Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne C2, język niemiecki, poz.2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3200-M2-2TSC2N
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Tłumaczenia specjalistyczne pisemne/ustne C2, język niemiecki, poz.2
Jednostka: Wydział Lingwistyki Stosowanej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: niemiecki
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Przedmiot obowiązkowy dla studentów II roku studiów (II stop.).

Znajomość języka u studentów jest na poziomie C1.

Znajomość struktur gramatycznych i łączliwości leksykalnej języka obcego i języka polskiego;

Zasady formułowania dłuższych wypowiedzi w językach docelowych, w tym także pism oficjalnych;

Zdolność korzystania z informacji dotyczących aspektów kulturowych, które charakteryzują kulturę źródłową i docelową;

Kompetencje techniczne: wykonywanie tłumaczeń przy pomocy zasobów technicznych.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia przeznaczone dla studentów II roku studiów II stopnia, dla których język niemiecki jest drugim językiem specjalności.

Rozwijanie i doskonalenie kompetencji translacyjnej w zakresie tłumaczenia pisemnego i ustnego.

Pełny opis:

Podstawowym celem zajęć jest przeniesienie znaczenia wyrażonego w języku wyjściowym na język docelowy, tak aby powstał tekst zgodny z zasadami systemu języka docelowego.

W ramach zajęć studenci zaznajamiani są z wybraną podstawową terminologią fachową oraz z różnymi rodzajami tekstów specjalistycznych. Studentom prezentowane są strategie translatorskie, które umożliwiłyby im efektywne dokonywanie tłumaczeń tekstów specjalistycznych.

Nakład pracy studenta:

Łączna wartość punktów ECTS = 4, w tym:

Godziny kontaktowe (w sali) = 60 h (2 ECTS)

Samodzielna praca studenta poza salą zajęciową:

Bieżące przygotowanie do zajęć – 35h

Przygotowanie do egzaminu końcowego – 15h

35h + 15h = 50h (2 ECTS)

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz innych zalecanych przez UW.

Literatura:

Banaszek, B., (2015), Słownik prawa i gospodarki. Rechts-und Wirtschaftswörterbuch, Tom 1., Wydawnictwo C. H. Beck;

Banaszek. B., (2015), Słownik prawa i gospodarki. Rechts-und Wirtschaftswörterbuch, Tom 2., Wydawnictwo C.H. Beck;

Chlebowska, A., (2013), Polnisches Zivilverfahrensrecht. Polskie postepowanie cywilne., Wydawnictwo C. H. Beck;

Iluk, J., Kubacki, A., (2006) Wybór polskich i niemieckich dokumentów do ćwiczeń translacyjnych, Promocja XXI Sp. Z o. o.;

Jakowczyk, M., (2008), Polnisches Strafprozessrecht, Wydawnictwo C. H. Beck;

Kubacki, A., (2011), Neue Auswahl deutschsprachiger Dokumente, Wydawnictwo Translegis;

Łubowski, D., (2017), Kodeks cywilny. Zivilgesetzbuch, Wydawnictwo C. H. Beck;

Marschner, H., (2016), Egzamin na tłumacza przysięgłego: Wzory umów. Zobowiązania. Język niemiecki., Wydawnictwo C. H. Beck;

Napierała, K., (2013), Lexikon des polnischen Rechts, Wydawnictwo C.H. Beck;

Tuora-Schwierskott, E., (2013), Niemiecki język prawniczy w 40 lekcjach. Deutsche juristische Fachsprache in 40 Lektionen., Wydawnictwo C.H. Beck;

Tuora-Schwierskott, E., (2016), Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Familien- und Vormundschaftsgesetzbuch, Wydawnictwo C. H. Beck;

Wyrzykowski, M., (2018), Der Verfassungsstaat, Wydawnictwo C. H. Beck;

Inne źródła:

Kodeks cywilny, (2018), Wydawnictwo C. H. Beck;

Teksty egzaminacyjne dla kandydatów na tłumacza przysięgłego, (2011), opracowanie zbiorowe, Wydawnictwo Translegis;

Ustawy podatkowe. Steuergesetze, (2017), Wydawnictwo C. H. Beck;

Literatura podstawowa:

Burda, U., Dickel, A., Olpinska M., (2007), Wirtschaftsdeutsch, C.H. Beck, Warszawa;

Burda, U., Dickel, A., Olpinska M., (2008), Band 1, Staatsordnung und politisches System, C.H. Beck, Warszawa;

Burda, U., Dickel, A., Olpinska M., (2008), Band 2, Wirtschaftsordnung, Warszawa;

Grucza, F. (red.), (1986), Problemy translatoryki i dydaktyki translatorycznej, Warszawa;

Hohlstein, M., Pflugmann, B., Sperber, H., Sprink, J., (2003), Lexikon der Volkswirtschaft, München;

Kalina-Prasznic, U., (2004), Encyklopedia prawa, Warszawa;

Kielar, B. Z., Grucza, S. (red.), (2003), Lingwistyczna identyfikacja tekstów specjalistycznych, KJS, Warszawa;

Kielar B. Z., (2003), Zarys translatoryki, Warszawa;

Kienzler, I. (2006) Pisma i umowy w firmie. Wzory pism, umów i dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim, Warszawa;

Kozłowska Z., (2007), O przekładzie tekstu naukowego (na materiale tekstów językoznawczych), Warszawa;

Lewandowski J., Kornacka, M. (red.), (2005), Teksty specjalistyczne w kontekstach zawodowych i tłumaczeniach, KJS, Warszawa;

Lukszyn J. (red.), (1996), Gramatyki translacyjne, Warszawa;

Rechtswörterbuch, Creifelds, C., (2007), C.H. Beck, München;

Zweisprachige Textausgabe, Polnische Wirtschaftsgesetze / Polskie ustawy gospodarcze (2001), Warszawa;

Słowniki terminologiczne:

Creifelds, C., (1999), Creifelds Rechtswörterbuch, 15. Auflage, C. H. Beck, München;

Droemann, M., Welfens, M., (2004), Słownik ochrony środowiska, niemiecko-polski; polsko-niemiecki, Wyd. 1, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa;

Fachwörterlexikon für die Steuerberatung, Deutsch-Polnisch (2006), 3. erweiterte Auflage, DATEV eG, Nürnberg;

Leksykon terminologii fachowej doradztwa podatkowego, polsko-niemiecki, (2006), 3. poszerzone wydanie, DATEV eG, Nürnberg;

Kilian, A., (2002), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, Tom I – polsko-niemiecki, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa;

Kilian, A., (2002), Słownik języka prawniczego i ekonomicznego, Tom II – niemiecko-polski, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa;

Skibicki, W., (1995), Słownik terminologii prawniczej i ekonomicznej niemiecko-polski, Wyd. III, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa;

Sokołowska, M., Bender, A., Żak, K. (1992), Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki, Wyd. VI, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa;

Sokołowska, M., Bender, A., Żak, K. (1990), Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, Wyd. X, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Efekty uczenia się:

WIEDZA:

- ma uporządkowaną wiedzę z zakresu lingwistyki stosowanej (w tym translatoryki (K2_W02);

- ma podstawową wiedzę o naturze języka oraz jego złożoności (K2_W01)

- zna techniki przekładowe i posiada kompetencję translatorską z poszczególnych dziedzin tematycznych (w tym także specjalistycznych (S2.1-W02)

UMIEJĘTNOŚCI

- ma umiejętność przygotowania różnych typów opracowań pisemnych w języku polskim i niemieckim (K_U09);

- posługuje się językiem niemieckim na poziomie b+ europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (K_U11)

- sprawnie tłumaczy na język docelowy teksty ogólne i specjalistyczne stosując fachową terminologię, idiomatykę, styl i rejestr (S_U02)

- potrafi korzystać ze źródeł słownikowych i tekstowych w celu rozwiązania problemów językowych (S_U09);

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej różne role (K_K01);

- potrafi identyfikować i rozstrzygnąć dylematy komunikacji międzyjęzykowej (K_K04);

- potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę w języku polskim i niemieckim (S_K04);

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania formułowane są przez prowadzącego daną grupę zajęciową.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jacewicz
Prowadzący grup: Anna Bajerowska, Agnieszka Dickel, Paweł Szerszeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Jacewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Dickel, Magdalena Olpińska-Szkiełko, Paweł Szerszeń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)