Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

W laboratorium stylów, dyskursów i form. Eksperymenty w literaturze polskiej i obcej XX i XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3001-C062LK1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0232) Literatura i językoznawstwo
Nazwa przedmiotu: W laboratorium stylów, dyskursów i form. Eksperymenty w literaturze polskiej i obcej XX i XXI wieku
Jednostka: Instytut Literatury Polskiej
Grupy: Seminaria magisterskie dla II roku st. II stopnia filologii polskiej - stacjonarne 2020/2021
Wszystkie przedmioty polonistyczne - oferta ILP (3001...) , IJP (3003...) i IPS (3007...)
Punkty ECTS i inne: 25.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Założenia (opisowo):

Seminarium skierowane jest do studentów IV roku, którzy osiągnęli już pewien stopień specjalizacji naukowej i są w stanie przyswoić sobie treści podawane w tej formie. Oznacza to umiejętność słuchania, kojarzenia faktów, wyławiania węzłowych problemów itp. Nie bez znaczenia jest także przynajmniej wstępne rozeznanie w historii literatury europejskiej i światowej oraz dobra znajomość literatury polskiej, która na zajęciach pojawi się jako jeden z przedmiotów porównania.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie wprowadzi słuchaczy w zagadnienie eksperymentalnego zastosowana stylów, dyskursów i form artystycznych w literaturze polskiej i obcej XX wieku ujętych w kontekście porównawczym. Podczas zajęć skonfrontowane poznawczo zostaną kategorie konwencji i eksperymentu, co stanie się punktem wyjścia zarówno do omówienia związanych z tematem problemów teoretycznych i metodologicznych oraz naszkicowania rysu historycznego rozwoju literatur eksperymentalnych i ich kolejnych mediów, za pośrednictwem, których trafiają one do odbiorców, jak i do analitycznego zmierzenia się ze zróżnicowanymi utworami o charakterze eksperymentalnym.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie wprowadzi słuchaczy w zagadnienie eksperymentalnego zastosowana stylów, dyskursów i form artystycznych w literaturze polskiej i obcej XX wieku ujętych w kontekście porównawczym. Podczas zajęć skonfrontowane poznawczo zostaną kategorie konwencji i eksperymentu, co stanie się punktem wyjścia zarówno do omówienia związanych z tematem problemów teoretycznych i metodologicznych oraz naszkicowania rysu historycznego rozwoju literatur eksperymentalnych i ich kolejnych mediów, za pośrednictwem, których trafiają one do odbiorców, jak i do analitycznego zmierzenia się ze zróżnicowanymi utworami o charakterze eksperymentalnym.

W układzie zagadnień zaplanowanych do omówienia podczas seminarium magisterskiego znalazły się trzy bloki problemowe: 1) W laboratorium stylów, 2) W laboratorium dyskursów, 3) W laboratorium form. W drugim z nich szczególny nacisk położony został na relacje między dyskursem literackim a dyskursem filozoficznym, jednak sposób teoretycznej prezentacji zagadnienia pozwoli słuchaczom na zaimplementowanie stosowanych procedur analitycznych do badania związków literatury także z innymi dyskursami. W trzecim bloku problemowym zatytułowanym W laboratorium form zostały wyodrębnione takie kategorie jak eksperymentalna konstrukcja postaci literackiej, eksperymentalne wykorzystywanie w literaturze konwencji gatunkowych czy też eksperymentalne współistnienie formy literackiej i interartystycznej.

W analizie poszczególnych utworów uwzględnione będą zarówno kontekst historyczny, porównawczy jak i kwestie poetologiczne współdecydujące o idiomatyczności poszczególnych tekstów. Seminarium magisterskie umożliwi słuchaczom samodzielne przygotowanie się do egzaminu dyplomowego obejmującego swoim zakresem wiedzę nabytą przez studentów podczas dwuletniego cyklu spotkań oraz zagadnienia związane z dysertacją magisterską. Teksty omawiane na zajęciach staną się podstawą i punktem wyjścia dla uczestników seminarium do realizacji autorskiego projektu (indywidualnego lub zespołowego) w postaci na przykład:

‒sprawozdania z obszernej kwerendy bibliotecznej na dany temat;

‒ sprawozdania z obszernej kwerendy muzealnej lub archiwalnej na dany temat;

‒ przygotowania projektu edycji dzieła literackiego z epoki;

‒ opracowania bazy danych obejmującej dany obszar problemowy;opracowania materiałów popularno-naukowych przeznaczonych do publikacji w internecie;

‒ napisania sprawozdania z konferencji naukowej;

‒ przygotowania recenzji monografii naukowej;

‒ *wygłoszenia referatu na konferencji naukowej;

‒ *organizacji lub współorganizacji konferencji naukowej;

‒ *organizacji wydarzenia popularno-naukowego (np. panel dyskusyjny lub cykl paneli);

‒ *publikacji lub przyjęcia do druku artykułu w czasopiśmie naukowym;

‒ *przygotowania wniosku o grant badawczy.

W toku prac na seminarium magisterskim nad kolejnymi tematami rozwijane będą umiejętności studentów związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Literatura:

W laboratorium stylów, dyskursów i form. Eksperymenty w literaturze polskiej i obcej XX i XXI wieku

I. Konwencja i eksperyment - wprowadzenie

II. Literatury eksperymentalne oraz ich konteksty, style, dyskursy, formy i media – rys historyczny

III. W laboratorium stylów - wprowadzenie

IV. W laboratorium stylów na przykładzie Opowiadań t. 1-3 Sławomira Mrożka

V. W laboratorium stylów na przykładzie utworów prozatorskich Samuela Becketta (m.in. Pierwsza miłość, Moloy oraz tekstów z tomu Pisma prozą)

VI. W laboratorium stylów na przykładzie Ćwiczeń stylistycznych Raymonda Queneau

VII. W laboratorium stylów na przykładzie Wieloryba. Wypisów źródłowych [Jerzego Limona

VIII. W laboratorium stylów na przykładzie tekstów sylwicznych (m.in. Blag (języczenie), Pomysł zapisu informacji (nielogiczny), Fluktuacja kwantowa) Leszka Szarugi

VI. W laboratorium dyskursów: dyskurs literacki versus dyskurs filozoficzny - wprowadzenie

VII. W laboratorium dyskursów: dyskurs literacki versus dyskurs filozoficzny na przykładzie Portretu Kanta Bolesława Micińskiego

VIII. W laboratorium dyskursów: dyskurs literacki versus dyskurs filozoficzny n na przykładzie Kardynała Pölätüo Wyspy Hobsona Stefana Themersona

IX. W laboratorium dyskursów: dyskurs literacki versus dyskurs filozoficzny na przykładzie wybranych tekstów Leszka Kołakowskiego (m.in. z tomów Wejście i wyjście, Pochwała niekonsekwencji oraz Moje słuszne poglądy na wszystko)

X. W laboratorium dyskursów: dyskurs literacki versus dyskurs filozoficzny na postawie wybranych wierszy Wisławy Szymborskiej

XI. W laboratorium dyskursów: dyskurs literacki versus dyskurs filozoficzny – na przykładzie Rękopisu znalezionego na ścianie Krzysztofa Mrowcewicza

XII. W laboratorium form – wprowadzenie

XIII. W laboratorium form literackich: eksperymenty z konstrukcją postaci literackiej – wprowadzenie

XIV. W laboratorium form: eksperymenty z konstrukcją postaci literackiej na przykładzie Wściekłości i wrzasku Williama Faulknera

XV. W laboratorium form: eksperymenty z konstrukcją postaci literackiej na przykładzie Sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydra Brunona Schulza

XVI. W laboratorium form: eksperymenty z konstrukcją postaci literackiej na podstawie Przemiany i Sprawozdania dla Akademii Franza Kafki

XVII. W laboratorium form: eksperymenty z konstrukcją postaci literackiej na przykładzie Aksolotla Julio Cortazara

XVIII. W laboratorium form: eksperymenty z konstrukcją postaci literackiej utworów dramatycznych (m.in. Czekając na Godota, Ostatnia taśma Krappa, Nie ja, Kołysanka) Samuela Becketta

XIX. W laboratorium form literackich i interartystycznych – wprowadzenie

XX. W laboratorium form literackich i interartystycznych na przykładzie Logikomiksu Apostolosa Doxiadisa, Christosa H. Papadimitriou, Alecosa Papadatosa

XXI. W laboratorium form literackich i interartystycznych – na przykładzie tomu Sposób użycia Jiříego Kolářa

XXII. W laboratorium form literackich i interartystycznych na przykładzie Three of Codes Jonathana Foera

XXIII. W laboratorium form literackich i interartystycznych na przykładzie Martwego sezonu Jakuba Wojnarowskiego

XXIV. W laboratorium form literackich i interartystycznych na przykładzie Stu tysięcy miliardów wierszy Raymonda Queneau

XXV. W laboratorium form gatunkowych – wprowadzenie

XXVI. W laboratorium form gatunkowych na przykładzie Wykładu profesora Mmaa Stefana Themersona

XXVII. W laboratorium form gatunkowych na przykładzie tekstów parodystycznych z tomu Bakakaj Witolda Gombrowicza

XXVIII. W laboratorium form gatunkowych na przykładzie wybranych małych form literackich m.in. Sławomira Mrożka, Wojciecha Kuczoka, Krzysztofa Vargi, Mariusza Szczygła, Nataszy Goerke

XXIX. W laboratorium form gatunkowych na przykładzie Fabulanta Anny Burzyńskiej

XXX. Podsumowanie

Szczegółowy spis pozycji bibliograficznych zostanie podany studentom na pierwszych zajęciach. W zależności od merytorycznych potrzeb słuchaczy związanych z przygotowywaną dysertacją magisterską oraz realizowanym na zaliczenie seminarium projektem możliwe będzie poszerzenie listy lektur o ksiażki ułatwiające realizację tych zadań w sensie teoretycznym i metodologicznym.

Efekty uczenia się:

Efekty uczenia się

W ZAKRESIE WiEDZY:

Absolwent zna i rozumie:

— fakty z zakresu literaturoznawstwa związane z literaturą eksperymentalną, jej stylami, dyskursami i formami w stopniu pozwalającym mu napisać pracę dyplomową

— metodologie literaturoznawcze, których przyswojenie jest niezbędne do napisania dysertacji magisterskiej i realizacji projektu zaliczeniowego

W ZAKRESIE UMIEJĘTNOŚCI

Absolwent potrafi:

— napisać dłuższą spójną pracę naukową:

— sformułować precyzyjnie problem badawczy oraz związaną z nim tezę wyjściową, a następnie zweryfikować ją i jeśli weryfikacja przebiegnie pomyślnie uargumentować, poprzedzając badaniami empirycznymi;

— wykorzystać w dysertacji magisterskiej świadomie wybraną metodę badawczą;

— skonstruować dysertację magisterką poprawną i konsekwentną pod względem metodologicznym;

— przygotować rozprawę i właściwie i samodzielnie osadzić ją zrekonstruowanym i krytycznie rozpoznanym stanie badań;

— napisać dysertację naukową popartą zgromadzonym materiałem dowodowym, prowadzącą do dobrze uargumentowanej i przekonującej konkluzji;

— skonstruować w stylu naukowym rozprawę magisterską nie tylko poprawną pod względem językowym opatrzoną przypisami i bibliografią, lecz także ukazującą celowość i atrakcyjność poruszanej problematyki;

— ustnie (w stylu naukowym) interesująco zaprezentować z wykorzystaniem handoutów i pokazów multimedialnych swoje badania na każdym ich etapie, precyzyjnie definiując założenia i cele badawcze, dokonując właściwej selekcji problemów, przykładów i argumentów;

W ZAKRESIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

Absolwent jest gotów do:

— pracy w grupie, wspierania procesu twórczego innych osób

— wzięcia odpowiedzialności za trafność przekazywanej wiedzy

— kierowania się uczciwością naukową

— doceniania różnorodności i wielości opinii i kultur.

Metody i kryteria oceniania:

- ocena ciągła: aktywność, kontrola obecności (2 dopuszczalne nieobecności w semestrze)

- ocena postępów w przygotowaniu pracy magisterskiej

- ocena projektu przygotowanego na zaliczenie seminarium np.:

‒sprawozdania z obszernej kwerendy bibliotecznej na dany temat;

‒ sprawozdania z obszernej kwerendy muzealnej lub archiwalnej na dany temat;

‒ przygotowania projektu edycji dzieła literackiego z epoki;

‒ opracowania bazy danych obejmującej dany obszar problemowy;opracowania materiałów popularno-naukowych przeznaczonych do publikacji w internecie;

‒ napisania sprawozdania z konferencji naukowej;

‒ przygotowania recenzji monografii naukowej;

‒ *wygłoszenia referatu na konferencji naukowej;

‒ *organizacji lub współorganizacji konferencji naukowej;

‒ *organizacji wydarzenia popularno-naukowego (np. panel dyskusyjny lub cykl paneli);

‒ *publikacji lub przyjęcia do druku artykułu w czasopiśmie naukowym;

‒ *przygotowania wniosku o grant badawczy.

Praktyki zawodowe:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-06-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium magisterskie, 60 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Leszczyński, Weronika Lipszyc, Żaneta Nalewajk-Turecka, Anna Tenczyńska
Prowadzący grup: Żaneta Nalewajk-Turecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Skrócony opis:

Seminarium magisterskie jest kontynuacją zagadnienia eksperymentalnego zastosowana stylów, dyskursów i form artystycznych w literaturze polskiej i obcej XX wieku ujętych w kontekście porównawczym. Podczas zajęć skonfrontowane poznawczo zostaną kategorie konwencji i eksperymentu, co stanie się punktem wyjścia zarówno do omówienia związanych z tematem problemów teoretycznych i metodologicznych oraz naszkicowania rysu historycznego rozwoju literatur eksperymentalnych i ich kolejnych mediów, za pośrednictwem, których trafiają one do odbiorców, jak i do analitycznego zmierzenia się ze zróżnicowanymi utworami o charakterze eksperymentalnym.

Pełny opis:

Seminarium magisterskie jest kontynuacją zagadnienia eksperymentalnego zastosowana stylów, dyskursów i form artystycznych w literaturze polskiej i obcej XX wieku ujętych w kontekście porównawczym. Podczas zajęć skonfrontowane poznawczo zostaną kategorie konwencji i eksperymentu, co stanie się punktem wyjścia zarówno do omówienia związanych z tematem problemów teoretycznych i metodologicznych oraz naszkicowania rysu historycznego rozwoju literatur eksperymentalnych i ich kolejnych mediów, za pośrednictwem, których trafiają one do odbiorców, jak i do analitycznego zmierzenia się ze zróżnicowanymi utworami o charakterze eksperymentalnym.

W układzie zagadnień zaplanowanych do omówienia podczas seminarium magisterskiego znalazły się trzy bloki problemowe: 1) W laboratorium stylów, 2) W laboratorium dyskursów, 3) W laboratorium form. W drugim z nich szczególny nacisk położony został na relacje między dyskursem literackim a dyskursem filozoficznym, jednak sposób teoretycznej prezentacji zagadnienia pozwoli słuchaczom na zaimplementowanie stosowanych procedur analitycznych do badania związków literatury także z innymi dyskursami. W trzecim bloku problemowym zatytułowanym W laboratorium form zostały wyodrębnione takie kategorie jak eksperymentalna konstrukcja postaci literackiej, eksperymentalne wykorzystywanie w literaturze konwencji gatunkowych czy też eksperymentalne współistnienie formy literackiej i interartystycznej.

W analizie poszczególnych utworów uwzględnione będą zarówno kontekst historyczny, porównawczy jak i kwestie poetologiczne współdecydujące o idiomatyczności poszczególnych tekstów. Seminarium magisterskie umożliwi słuchaczom samodzielne przygotowanie się do egzaminu dyplomowego obejmującego swoim zakresem wiedzę nabytą przez studentów podczas dwuletniego cyklu spotkań oraz zagadnienia związane z dysertacją magisterską.

Teksty do analizy zostały dobrane w powiązaniu z naukowymi zainteresowaniami słuchaczy seminarium.

W toku prac na seminarium magisterskim nad kolejnymi tematami rozwijane będą umiejętności studentów związane z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

Literatura:

Allemann B., ironii jako o kategorii literackiej. Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej 77/1, 227-242.

Balbus S., "Między stylami", Kraków 1993.

Bednarek M., Ile pomieści mała forma? (O miniaturach wielkich form narracyjnych w powojennej prozie polskiej)

Bereza A.: Parodia wobec struktury groteski. [w:] Styl i kompozycja. Red. J. Trzynadlowski, 1965;

Bolecki W., Groteska, w: Słownik literatury polskiej XX wieku, Wrocław 1992;

Bolecki W., Od potworów do znaków pustych: dziejów groteski: Młoda Polska i dwudziestolecie międzywojenne, "Pamiętnik Literacki : czasopismo kwartalne poświęcone historii i krytyce literatury polskiej" 1989, nr 1/80, 73-121.

Gajda S., Gatunkowe wzorce wypowiedzi, [w:] Polska genologia lingwistyczna, pod red. Danuty Ostaszewskiej i Romualda Cudaka, Warszawa 2008, s. 130-142.

Higgins V.D., Intermedia i inne eseje, pod red. P. Rypsona, tłum. M. i T. Zielińscy, Warszawa 1985.

Kasperski E., Czarny humor, komizm, parodia, „Tekstualia” 2014, nr 4 (39).

Kasperski E., Przyszłość i zasady genologii, [w:] Metody i metodologia (metodologia ogólna, nauki humanistyczne, wiedza o literaturze, pod. red. Ż. Nalewajk, Warszawa 2017, s. 229-244.

Kasperski E., RIDICULUS SUM... Z problemów teorii parodii, w: Dialog. Komparatystyka. Literatura. Warszawa 2002 s. 215–229.

Kostecka W., Baśniowe herstory. Postmodernistyczne strategie reinterpretacyjne Angeli Carter, Tanith Lee i Emmy Donoghue, "Creatio fantastica" https://creatiofantastica.files.wordpress.com/2019/06/weronika-kostecka-bac59bniowe-herstory-1.pdf

Lasoń-Kochańska Grażyna, Córki Penelopy. Kobiety wobec baśni i mitu, „Słupskie Prace Filologiczne. Seria Filologia Polska” 2004, nr 3.

Nalewajk Ż., Czas pośpiechu, czas nadmiaru, czas zmiany. Przemiany formalno-gatunkowe w prozie polskiej po 1989 roku a media w: Sekundy (i) epoki. Czas w literaturze polskiej po 1989 roku, str. 55-71, Dom wydawniczy Elipsa, r. 2013

Nowela. Opowiadanie. Gawęda. Interpretacje małych form narracyjnych. Red. Kazimierz Bartoszyński, Maria Jasińska-Wojtkowska, Stefan Sawicki. Warszawa: PWN, 1974. 240—252.

Pawłowska-Jądrzyk B., Bohater groteskowy i formosynkrazja, [w:] Postać literacka. Teoria i historia, red. E. Kasperski, współred. B. Pawłowska-Jądrzyk, Warszawa 1998.

Pawłowska-Jądrzyk B., Makabreska wobec ciężaru istnienia, [w:] eadem, Sens i chaos w grotesce literackiej, Kraków 2000.

Péju P., Dziewczynka w baśniowym lesie, Warszawa 2008.

Podmiot w literaturze polskiej po 1989 roku. Antropologiczne aspekty konstrukcji, red. Żaneta Nalewajk, 101-222, Dom Wydawniczy Elipsa, r. 2011.

Słownik rodzajów i gatunków literackich pod red. G. Gazdy, Kraków 2006.

Słownik terminów literackich, pod red. J. Sławińskiego, M. Glowińskiego, Wrocław 2000.

Trzynadlowski J., Małe formy literackie, Wrocław 1977.

Uwagi:

-

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.