Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do historii sztuki-sztuki plastyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3105-WDHSCW
Kod Erasmus / ISCED: 03.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0222) Historia i archeologia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wstęp do historii sztuki-sztuki plastyczne
Jednostka: Instytut Historii Sztuki
Grupy: Obowiązkowe dla I roku studiów stacjonarnych
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 10.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości historii i terminologii technik sztuk plastycznych zdobytej na wykładach poprzez analizę tekstów źródłowych i literatury o materiałach i technikach artystycznych oraz spotkania ze specjalistami zajmującymi się konkretnymi technikami artystycznymi.

Pełny opis:

Celem zajęć jest pogłębienie znajomości historii i terminologii technik sztuk plastycznych zdobytej na wykładach poprzez analizę tekstów źródłowych i literatury o materiałach i technikach artystycznych oraz spotkania ze specjalistami zajmującymi się konkretnymi technikami artystycznymi. Analiza tekstów najważniejszych historycznych traktatów m.in. o malarstwie, rzeźbie i odlewnictwie oraz przegląd i analiza bogatego materiału wizualnego zarówno w formie wirtualnej, jak i w warszawskich zbiorach sztuki pozwolą na dogłębne zrozumienie znaczenia materiałów oraz charakteru i funkcjonowania poszczególnych technik plastycznych w przeszłości i współcześnie, tym samych wzbogacając zakres znajomości historyczno-artystycznych kontekstów niezbędnych dla zrozumienia ogólnego funkcjonowania dzieł sztuki

Literatura:

Ackley, Clifford S., Printmaking in the Age of Rembrandt, Boston: Museum of Fine Arts, 1981

Anguissola, Anna (red.), The Nature of Art: Pliny the Elder on Materials, Turnhout: Brepols, 2021

Bambach, Carmen, Drawing and Painting in the Italian Renaissance Workshop: Theory and Practice, 1300-1600, Cambridge: Cambridge University Press, 1999

Baxandall, Michael, The Limewood Sculptors of Renaissance Germany, New Haven: Yale University Press, 1985

Białostocki Jan, Myśliciele, kronikarze i artyści o sztuce: od starożytności do 1500 roku. Wybrał i opracował Jan Białostocki, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, 2001

Birkmaier, Ulrich, Technical Examinations of Titian's Venus and Adonis: A Note on Early Italian Oil Painting Technique, in Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice, Los Angeles: The J. Paul Getty Trust, 1995

Bloch, Amy, R. (red,), The Art of Sculpture in Fifteenth-Century Italy, Cambridge: Cambridge University Press, 2020

Borsook, Eve, The Mural Painters of Tuscany from Cimabue to Andrea del Sarto, London: Phaidon Press, 1960

Cellini, Benvenuto, Traktat o sztuce złotniczej i rzeźbie, Florencja: Oficyna Tyszkiewiczów, 1933

Cennini, Cennino, Rzecz o malarstwie, Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1955

Hecker, Sharon (red.), Finding Lost Wax: The Disappearance and Recovery of an Ancient Casting Technique and the Experiments of Medardo Rosso, Leiden, Boston: Brill, 2021

Lehmann, Ann-Sophie (red.), Meaning in Materials, 1400-1800, Leiden, Boston: Brill, 2013

Lipińska, Aleksandra (red.), Materiał rzeźby: między techniką a semantyką, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2009

Lobis, Victoria Sancho, Rubens, Rembrandt, and Drawing in the Golden Age, Chicago: The Art Institute of Chicago, 2019

Pastan, Elizabeth Carson (red.), Investigations in Medieval Stained Glass: Materials, Methods, and Expressions, Leiden, Boston: Brill, 2019

Poprzęcka, Maria, Ziemba Antoni (red.), Teoretycy, historiografowie i artyści o sztuce: 1600-1700, Gdańsk: Wydawnictwo Słowo/Obraz/Terytoria, 2009

Pliniusz, Historia naturalna, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2004

Rochacki, Jacek A., Traktat o sztuce złotniczej Benvenuta Celliniego, Warszawa: Beta Design, 2013

Townsend, Joyce, H., Painting Techniques and Materials of Turner and Other British Artists, 1775-1875, Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice, Los Angeles: The J. Paul Getty Trust, 1995

Efekty uczenia się:

Student zna podstawową terminologię historyczno-artystyczną dotyczącą dzieł sztuki, w szczególności w zakresie technik, materiałów, funkcji, datowania, warunków przechowywania (K_W02)

Student zna na terminologię z zakresu teorii i praktyki malarskiej, rysunkowej, graficznej, rzeźbiarskiej, złotniczej i ceramicznej (K_W10)

Student ma podstawową wiedzę o technikach i technologii malarstwa (w tym malarstwa ściennego, tablicowego, sztalugowego, książkowego oraz mozaiki), rysunku, grafiki, rzeźby, złotnictwa i ceramiki (K_W11).

Student potrafi rozpoznać różne rodzaje obiektów sztuki (pod względem techniki, tematu, typologii, chronologii, stylistyki, genezy, atrybucji) oraz przeprowadzić ich krytyczną analizę i interpretację z zastosowaniem typowych metod, w celu określenia ich znaczeń, oddziaływania społecznego i miejsca w procesie historyczno-kulturowym, umie opisać dzieła omawianego okresu identyfikując i wartościując zjawiska i problemy szczególnie istotne (K_U04).

Student uczestniczy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i form (poznaje zbiory muzealne, wystawy, instytucje kultury, uczestniczy w spotkaniach z artystami, kuratorami, kustoszami i konserwatorami) (K_K05).

Metody i kryteria oceniania:

referat, praca pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Smalcerz
Prowadzący grup: Joanna Smalcerz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)