Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 0000-JPCP3-KKPN-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Kreatywne pisanie w pracy nauczyciela (edycja 3.)- Klinika Kariery przyszłego nauczyciela
Jednostka: Uniwersytet Warszawski
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie społeczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie ww. dokumentów oznacza rezygnację z zajęć.

Warunkiem udziału w zajęciach jest zatem:

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć deklaracji oraz oświadczenia uczestnika projektu finansowanego w ramach Programu ZIP (online). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

- wypełnienie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć pre-i post-testu (online) służącego ocenie przyrostu kompetencji (bilans kompetencji). Link do ww. dokumentów zostanie przesłany uczestnikom mailowo.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich.


Skrócony opis:

Jak pisać, żeby inni chcieli czytać? Tworzenie i redagowanie różnego rodzaju tekstów (użytkowych, literackich, publicystycznych), rozwijając przy tym wyobraźnię oraz myślenie kreatywne. Celem zajęć jest podniesienie kompetencji zawodowych i komunikacyjnych uczestników. Studenci w sposób wyłącznie praktyczny będą rozwijać umiejętność tworzenia spójnych, logicznych, poprawnych językowo (!) oraz atrakcyjnych tekstów. Wzmacnianie umiejętności pisarskich na pewno przyda się każdemu przyszłemu nauczycielowi.

W zajęciach uczestniczyć mogą wyłącznie studenci drugiego lub trzeciego roku studiów licencjackich, pierwszego lub drugiego roku studiów magisterskich oraz czwartego lub piątego roku studiów jednolitych magisterskich. Jeżeli student nie spełnia tego kryterium, zostanie poproszony o wyrejestrowanie z zajęć.

Pełny opis:

Umiejętność tworzenia poprawnego, logicznego, spójnego, a przy tym atrakcyjnego tekstu jest niezbędna w pracy każdego nauczyciela. Podczas zajęć studenci nauczą się konstruować różnego rodzaju komunikaty i teksty oraz dostosowywać je do zróżnicowanych (np. wiekowo) grup odbiorców, rozwijając świadomość językowo-stylistyczną. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość sprawdzenia nowo nabytych umiejętności w praktyce, dyskusji na temat realizowanych zadań oraz uzyskania konstruktywnej informacji zwrotnej od innych uczestników zajęć.

Zajęcia finansowane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO WER, ścieżka 3.5 i z tego powodu studenci zobowiązani są do wypełnienia dokumentacji projektowej. Niewypełnienie obligatoryjnej dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem drugich zajęć oznacza rezygnację z zajęć, a tym samym student zostanie poproszony o wyrejestrowanie się z nich.

Literatura:

Batko A., Sztuka perswazji, czyli język wpływu i manipulacji, wyd. Helion, Onepress, Gliwice 2011.

Bublanova A., Selzerova A., Ćwiczenia kreatywnego pisania, wyd. Moc Media, Warszawa 2022.

Murdoch A., Kreatywność w reklamie, wyd. PWN, Warszawa 2003.

Bralczyk J., Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, wyd. PWN, Warszawa 2014.

Penman D., Mindfulness. Droga do kreatywności, wyd. Samo Sedno, Warszawa 2016

Puzyrkiewicz D., Biblia copywritingu, wyd. Helion, Gliwice 2019.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Zna zasady tworzenia różnych formy wypowiedzi

Rozróżnia podstawowe zabiegi językowe i używa ich w sposób poprawny

Potrafi wskazać różnice pomiędzy perswazją a manipulacją

Posługuje się różnymi stylami pisarskimi

Potrafi zredagować spójny i logiczny tekst na wskazany temat

Potrafi rozróżnić podstawowe błędy językowe

Zna podstawowe techniki kreatywnego myślenia

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia zajęć:

- aktywny udział w zajęciach

- przygotowanie krótkiego tekstu na wskazany temat (podczas zajęć)

- obecność studenta na co najmniej 80% wszystkich spotkań

- wypełnienie po zakończeniu ostatnich zajęć post-testu (gdzie uczestnik określa poziom swojej wiedzy i umiejętności po zakończeniu zajęć)

- wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po zakończeniu ostatnich zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Warsztaty, 20 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Barbara Łochowska
Prowadzący grup: Agata Rosińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)