Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LNWPW-W13
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia sztuki nowoczesnej powszechnej
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Wykład prezentujący wybrane problemy sztuki europejskiej i amerykańskiej od XVIII do początku XX wieku.

Pełny opis:

Wykład prezentujący wybrane problemy sztuki europejskiej i amerykańskiej od XVIII do początku XX wieku. Monograficznie będą omawiane wybrane zjawiska o kluczowym znaczeniu dla przełomu romantycznego ("poetyka ruin", malarstwo portretowe w Anglii, osjanizm i "odkrycie" Szekspira oraz Miltona dla sztuk plastycznych, sztuka Goi, narodziny tzw. ogrodu angielskiego, architektura klasycystyczna, nowe typy pejzażu po 1800 r.), a ponadto historyzm w architekturze XIX wieku, różne postacie realizmu i naturalizmu w malarstwie XIX wieku (ze szczególnym uwzględnieniem impresjonizmu), symbolizm w sztukach plastycznych, problem wystaw światowych, architektura "inżynieryjna" i secesja, a wreszcie narodziny kierunków awangardowych i ich rozwój do około 1918 roku.

Literatura:

Przykładowe opracowania ogólne:

Barry Bergdoll, European Architecture 1750-1890, Oxford 2000

David Bianco, Lucia Mannini, Anna Mazzanti, Akademizm, romantyzm, realizm, tłum. H. Podgórska, Warszawa 2011

Biedermeier, kat. wyst. MNW, red. nauk. Agnieszka Rosales Rodriguez, Warszawa 2017

Silvestra Bietoletti, Klasycyzm i romantyzm 1770-1840, Tłum. T. Łozińska, Warszawa 2006

Jean-Louis Cohen, The Future of Architecture, London 2012

Modris Eksteins, Święto wiosny. Wielka wojna i narodziny nowego wieku, przeł. K. Rabińska, Warszawa 1996 (i 2014)

Kenneth Frampton, Modern architecture. A Critical History, London 2003 (i inne wydania)

Hans Hofstätter, Symbolizm, Warszawa 1987 (i inne wydania)

Wiesław Juszczak, Postimpresjoniści, Warszawa 2005 (i inne wydania)

Z. Kępiński, Impresjonizm, Warszawa 1973 (i inne wydania)

On Classic Ground: Picasso, Léger, de Chirico and the New Classicism, 1910-1930. Elizabeth Gowling, Jennifer Mundy. Tate Gallery Publ., 1990

Maria Poprzęcka, Akademizm, Warszawa 1977 (i inne wydania)

John Rewald, Historia impresjonizmu, przeł. J. Guze, Warszawa 1985

David Watkin, Historia architektury zachodniej, Warszawa 2001

Efekty uczenia się:

K_W02; K_W03; K_W04; K_W16

Student umie opisać sztukę omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne. Potrafi rozpoznać, określić czas powstania i autorstwo dzieł szczególnie ważnych. Ma podstawową wiedzę w zakresie najważniejszych artystycznych kierunków, ruchów, tendencji, środowisk od XVIII do początków XX w.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończy się wspólnym egzaminem pisemnym, z jedną

wspólną oceną. Pierwszą połowę egzaminu stanowi rozpoznanie i datowanie obiektów, drugą zaś - 1-2 eseje na zadane tematy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski, Iwona Luba
Prowadzący grup: Marek Czapelski, Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Uwagi:

Zgodnie z zarządzeniem Rektora Kierownik Jednostki Dydaktycznej może zdecydować o zorganizowaniu egzaminu/zaliczenia w trybie zdalnym

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 28 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Czapelski, Iwona Luba
Prowadzący grup: Marek Czapelski, Iwona Luba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-1 (2022-08-01)