Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-SDN-PIPB-LIT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie i planowanie badań/ Przygotowanie IPB, pozyskiwanie i zarządzanie grantami
Jednostka: Wydział Polonistyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci poznają zasady projektowania badań w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Literatura:

- Zasady przyznawania grantów (strony NCN, NPRH, Nawa), dostępne streszczenia projektów grantów.

- J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej

- John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych

Efekty uczenia się:

Uczestnik zajęć zna: zasady upowszechniania wyników działalności naukowej, także w trybie otwartego dostępu. Potrafi: wykorzystywać wiedzę z różnych dyscyplin nauk humanistycznych do twórczego identyfikowania, formułowania i innowacyjnego rozwiązywania złożonych problemów lub wykonywania zadań o charakterze badawczym, a w szczególności definiować cel i przedmiot badań naukowych w dziedzinie nauk humanistycznych, właściwie rozwijać metody, techniki i narzędzia badawcze oraz twórczo je stosować; formułować hipotezę badawczą oraz wnioskować na podstawie wyników badań naukowych; planować i realizować indywidualne i zespołowe przedsięwzięcia badawcze w obrębie danej dyscypliny humanistycznej, także w środowisku międzynarodowym; samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób. Jest gotów do: krytycznej oceny własnego wkładu w rozwój danej dyscypliny naukowej oraz prowadzenia dyskusji, formułowania merytorycznych argumentów, wypowiadania swoich racji z zachowaniem szacunku dla innych, prezentuje postawę otwartości na właściwy dla różnych nauk humanistycznych typ refleksji z poszanowaniem odmiennych poglądów.

Metody i kryteria oceniania:

uczestnictwo w zajęciach (dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność), przygotowanie IPB, opracowanie wniosku grantowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Kuziak
Prowadzący grup: Michał Kuziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Warsztaty - Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przygotowanie doktorantów do samodzielnego planowania badań i wnioskowania o granty. Jednym z elementów warsztatów będzie ćwiczenie w przygotowaniu Indywidualnego Planu Badawczego przez każdego uczestnika. Zajęcia zawierają omówienie elementów wniosku grantowego jako specyficznego tekstu naukowego. Doktoranci poznają zasady konstruowania założeń i harmonogramu projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych, ich realizacji i rozliczenia. Doktoranci poznają zasady projektowania badań w krótszej i dłuższej perspektywie czasowej.

Literatura:

- Zasady przyznawania grantów (strony NCN, NPRH, Nawa), dostępne streszczenia projektów grantów.

- J. Zieliński, Metodologia pracy naukowej

- John W. Creswell, Projektowanie badań naukowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
tel: +48 22 55 20 000 https://uw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)