Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Laboratorium. Radiowo: społeczność lokalna w obliczu kryzysu ekologicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3102-LL142 Kod Erasmus / ISCED: 14.7 / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo
Nazwa przedmiotu: Laboratorium. Radiowo: społeczność lokalna w obliczu kryzysu ekologicznego
Jednostka: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej
Grupy: Laboratoria etnograficzne
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Dwuletnie laboratorium etnograficzne, podczas którego uczestnicy zdobędą teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu przygotowania, przeprowadzenia i analizy badań etnograficznych. Laboratorium ma charakter interdyscyplinarny: łączy ze sobą elementy antropologii środowiska, antropologii medycznej, antropologii katastrof i antropologii miasta. Jednym z celów zajęć jest wypracowanie podstaw etnograficznego warsztatu badawczego wśród uczestników zajęć.

Jest to dwuletni cykl zajęć łączących zajęcia o charakterze konwersatoryjnym z wyjazdami terenowymi. W ramach laboratorium student ma szanse uczestniczenia w projekcie badawczym na wszystkich etapach jego realizacji, pod opieką prowadzącego daną grupę laboratoryjną.

Pełny opis:

Proponowany cykl laboratorium etnograficznego to przede wszystkim interdyscyplinarna koncepcja badań nad jednym z ważniejszych problemów, z jakim borykają się mieszkańcy północno-zachodniej Warszawy. Źródłem tego problemu jest pobliskie wysypisko śmieci i kompostownia, które w znaczący sposób obniżają jakość życia w tym regionie. Społeczność lokalna nie pozostaje jednak bierna – zawiązana inicjatywa Stowarzyszenie Czyste Radiowo od miesięcy zabiega o poprawę jakości życia mieszkańców. Mieszkańcy Radiowa i okolic wydają się być zdeterminowani w walce o czyste powietrze i poprawę komfortu życia. Uważają, że pobliskie wysypisko i kompostownia są źródłem nie tylko problemów ekologicznych, ale także medycznych – smród i odpady mają pogarszać stan zdrowia dzieci i osób starszych lub cierpiących z powodu innych schorzeń.

Celem laboratorium jest więc zbadanie postaw, poglądów, praktyk i narracji społeczności lokalnej i organizacji reprezentujących jej interesy. Laboratorium ma charakter interdyscyplinarny: łączy ze sobą elementy antropologii środowiska, antropologii medycznej, antropologii katastrof i antropologii miasta. Słuchacze zapoznają się najnowszą literaturą i wynikami podobnych badań, a także w znaczący sposób poszerzą wiedzę z zakresu szeroko rozumianej antropologii. Jednym z celów zajęć jest także wypracowanie podstaw etnograficznego warsztatu badawczego wśród uczestników zajęć.

Literatura:

Brown, Phil i Stephen Zavestoski

2004 Social movements in health: an introduction, “Sociology of Health and Illness”, nr 6, s. 679-694.

Hadolt, Bernhard

1998 Locating difference: a medical anthropology “at home”?, “Anthropology & Medicine”, nr 5(3), s. 311-323.

Hoffman Susanna i Anthony Oliver-Smith

2001 Catastrophe & culture. The anthropology of dis aster, Santa Fe: School of Amercian Research Press.

Lock, Margaret i Vin-Kim Nguyen

2010 An anthropology of biomedicine, Oxford: Wiley-Blackwell.

Low, Setha

1994 Embodied metaphors: nerves as lived experience, [w:] Embodiment and experience. The existential ground of culture and health, Tomas Csordas (red.), Cambridge: Cambridge University Press, s. 139-162.

Oliver-Smith, Anthony i Susanna M. Hoffman (red.)

2008 The angry Earth. Disaster in anthropological perspective, London, New York: Routledge.

Penkala-Gawęcka, Danuta

2010 Nie czas chorować? Zdrowie, choroba i leczenie w perspektywie antropologii medycznej, Poznań: Biblioteka Telgte.

Penkala-Gawęcka, Danuta, Izabella Main i Anna Witeska-Młynarczyk (red.)

2012 W zdrowiu i chorobie… Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań: Biblioteka Telgte Wydawnictwo.

Torrence, Robin i John Grattan (red.)

2010 Natural disasters and cultural change, London, New York: Routledge.

Efekty uczenia się:

Podczas laboratorium słuchacze zdobędą szeroką wiedzę z zakresu metodyki badan terenowych, antropologii środowiska i miasta, a także antropologii medycznej i pokrewnych dyscyplin. Studenci poszerzą swój warsztat badawczy – sami zaprojektują i przeprowadzą badania terenowe, a zebrany materiał przedstawią w postaci raportu-pracy laboratoryjnej, stanowiącej zrąb pracy licencjackiej.

Student/-ka dzięki uczestnictwu w dwuletnim cyklu badań etnograficznych:

- poznaje literaturę związaną z badaną tematyką, z terenem badań; z etnograficznymi metodami badania; stosowanymi pojęciami i założeniami teoretycznymi;

- zdobywa umiejętności akademickie: umie uporządkować materiały terenowe i je interpretować z użyciem pojęć analitycznych;

- umie skonstruować pracę w konwencji akademickiej tj: umie zrelacjonować literaturę przedmiotu oraz założenia i kategorie badawcze,

sformułować pytania badawcze i hipotezy, przedstawić wyniki badań w formie argumentacji na rzecz określonej tezy, podsumować je wnioskami komentującymi wyniki badań z perspektywy wcześniej przyjętych założeń i konfrontacji z literaturą przedmiotu;

- potrafi skutecznie namówić ludzi do rozmowy; przeprowadzić ją w taki sposób by dotyczyła tematu badań, w czasie rozmowy potrafi akceptować odmienny punkt widzenia i wykazywać zrozumienie dla odmienności światopoglądowej, językowej i obyczajowej;

- potrafi pracować w grupie;

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium: obowiązuje wiedza przekazana podczas zajęć, a także znajomość omawianej literatury. Obecność: dopuszczalne dwie nieobecności. Aktywność podczas zajęć, przygotowywanie zadanych przez prowadzącego prac (referaty, opracowania itp.).

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.