Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawa człowieka we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3401-KR2-1PCWŚd
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawa człowieka we współczesnym świecie
Jednostka: Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji
Grupy: Przedmioty Instytutu Profilaktyki i Resocjalizacji
Przedmioty obowiązkowe, Kryminologia - 1 rok, II stopień
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Studenci powinni mieć podstawową wiedzę z zakresu praw i wolności człowieka, historii państwa i prawa oraz demokratycznego państwa prawnego.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu realizowane są trzy cele dydaktyczne:

1) przedstawienie ewolucji i rozwoju koncepcji praw człowieka, pokazanie, w jaki sposób prawa te postrzegana były w XX w., a jak rozumiane są obecnie; rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności (prawo do ochrony danych osobowych, prawo do integralności cielesnej),

2) zagrożenia i wyzwania wobec praw człowieka w rozwoju cywilizacyjnym (prawo do ochrony prywatności a technologia, prawo do czystego środowiska naturalnego).

3) zapoznanie studentów ze standardami przestrzegania praw człowieka obowiązującymi w działalności służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości karnej: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby więziennej, kuratorów.

Pełny opis:

W ramach przedmiotu realizowane są trzy cele dydaktyczne:

1) przedstawienie ewolucji i rozwoju koncepcji praw człowieka, pokazanie, w jaki sposób prawa te postrzegana były w XX w., a jak rozumiane są obecnie; rozszerzenie katalogu podstawowych praw i wolności (prawo do ochrony danych osobowych, prawo do integralności cielesnej), Studenci zrozumieją, że dokumenty dotyczące praw człowieka są tzw. „żyjącym instrumentem”, i są interpretowane na nowo w związku z rozwojem nauki i technologii. Poznają także najnowszy europejski akt prawny, tj. Kartę Praw Podstawowych jak część porządku prawnego UE.

2) zagrożenia i wyzwania praw człowieka w rozwoju cywilizacyjnym; rozwój ten z jednej strony wzbogaca katalog praw człowieka (np. prawa mniejszości seksualnych) Z drugiej strony, rozwój ten stwarza realne zagrożenie dla tych praw (prawo do ochrony prywatności a technologia, prawo do czystego środowiska naturalnego).

3) zapoznanie studentów ze standardami przestrzegania praw człowieka obowiązującymi w działalności służb publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem działalności funkcjonariuszy organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości karnej: sędziów, prokuratorów, policjantów, służby więziennej, kuratorów. Ten aspekt jest wyjątkowo ważny dla studentów, którzy w przyszłości będą funkcjonariuszami służb państwowych.

Nakład pracy studenta/ki:

- godziny zorganizowane – 30

- przygotowanie do zajęć, lektura orzeczeń Europejskiego Trybunału praw Człowieka - 30

- przygotowanie do egzaminu – 20 godz.

RAZEM: 80 godz.

Literatura:

1. M. Chmaj, Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2016

2. D. P. L. Chong, Debating human rights, London 2014

3. M. A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,

Warszawa 2010.

4. W. Osiatyński, Prawa człowieka i ich granice,

Kraków 2011

5. M. Wiącek, W. Brzozowskie, A. Krzywoń, Prawa człowieka, Warszawa 2021

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

 zna i rozumie prawa i wolności człowieka, obowiązki państwa wobec jednostki, kolizje różnych praw i dóbr i związane z tym dylematy,

 zrozumie ewolucję pojęcia praw człowieka i trwający proces podwyższania standardów w tym zakresie

w sferze umiejętności:

 potrafi analizować i oceniać konkretne sytuacje, czy stanowią one naruszenie praw człowieka lub ryzyko ich naruszenia;

 umie identyfikować zagrożenia dla praw i wolności człowieka;

 umie wskazać prawne środki ochrony praw i wolności.

w sferze kompetencji społecznych:

 pogłębi tzw. wrażliwość społeczną, będzie bardziej uważny/a na sytuacje naruszeń praw podstawowych;

 jest gotowy/a do profesjonalnego i etycznego odnoszenia się do osób zatrzymanych, pozbawionych wolności, zgodnie ze standardami przestrzegania praw człowieka

Metody i kryteria oceniania:

a) Wiedza: przy ocenie wiedzy uwzględniane są: obecność na zajęciach, oraz egzamin ustny.

b) Umiejętności: sprawdzenie umiejętności analizowania i oceny konkretnych sytuacji, czy stanowią one naruszenie praw człowieka będzie następowało w trakcie dyskusji na zajęciach oraz egzaminu.

c) Kompetencje społeczne: sprawdzenie rozumienia idei praw człowieka i oraz umiejętności analizy konkretnych sytuacji społecznych nastąpi na egzaminie oraz w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Błońska
Prowadzący grup: Barbara Błońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)