Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka białoruskiego A2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3221-FBA-NJBA22-OG
Kod Erasmus / ISCED: 09.601 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0231) Języki obce Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Nauka języka białoruskiego A2
Jednostka: Katedra Białorutenistyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Katedry Białorutenistyki
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: białoruski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Podstawowa znajomość języka białoruskiego lub innego języka wschodniosłowiańskiego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Zajęcia stanowią kontynuację nauki języka białoruskiego na poziomie podstawowym i służą pogłębieniu kompetencji językowych studentów w oparciu o rozbudowany materiał gramatyczny. Celem zajęć jest nauczenie studentów poprawnego wykorzystania konstrukcji gramatycznych w mowie i piśmie oraz sprawnego posługiwania się leksyką związaną z profesjami, transportem, handlem i usługami.

Pełny opis:

Program zajęć obejmuje zagadnienia gramatyczne i leksykalne określone w opisie poszczególnych grup zajęciowych.

NAKŁAD PRACY STUDENTA – BILANS PUNKTÓW ECTS

Nakład pracy studenta:

30 godz. - zajęcia w sali, 1 ECTS;

30 godz. - przygotowanie bieżące i do zaliczenia, 1 ECTS;

RAZEM: 2 ECTS

W przypadku braku możliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej zajęcia będą odbywać się przy użyciu narzędzi komunikacji na odległość, najprawdopodobniej Google Meet oraz in.zalecanych przez UW.

Literatura:

1. Філіновіч А., Беларуская мова. Дапаможнік для студэнтаў беларускай філалогіі. Курс 2, Беласток 2007.

2. Рамза Т., Беларуская мова? З задавальненнем!, Мінск 2010.

3. Kлябанаў Д., Крок да кроку знаёмімся з Беларуссю: мова, культура, краязнаўства = Krok po kroku poznajemy Białoruś: język, kultura, krajoznawstwo, Kraków 2010.

4. Michalska U., Rozmówki polsko-białoruskie, Warszawa 2016.

5. Jasińska-Socha T. (przy współpracy T. Chylak-Schroeder i J. Głuszkowskiej-Babickiej), Język białoruski (poziom podstawowy i średniozaawansowany), pod red. R. Kalety, Warszawa 2017.

6. Aktualne gazety i czasopisma białoruskie.

7. Materiały własne.

Efekty uczenia się:

Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu:

K1_W05 w zaawansowanym stopniu funkcjonowanie języka w różnych kontekstach,

m.in. literatury, kultury, religii, historii, sztuki, polityki, gospodarki oraz mediów

K1_W06 w zaawansowanym stopniu naturę języka oraz rozumie wpływ przemian historyczno-kulturowych na jego rozwój

Student potrafi:

K1_U01 wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje

z wykorzystaniem źródeł różnojęzycznych, w tym źródeł internetowych

K1_U09 porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych

w języku polskim i wybranym języku obcym

K1_U10 przygotować poprawne, klarowne i spójne prace pisemne w języku polskim i obcym na wybrane tematy

K1_U11 przygotować wystąpienia ustne w języku polskim i obcym dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K1_U12 posługiwać się językiem obcym na poziomie B1 ESOKJ

K1_U13 posługiwać się językiem obcym na poziomie wskazanym w opisie przedmiotu

K1_U14 planować i organizować pracę indywidualną oraz współdziałać w zespole (także

w ramach zadań o charakterze interdyscyplinarnym)

K1_U15 samodzielnie planować i realizować własne uczenie się przez całe życie

Student jest gotów do:

K1_K01 krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści

K1_K04 prawidłowej identyfikacji i rozstrzygania dylematów zawodowych zgodnie z tradycjami i zasadami etyki zawodowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność i aktywne uczestnictwo w zajęciach;

- systematyczne przygotowanie na zajęcia zadanego materiału;

- terminowe wykonywanie prac domowych i testów kontrolnych;

- aktywny udział w pracach nad projektami indywidualnymi i grupowymi.

Składniki oceny końcowej:

- ocena ciągła, kształtująca (bieżące przygotowanie do zajęć, aktywność) – 30%

- śródsemestralne testy/ prace kontrolne – 35%

- test końcowy – 35%

Należy uzyskać pozytywne oceny u wszystkich prowadzących zajęcia NJB.

Semestralny test końcowy jest jeden i obejmuje zagadnienia z zakresu czterech bloków tematycznych.

Kryteria oceny testów śródsemestralnych i testu końcowego przedstawione są w formie progów procentowych

99 – 100% - 5! (celujący)

93 - 98% - 5 (bardzo dobry)

87 - 92% - 4,5 (dobry plus)

77 - 86% - 4 (dobry)

71 - 76% - 3,5 (dostateczny plus)

60 - 70% - 3 (dostateczny)

Poniżej 60% – 2,0 (ocena niedostateczna)

Student ma prawo do 2 nieusprawiedliwionych nieobecności, każda następna wymaga złożenia usprawiedliwienia. O uznaniu nieobecności decyduje wykładowca. Przekroczenie nieobecności usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych na 50% zajęć może być podstawą do niezaliczenia przedmiotu. Warunki zaliczenia przedmiotu w terminie poprawkowym są takie same jak w terminie I.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Siwirska
Prowadzący grup: Volha Tratsiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)