Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-LWBHSZ
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Warsztat badawczy historyka sztuki – technologie informacyjne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Zajęcia poświęcone kształtowaniu umiejętności w zakresie warsztatu badawczego historyka sztuki. Poszczególne spotkania będą miały na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami pracy badawczej oraz narzędziami, które można w niej wykorzystać. Ze względu na charakter zajęć znaczna ich część zostanie poświęcona na ćwiczenia praktyczne.

Pełny opis:

Zajęcia ćwiczeniowe poświęcone kształtowaniu umiejętności w zakresie warsztatu badawczego historyka sztuki. Poszczególne spotkania będą miały na celu zaznajomienie uczestników z podstawowymi zasadami pracy badawczej oraz narzędziami, które można w niej wykorzystać. Zdobyte podczas kursu wiedza i umiejętności pozwolą studentom na rozpoczęcie pracy nad licencjatem i indywidualne prowadzenie badań.

Omawiane zagadnienia związane z pracą badawczą będą dotyczyły formułowania tematu, ustalania zakresu poszukiwań, stawiania pytań badawczych oraz prowadzenia kwerend w różnych instytucjach (biblioteki, archiwa, muzea). Wśród omawianych narzędzi znajdą się różnorodne bazy danych, katalogi, fototeki i repozytoria cyfrowe, a także programy do zarządzania bibliografią. W ramach ćwiczeń studenci będą wykonywać zadania indywidualne i grupowe, które pozwolą im na wykorzystanie umiejętności w praktyce.

Literatura:

A. D'Alleva, Jak studiować historię sztuki, tłum. E. Jedlińska, J. Jedliński, Kraków 2013.

U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

B. Gutowski, Digital Art History (DAH) 2016, [w:] Cyfryzacja w naukach o przeszłości i ochronie zabytków – analiza potencjału i zagrożeń na wybranych przykładach, red. R. Zapała, Warszawa 2016, s. 89–117.

J. Maćkiewicz, Jak pisać teksty naukowe?, Gdańsk 1995.

Efekty uczenia się:

Wiedza – absolwent zna i rozumie:

zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki (K_W02)

ma uporządkowaną wiedzę ogólną z zakresu historii sztuki, obejmującą dzieje, teorię i metodologię dyscypliny oraz podstawowe zagadnienia cyfrowej historii sztuki (K_W03)

ma podstawową wiedzę o głównych kierunkach rozwoju i najważniejszych naukowych osiągnięciach aktualnej historii sztuki (K_W05)

ma wiedzę o dawnych i współczesnych instytucjach kultury zwłaszcza w zakresie wykorzystywanych przez nie technik informacyjnych (K_W06)

Umiejętności – absolwent potrafi:

potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje, wykorzystując różne źródła i sposoby na potrzeby prowadzenia prac badawczych (K_U01)

posiada podstawowe umiejętności badawcze, obejmujące formułowanie i analizę problemów badawczych, dobór metod i narzędzi badawczych, opracowanie i prezentację wyników, pozwalające na rozwiązywanie problemów w zakresie historii sztuki (K_U02)

umie samodzielnie zdobywać wiedzę i zdobywać umiejętności badawcze kierując się wskazówkami opiekuna naukowego (K_U06)

potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych technik i kanałów informacyjnych ze specjalistami w zakresie historii sztuki (K_U08)

posiada umiejętność zróżnicowanego wykorzystywania technologii informacyjnej w nauce i pracy, potrafi rozwijać aktywność poznawczą i umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjnej (K_U09)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest aktywność podczas zajęć oraz wykonywanie zadań cząstkowych na platformie Kampus w tym bibliografii skłądającej się wyłącznie z publikacji naukowych dla jednego z tematów wskazanych przez prowadzącą kurs. Spis tematów zostanie przedstawiony na pierwszych zajęciach; możliwe będzie uzgodnienie tematu spoza listy zgodnego z zainteresowaniami badawczymi studenta.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 14 godzin, 40 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Herman
Prowadzący grup: Magdalena Herman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)