Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia Jarosława Kaczyńskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 3502-FAKL19-MGR-OG
Kod Erasmus / ISCED: 14.2 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0314) Socjologia i kulturoznawstwo Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Socjologia Jarosława Kaczyńskiego
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie Instytutu Socjologii
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Skrócony opis:

Tytuł zajęć jest celowo dwuznaczny. Warto poznać socjologiczny obraz Polski Jarosława Kaczyńskiego i zobaczyć Kaczyńskiego (z jego formacją) jako przedmiot socjologicznej obserwacji. Zasadnicze pytania zajęć to: kim i z jaką wizją świata szef PiS zdobył i utrzymuje władzę; kolejne: co sprawia, że mimo wielu krytyk utrzymuje jego formacja bardzo wysoki poziom społecznego poparcia i wreszcie, co stanowi o języku czy wręcz ideologii PiS tak, jak bywa przedstawiania przez liderów partii; który z elementów mowy publicznej ma decydujący charakter. Po drodze oczywiście musi się pojawić pytanie o słabość opozycji politycznej, choć nie to ma być kluczowym przedmiotem naszego zainteresowania.

Pełny opis:

Tytuł zajęć jest celowo dwuznaczny. Warto poznać socjologiczny obraz Polski Kaczyńskiego i zobaczyć Kaczyńskiego (i jego formację) jako przedmiot socjologicznej obserwacji. Zasadnicze pytania zajęć to: kim i z jaką wizją świata szef PiS zdobył i utrzymuje władzę. Wymaga to sięgnięcia do czasów początku transformacji, jego analizy przyspieszenia i natury konfliktu z dominującymi wówczas formacjami – postkomunistami, Unią wolności oraz Gazetą wyborczą. Osobno warto zobaczyć czym był pomysł tzw. IV Rzeczpospolitej i wreszcie, jakie idee i poglądy pojawiły się w trakcie kampanii wyborczej 2015 i w kolejnych latach. Oczywiście musi się pojawić kwestia mitu smoleńskiego. Szczególnej wagi nabrała problematyka obecności Polski w Unii Europejskiej. Kolejne pytanie: co sprawia, że mimo wielu krytyk utrzymuje jego formacja bardzo wysoki poziom społecznego poparcia i wreszcie, co stanowi o języku czy wręcz ideologii PiS tak, jak bywa przedstawiania przez liderów partii; który z elementów mowy publicznej ma decydujący charakter. Chodzi nie tylko o treść wypowiedzi, ale również przyjrzenie się technikom retorycznym stosowanym przez lidera partii. Po drodze oczywiście musi się pojawić pytanie o słabość opozycji politycznej, choć nie to ma być kluczowym przedmiotem naszego zainteresowania.

Literatura:

Literatura:

S.Bill, Kultura polska i natura teorii postkolonialnej

M.Bucholc, S.Mandes i inni (red), Polska po 20 latach wolności

Rok dobrej zmiany, wywiady Michała Sutowskiego,

Michał Krzymowski, Jarosław. Tajemnice Kaczyńskiego

Populizm, red. O.Wysocka

S.Cenckiewicz, J.Kowalski i inni, Lech Kaczyński, Biografia polityczna

R.Krasowski, Czas Kaczyńskiego

J.Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy

R.Matyja, Peryferyjność – wyzwanie czy fatum

J.Kurczewska (red), Kultura narodowa i polityka,

J.Staniszkis, Postkomunizm

PŚpiewak, Pamięć po komunizmie

A.Kamiński, J.Kurczewska, Strategies of Post-communist Transformations w: Elites as Institutions Builders (erd. B.Bracelli)

A.Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2005

Badania sondażowe CBOS

Efekty uczenia się:

K_W04 posiada pogłębioną wiedzę o strukturach, wybranych instytucjach społecznych i ich wzajemnych relacjach

K_W06 jest refleksyjny i krytyczny wobec problemu zróżnicowania społecznego i nierówności społecznych

K_W10 posiada pogłębioną wiedzę o zróżnicowaniu kulturowym i jego przemianach, tożsamości kulturowej, interakcji i komunikacji międzykulturowej

K_W11 posiada pogłębioną wiedzę o metodach badania zróżnicowania kulturowego

K_W16 posiada pogłębioną wiedzę na temat najważniejszych międzynarodowych i krajowych badań socjologicznych odnoszących się do wybranych obszarów rzeczywistości społecznej lub wybranych subdyscyplin socjologii

K_W18 posiada pogłębioną wiedzę o wybranych instytucjach i organizacjach odpowiedzialnych za transmisję norm i reguł w społeczeństwie takich jak: systemy edukacyjne, prawo, moralność, religia, itp.

K_W22 posiada pogłębioną wiedzę na temat procesów leżących u podstaw stabilności i zmiany społecznej, a także jest refleksyjny i krytyczny w ich interpretacji

K_W23 jest refleksyjny i krytyczny w interpretacji procesów zachodzących w społeczeństwie polskim i globalnym oraz ich konsekwencji w zakresie postaw i instytucji społecznych

K_W24 posiada pogłębioną wiedzę na temat aktualnych potrzeb i problemów społeczeństwa polskiego oraz zmian w tym zakresie

K_U01 potrafi zidentyfikować przyczyny i przewidzieć potencjalne skutki przeszłych i bieżących wydarzeń społecznych. Potrafi formułować krytyczne sądy na temat bieżących i przeszłych wydarzeń społecznych

K_U03 potrafi dokonać krytycznej analizy zjawisk i procesów społecznych, zwłaszcza dotyczących współczesnego społeczeństwa polskiego

K_U04 potrafi krytycznie selekcjonować informacje i materiały niezbędne do pracy naukowej, korzystając z różnych źródeł (w języku rodzimym i obcym) oraz posługując się nowoczesnymi technologiami

K_U05 potrafi samodzielnie formułować i weryfikować sądy na temat przyczyn wybranych procesów i zjawisk społecznych

K_U07 potrafi dokonać krytycznej i refleksyjnej analizy konsekwencji procesów zachodzących we współczesnych społeczeństwach

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)