytnych aktywności oraz rzemiosła. Szczególna uwaga poświęcona będzie odpowiednim aspektom rejestracji i dokumentacji obiektów, ale również metodom ich interpretacji (z wykorzystaniem źródeł pisanych, ikonograficznych i etnograficznych) i odpowiedniego powiązania ich z kontekstem archeologicznym.

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z metodami pracy nad zabytkami ruchomymi znajdowanymi w kontekstach osadniczych, począwszy od ich odkrycia, poprzez odpowiednią dokumentację, analizę i końcową interpretację. W trakcie zajęć omawiane będą przykłady pochodzące z wykopalisk w Egipcie i w Sudanie, ale ze względu na uniwersalny charakter metod, zajęcia będą odpowiednie również dla studentów innych specjalizacji.

Wśród omówionych zagadnień znajdą się:

- rodzaje codziennych aktywności i wytwórczości rzemieślniczej w starożytnym Egipcie;

- materiałoznawstwo i surowce;

- analiza śladów technologicznych, powstałych w wyniku zastosowania technik wytwórczych;

- kategorie źródeł umożliwiających identyfikację aktywności lub rzemiosła;

- rekonstrukcja starożytnych aktywności i rzemiosła na podstawie materiału archeologiczengo.

Najważniejszym celem zajęć jest przygotowanie studentów do samodzielnej pracy z materiałem archeologicznym znajdowanym w kontekstach osadniczych. W związku z tym zajęcia będą obejmowały też część praktyczną w trakcie której omówione zostaną: opis zabytków, interpretacja, odpowiednie powiązanie zabytków z kontekstem archeologicznym, w którym został znaleziony.

W części praktycznej zajęć studenci będą mieli za zadanie przygotować w formie prezentacji omówienie konkretnego zabytku lub grupy zabytków pochodzących z kontekstów osadniczych na podstawie dostarczonej im literatury.

Literatura:

Adams, J. L., 2002. Ground stone analysis: a Technolog-ical Approach, Salt Lake City: University of Utah Press.

Arnold, D. and J., Bourriau (eds), 1993. An Introduction to Ancient Egyptian Pottery, Sonderschrift 17, Mainz am Rhein: Philipp von Zabern.

Costin, C. L., 1991. Craft Specialization: Issues in Defin-ing, Documenting and Explaining the Organization of Production, Archaeological Method and Theory vol. 3, 1-56.

Hodgkinson, A. K., 2017. Technology and Urbanism in Late Bronze Age Egypt, Oxford Studies in Egyptian Ar-chaeology 1, Oxford: Oxford University Press.

Hodgkinson, A. K. and L. C., Tvetmarken (eds), 2020. Approaches to the Analysis of Production Activity at Ar-chaeological Sites, Oxford: Archaeopress.

Kramer, C. and N., David, 2001. Ethnoarchaeology in Action, Cambridge: Cambridge University Press.

Kemp, B. J. 2006. Ancient Egypt: anatomy of a civiliza-tion, 2nd revised ed. London: Routledge.

Kemp, B. J. and G., Vogelsang-Eastwood 2001. The an-cient textile industry at Amarna, Egypt Exploration Socie-ty, Excavation Memoir 68, London: Egypt Exploration So-ciety.

Lucas, A. 1962. Ancient Egyptian materials and indus-tries, 4th ed. Edited by J. R. Harris. London: Edward Ar-nold.

Nicholson, P. T. and I., Shaw (eds) 2000. Ancient Egyp-tian materials and technology. Cambridge: Cambridge University Press.

M. Müller (ed.), 2015. Household Studies in Complex So-cieties. (Micro) Archaeological and Textual Approaches, The University of Chicago Oriental Institute Seminars 10, Chicago: The University of Chicago Press, 29-60.

Shaw, I., 2004. Identity and occupation: How did Individ-uals define themselves and their work in the Egyptian New Kingdom?, w: Bourriau, J.D., and J., Phillips (eds), Invention and Innovation – The Social Context of Tech-nological Change, vol. 2, Oxford: Oxbow Books, 12-24.

Shaw, I., 2012. Ancient Egyptian Technology and Inno-vation: Transformations in Pharaonic Material Culture, London: Bristol Classic Press.

Tassie, G.J. and L.S., Owens, 2010. Standards of Ar-chaeological Excavation: A Field Guide, London: Golden House Publications.

Wendrich, W., 1991. Who is afraid of basketry? A guide to recording basketry and cordage for archaeologists and ethnographers, Leiden: Centre for Non-Western Studies of Leiden University Publications.

Efekty uczenia się:

Wiedza: student zna i rozumie

K_W02 zna podstawowe pojęcia i terminologię stosowane w archeologii osadniczej

K_W09 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury, właściwe dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie archeologii osadniczej

K_W11 zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych dotyczących archeologii osadniczej

Umiejętności: student potrafi:

K_U03 samodzielnie interpretować źródła archeologiczne pochodzące z kontekstów osadniczych, dobierając właściwe metody analityczne, oraz zaprezentować uzyskane wyniki pracy

K_U09 posługiwać się podstawowymi pojęciami badawczymi i ujęciami teoretycznymi właściwymi dla archeologii osadniczej

K_U10 rozpoznawać różne rodzaje wytworów kultury materialnej łącznie z kontekstem oraz właściwie je dokumentować i przeprowadzać ich krytyczną analizę i interpretację

K_U12 rozpoznawać, analizować, wykorzystywać i klasyfikować źródła archeologiczne pochodzące z kontekstów osadniczych

K_U13 wykrywać proste zależności między artefaktami a dawnymi aktywnościami i i wytwórczością rzemieślniczą

K_U14 zastosować odpowiednie metody i techniki archeologiczne do pracy z zabytkami ruchomymi pochodzącymi z kontekstów osadniczych

K_U17 przygotowywać wystąpienia ustne dotyczące zagadnień szczegółowych z zakresu opracowania zabytków ruchomych pochodzących z kontekstów osadniczych

Kompetencje społeczne: student jest gotów do:

K_K03 docenić niepowtarzalne wartości źródeł archeologicznych i ich roli w odtwarzaniu starożytnych aktywności i rzemiosła

K_K04 krytycznej oceny interpretacji źródeł archeologicznych i historycznych ze świadomością wieloaspektowości interpretacji

Metody i kryteria oceniania:

Oceny będą wystawiane na podstawie aktywności na zajęciach oraz na podstawie jednej prezentacji wybrane-go zagadnienia z metod analizy zabytku lub grupy zabyt-ków ze starożytnego Egiptu. Dopuszczalna jedna nie-usprawiedliwiona nieobecność.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Ryś-Jarmużek
Prowadzący grup: Agnieszka Ryś-Jarmużek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)