Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Na tropie mitologicznych stworzeń i potworów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4018-KONW145-OG
Kod Erasmus / ISCED: 08.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0220) Nauki humanistyczne Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Na tropie mitologicznych stworzeń i potworów
Jednostka: Wydział "Artes Liberales"
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Przed rozpoczęciem zajęć student:

1. zna najważniejszych autorów starożytnych (korzystne byłoby ukończenie kursu literatury/historii/kultury greckiej i rzymskiej);

2. streszcza podstawowe mity greckie i rzymskie w ogólnym zarysie;

3. zna język angielski na poziomie pozwalającym mu uczestniczyć w konferencji oraz przygotować prezentację posterową (nad poprawnością językową będziemy wspólnie pracować);

4. potrafi korzystać z komputera (znajomość programu WORD, praca z Internetem);

5. jest gotowy poświęcić czas na pracę własną – pod kierunkiem prowadzących (realizacja zadań w terminie).



Skrócony opis:

W trakcie zajęć będziemy badać recepcję stworzeń i potworów z grecko-rzymskiej mitologii w kulturze dziecięcej i młodzieżowej. Konwersatorium będzie stanowiło część międzynarodowego projektu badawczego realizowanego na Wydziale „Artes Liberales” dzięki nagrodzie przyznanej przez Alexander von Humboldt Foundation – Humboldt Alumni Award for Innovative Networking Initiatives.

Pełny opis:

Minotaur to potwór czy ofiara? Jak oswoić trzygłowego Puszka z cyklu przygód Harry’ego Pottera? Czy chimera jest chimeryczna? Dlaczego smoki mówią po starogrecku? Na te i podobne pytania będziemy szukali odpowiedzi w trakcie konwersatorium poświęconego recepcji mitologicznych stworów i potworów w kulturze dziecięcej i młodzieżowej. Będziemy się zastanawiać, jak wizerunek mitologicznych „nieludzi” odzwierciedla nasze człowieczeństwo.

Zajęcia stanowią część projektu realizowanego na Wydziale „Artes Liberales”, który stanowi wyjątkowe miejsce, gdzie badacze i studenci mogą współpracować przy projektach naukowych, tworząc Wspólnotę. W 2012/2013 roku doświadczyliśmy jej w trakcie realizacji projektu Our Mythical Childhood... Classics and Children’s Literature Between East & West w ramach grantu jednej z najbardziej prestiżowych fundacji wspierających badania nad antykiem na świecie – Harvard University Loeb Classical Library Foundation. Publikacja, ktora powstała w wyniku naszej współpracy w trakcie zajęć, jest dostępna na stronie www.al.uw.edu.pl/omc_catalogue. Obecnie projekt wszedł w kolejną fazę dzięki wsparciu Alexander von Humboldt Foundation. Ta ciesząca się światową renomą Fundacja przyznaje co roku trzy nagrody, o które mogą ubiegać się jej stypendyści z całego świata, reprezentujący wszystkie dyscypliny naukowe. Pierwszy raz nagroda trafiła do Polski. Dzięki niej realizujemy projekt Chasing Mythical Beasts.... The Reception of Creatures from Graeco-Roman Mythology in Children & Young Adult Culture as a Transformation Marker w międzynarodowym zespole, do którego należą wybitni specjaliści zajmujący się Reception Studies z Europy, USA, Afryki, Australii i Nowej Zelandii. Zapraszamy Studentów do udziału w projekcie w ramach konwersatorium.

Zajęcia poświęcone są recepcji antyku ze szczególnym uwzględnieniem współczesnej kultury polskiej i światowej. Celem zajęć jest wykształcenie w Studentach umiejętności dostrzegania w analizowanych dziełach inspiracji grecko-rzymskim antykiem, a także interpretowanie wątków zaczerpniętych z tradycji antycznej w kontekście przemian społecznych, politycznych i kulturowych, zachodzących w różnych czasach i regionach.

Udział Studentów w projekcie będzie obejmował następujące aspekty:

I. Obowiązkowe do zaliczenia zajęć:

1 prezentacja posterowa – w takiej formie podczas konferencji Studenci przedstawią wyniki własnych badań – jest to szansa na konsultacje ze specjalistami, rozwój naukowy i nawiązanie ciekawych kontaktów naukowych na forum międzynarodowym;

2 udział w wieńczącej projekt międzynarodowej konferencji naukowej (12.05-15.05.2016), także z programem popularyzatorskim, skierowanym do różnych grup odbiorców kultury. W trakcie konferencji postaramy się również w sposób wyjątkowy w badaniach połączyć spojrzenie naukowe i artystyczne na zagadnienia recepcji antyku.

II. Nieobowiązkowe, dodatkowe możliwości:

1 Studenci chętni będą mogli włączyć się do wybranych zadań związanych z przygotowaniem międzynarodowej konferencji, zdobywając cenne doświadczenia organizacyjne;

2 uczestnicząc w konferencji, Studenci będą mogli też zabierać głos w dyskusjach, ćwicząc zdolności językowe i kompetencje społeczne.

Pomyślna realizacja przedsięwzięcia zależy od samych Studentów i powiedzie się pod warunkiem Ich zaangażowania się w projekt.

To od Państwa zależy, które z tych możliwości i jak zostaną wykorzystane.

Literatura:

1. Teksty źródłowe, których bazę będziemy kompletować w trakcie zajęć.

2. Przykładowe opracowania (nieobowiązkowe):

• Davidson Reid, Jane / Rohmann, Chris: Classical Mythology in the Arts, 1300-1900s. Oxford University Press. Oxford-New York 1993, voll. I-II;

• DeMello, Margo: Animals and the Society. Columbia University Press. New York 2012;

• Głowiński, Michał: Mity przebrane: Dionizos, Narcyz, Prometeusz, Marchołt, labirynt. Wydawnictwo Literackie. Kraków 1994;

• Grimal, Pierre: Słownik mitologii greckiej i rzymskiej. Ossolineum. Wrocław et al. 1990, polska red. nauk. Jerzy Łanowski;

• Moog-Grünewald, Maria, ed.: The Reception of Myth and Mythology, Brill’s New Pauly, Supplements 4, Brill, Leiden–Boston 2010 (transl. D. Smart, orig. in German 2008);

• Morford, Mark P. O., Lenardon, Robert J.: Classical Mythology. Oxford University Press. New York 2003;

• Segal, Robert A.: Myth. A Very Short Introduction. Oxford University Press. New York 2004;

• Tylicka, Barbara &, Grzegorz Leszczyński: Słownik literatury dziecięcej i młodzieżowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 2003;

• Woodard, Roger D. (ed.): The Cambridge Companion to Greek Mythology. Cambridge University Press. New York 2007.

Efekty uczenia się:

o ukończeniu seminarium student zdobywa następujące efekty kształcenia:

Wiedza:

• zna mechanizmy recepcji starożytnych motywów;

• wyjaśnia związki między charakterem recepcji antyku a przemianami społecznymi, politycznymi i kulturowymi w kolejnych epokach;

• zna teksty kultury dziecięcej i młodzieżowej odnoszące się do mitów antycznych ujętych w programie zajęć;

• ma znajomość metod interpretacji tekstów kultury, czerpiących z tradycji antycznej;

• zna i rozumie podstawowe zasady z zakresu prawa autorskiego;

• ma wiedzę na temat bieżących wydarzeń kulturalnych, odnoszących się do recepcji antyku, w Polsce i na świecie, w zakresie kultury dziecięcej i młodzieżowej.

Umiejętności:

• potrafi przeprowadzać efektywne kwerendy źródłowe i w sposób precyzyjny przedstawiać ich wyniki;

• szybko znajduje potrzebne informacje, wykorzystując różne źródła, i potrafi weryfikować ich wiarygodność;

• potrafi wykorzystywać wiedzę i metody właściwe różnym dyscyplinom zajmującym się badaniami nad antykiem i jego recepcją;

• aktywnie uczestniczy w dyskusji na tematy kulturoznawcze, formułuje logiczną argumentację i krytyczne wnioski; potrafi odnieść się do poglądów innych osób i tez badaczy;

• potrafi adekwatnie wybrać i zastosować metody i narzędzia badawcze w celu krytycznego opracowania i interpretacji wybranego zagadnienia związanego z recepcją antyku;

• potrafi przygotować prezentację ustną na temat recepcji antyku z uwzględnieniem różnych potrzeb potencjalnych odbiorów;

• potrafi samodzielnie poszerzać wiedzę i umiejętności badawcze w zakresie podejmowanych studiów nad wybranym tematem z recepcji antyku;

• potrafi samodzielnie interpretować i analizować teksty kultury, uwzględniając ich kontekst historyczny i regionalny;

• potrafi korzystać z najważniejszych dla kulturoznawstwa narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności internetowych, baz danych i czasopism.

Kompetencje społeczne:

• rozumie potrzebę współpracy interdyscyplinarnej;

• rozumie potrzebę konsultowania się ze specjalistami;

• ma świadomość dynamicznego rozwoju kultury, pojawiania się nowych metod badawczych i konieczności ciągłej aktualizacji stanu wiedzy;

• potrafi pracować w grupie, szanując poglądy jej członków;

• uczestnicząc w dyskusji, szanuje poglądy partnerów i używa argumentów merytorycznych;

• rozumie konieczność dostosowywania dyskursu do różnych kręgów odbiorców i publiczności;

• ma świadomość znaczenia dziedzictwa przeszłości w kulturze współczesnej;

• ma poczucie odpowiedzialności za przechowanie i popularyzację dziedzictwa antyku z należytą starannością, unikając powierzchowności, błędów i uproszczeń.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie zajęć składa się z trzech elementów:

1. aktywnego udziału w konwersatorium (1 ECTS);

2. przygotowania prezentacji posterowej w języku angielskim, dotyczącej recepcji mitologicznych stworzeń w kulturze dziecięcej i młodzieżowej (1 ECTS);

3. udziału w konferencji naukowej, zwieńczającej projekt (1 ECTS).

W trakcie zajęć przeprowadzana będzie również kontrola obecności (dopuszczalne są 2 nieobecności – ponadwymiarowe należy zaliczyć indywidualnie).

Praktyki zawodowe:

Możliwość uczestnictwa w międzynarodowym projekcie badawczym, polegająca na przygotowaniu prezentacji posterowej – w ten sposób Studenci przedstawią swoje wczesne osiągnięcia naukowe na forum międzynarodowym. Prezentacja ta, docelowo dostępna w Internecie, może stanowić element portfolio dla przyszłych pracodawców uczestników projektu.

Nawiązanie kontaktów naukowych z wybitnymi specjalistami w badaniach nad recepcją antyku z całego świata, w ujęciu multidyscyplinarnym (literaturoznawstwo, językoznawstwo, archeologia, medioznawstwo etc.).

Dodatkowa możliwość I: Chętni Studenci będą mogli włączyć się do wybranych zadań związanych z przygotowaniem międzynarodowej konferencji, zdobywając cenne doświadczenia organizacyjne.

Dodatkowa możliwość II: Uczestnicząc w konferencji, Studenci będą mogli też zabierać głos w dyskusjach, ćwicząc zdolności językowe i kompetencje społeczne.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)