Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź ustna i pisemna Iz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3304-1DZ1O-PNWUP-041 Kod Erasmus / ISCED: 09.001 / (0231) Języki obce
Nazwa przedmiotu: Praktyczna nauka języka francuskiego - Wypowiedź ustna i pisemna Iz
Jednostka: Instytut Romanistyki
Grupy: Iz Praktyczna nauka języka francuskiego
Przedmioty dla studiów dziennych i wieczorowych
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: francuski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

W trakcie kursie student opanuje w stopniu zadowalającym przewidziane programem zagadnienia i sprawności; będzie potrafił je zastosować w praktyce języka w różnych jego postaciach.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B2 w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nabycie przez studentów kompetencji językowej na poziomie B2 w zakresie wypowiedzi ustnej i pisemnej w języku francuskim. Kurs uzupełnia pozostałe komponenty przedmiotu PNJF dla studentów I roku studiów.

Literatura:

1. Akyuz A. et all., Exercices de vocabulaire en contexte. Niveau intermédiaire, Hachette, Paris, 2000

2. Berthet A., Hugot C., Sampsonis B., Alter Ego 2. Méthode de français, Hachette, Paris 2006

3. Miquel C., Vocabulaire progressif du français avec 250 exercices, CLE International, 1999

4. Parizet M.-L, Grandet E., Corsain M., Activités pour le Cadre Européen Commun de Référence, niveau B1, CLE International 2006

5. Dupleix D., Mègre B., Production écrite, niveau B1/ B2 du CECR, atelier FLE, didier, Paris, 2007

6. Poisson- Quinton, S., Compétences, expression écrite, niveau 1, CLE International, France, 2006

7. Ulm, K., Hingue, A-M., Dites-moi un peu, PUG, Grenoble, 2012

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć z pozytywnym wynikiem słuchacz będzie potrafił sformułować krótką, spójną wypowiedź w języku francuskim na podstawie dostarczonych materiałów (artykuły prasowe). Będzie też potrafił posłużyć się językiem francuskim w celu skonstruowania spójnej wypowiedzi, z zachowaniem odpowiedniej formy.

Przedmiot realizuje w różnym stopniu następujące efekty kształcenia. W ich ramach student Instytutu Romanistyki:

K_W11-ma usystematyzowaną wiedzę morfosyntaktyczną, ortograficzną, semantyczną, fonologiczną i stylistyczną w zakresie języka francuskiego

K_W13-zna podstawowe zasady analizy i interpretacji tekstów należących do różnych stylów funkcjonalnych języka francuskiego i innych języków romańskich

K_U09-posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku francuskim i polskim

K_U10-posiada kompetencję językową czynną i bierną w zakresie języka francuskiego na poziomie B1 ESOKJ w mowie i w piśmie. Potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź pisemną i ustną oraz konstruować różne rodzaje tekstu zgodnie z regułami komunikacji językowej

K_K02-umie współpracować w grupie, rozwiązywać problemy w dyskusji i inicjować stosowne do sytuacji rozwiązania

K_K03-potrafi dokonać wzajemnej ewaluacji z poszanowaniem godności i uczuć członków grupy

K_K04-potrafi przyjąć postawę otwartości wobec różnic kulturowych oraz posiada umiejętność komunikacji w środowisku wielokulturowym

K_K05-potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

Wymagana jest systematyczna praca własna studenta, aktywny udział w zajęciach oraz pozytywne wyniki z cząstkowych testów kontrolnych i prac przygotowywanych w domu.

Ocena ciągła pracy studenta.

Szczegóły w opisach zajęć-ćwiczeń w poszczególnych grupach.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.